xây dựng nhà nuôi chim yến, kinh doanh các sản phẩm tổ yến

#1
<h2 class="title icon"> YẾN S&Agrave;O VIỆT NAM - THƯƠNG HIỆU V&Igrave; SỨC KHỎE &amp; SẮC ĐẸP VIỆT </h2> <div class="content"> <div id="post_message_956495153"> <blockquote> <strong>Ch&agrave;o tất cả c&aacute;c anh chị em của 5giay.vn!</strong><br /> <strong><font size="2">Chắc mọi người đ&atilde; biết đến hoặc đ&atilde; sử dụng yến s&agrave;o r&ugrave;i phải kh&ocirc;ng ạ. B&acirc;y giờ e xin giới thiệu tới mọi người dịch vụ tư vấn, x&acirc;y dựng nh&agrave; nu&ocirc;i chim yến, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i chim yến v&agrave; giải đ&aacute;p tất cả c&aacute;c thắc mắc về lo&agrave;i yến.<br /> <br /> Ch&uacute;ng e đ&atilde; tư vấn v&agrave; x&acirc;y dựng rất nhiều nh&agrave; yến ở khu vực duy&ecirc;n hải Nam Trung Bộ v&agrave; Nam Bộ đạt hiệu quả cao. Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu đầu tư nu&ocirc;i chim yến th&igrave; li&ecirc;n hệ</font></strong><font size="2">:<font color="#FF0000"> Mr T&ugrave;ng: 0907.030.111 - Mss Dương: 0988.773.924</font><br /> hoặc truy cập website:<font color="#0000CD"> <a target="_blank" href="http://www.yensaovietnam.net.vn/">www.yensaovietnam.net.vn</a></font> để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết.</font><br /> <br /> <br /> <a target="_blank" href="http://www.upanh.com/upanh_yen_treo_minh_lam_to_o_go_cong_tien_giang/v/4rf91g2b8dx.htm"><img border="0" src="http://nn1.upanh.com/b3.s28.d2/5434f7a9d2c2922758462f04224a7b60_46173671.yentreominhlamtoogocongtiengiang.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.upanh.com/upanh_mo_hinh_nha_nuoi_chim_yen/v/2rf1agfb5qt.htm"><img border="0" src="http://nn3.upanh.com/b1.s1.d4/d5b25f8078dfb0b807bb0ef99d5231c7_46173673.mohinhnhanuoichimyen.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.upanh.com/upanh_nha_nuoi_yen_o_q7/v/drfd4g8bada.htm"><img border="0" src="http://nn6.upanh.com/b6.s26.d2/72dd1c5d1a69a5822084758dfbcebb4a_46173676.nhanuoiyenoq7.jpg" /></a><br /> <strong><font size="2">ngo&agrave;i ra e cung cấp c&aacute;c sản phẩm khai th&aacute;c v&agrave; chế biến từ tổ yến: c&aacute;c loại tổ yến th&ocirc; khai th&aacute;c, c&aacute;c sản phẩm yến tinh chế v&agrave; nước yến đa dạng v&agrave; phong ph&uacute; hợp với nhu cầu của mọi người: H&igrave;nh ảnh k&egrave;m theo để mọi người tham khảo</font></strong><br /> <br /> <a target="_blank" href="http://www.upanh.com/tinh_che_dao_50gr_upanh/v/brf04gbh7hf.htm"><img border="0" src="http://nn6.upanh.com/b3.s28.d1/44dba6d2740ca24c7c64c550cd4cdd7c_46174986.tinhchedao50gr.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.upanh.com/tinh_che_dao_100gr_upanh/v/brf75gdh2hj.htm"><img border="0" src="http://nn7.upanh.com/b5.s1.d4/b0b94e23d2e29ed1decb773c437728d8_46174987.tinhchedao100gr.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.upanh.com/tinh_che_huyet_le_10gr_upanh/v/erfefgdh8hg.htm"><img border="0" src="http://nn8.upanh.com/b2.s29.d1/4d26fba9d09e42b7ca1ca12312f29117_46174988.tinhchehuyetle10gr.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.upanh.com/to_yen_tinh_che_dac_biet_100gr_upanh/v/crfa8g5hdhy.htm"><img border="0" src="http://nn9.upanh.com/b4.s28.d3/93a166c02f3b87021a2b303332bb8b69_46174989.toyentinhchedacbiet100gr.jpg" /></a><br /> Tổ yến n&agrave;y được khai th&aacute;c trực tiếp từ c&aacute;c nh&agrave; nu&ocirc;i yến đảm bảo chất lượng. Được cấp <strong><font color="#0000CD">chứng nhận về an to&agrave;n thực phẩm v&agrave; thực phẩm chức năng yến s&agrave;o.</font></strong><br /> <br /> <font color="#0000CD"><font size="4">Sẽ ho&agrave;n tiền 200% nếu KH chứng Minh được trong tổ yến n&agrave;y c&oacute; th&agrave;nh phần kh&ocirc;ng thật</font></font><br /> <br /> <div style="text-align: center"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH DV KT VŨ GIA HƯNG - YẾN S&Agrave;O VIỆT NAM<br /> chuy&ecirc;n tư vấn, x&acirc;y dựng nh&agrave; nu&ocirc;i chi yến, cung cấp c&aacute;c sản phẩm khai th&aacute;c, chế biến từ tổ yến<br /> Đ/C: A4 TMT 2A, P.Trung Mỹ T&acirc;y, Q.12<br /> website: <a target="_blank" href="http://www.yensaovietnam.net.vn/">www.yensaovietnam.net.vn</a></strong><br /> Email: <a href="mailto:tung0907030111@gmail.com">tung0907030111@gmail.com</a></div> </blockquote> </div> </div> <div class="after_content"> <blockquote><div style="overflow: auto; max-height: 189px; width: 99%" class="signaturecontainer"><div style="text-align: center"><font size="4"><strong><font color="#ff0000">YẾN S&Agrave;O VIỆT NAM - THƯƠNG HIỆU V&Igrave; SỨC KHỎE V&Agrave; SẮC ĐẸP VIỆT</font></strong></font><br /> <font color="#0000cd"><strong>TƯ VẤN, THI C&Ocirc;NG NH&Agrave; NU&Ocirc;I CHIM YẾN,<br /> CUNG CẤP C&Aacute;C SẢN PHẨM KHAI TH&Aacute;C, CHẾ BIẾN TỪ YẾN S&Agrave;O<br /> </strong></font><div class="bbcode_container"> <div class="bbcode_quote"> <div class="quote_container"> <font color="#0000ff">WWW.YENSAOVIETNAM.NET.VN - 0907.030.111</font> </div> </div> </div><img border="0" src="http://www.5giay.vn/signaturepics/sigpic100903467_2.gif" /></div></div></blockquote></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Mạnh Tùng
- Địa chỉ: A4 TMT 2A, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP HCM
- Điện thoại: 0907030111 - Fax: 0988773924
- email: tung0907030111@gmail.com
 

Top