xin chỉ giúp cách chăm sóc mai trắng và kt ghép mtrắng vào mvàng

  • Thread starter vi ngay mai
  • Ngày gửi
hiện giờ em có một cây mai trắng ,hồi mới mua thì nó tươi tốt lắm sau vaì tháng thì nó èo uột quá .xin hỏi các bác cách chăm sóc mai trắng này như thế nào em thấy nó khó 'ăn' hơn mai vàng quá , và cách ghép vào mai vàng ?cảm on các bác
 A

anhmytran

_
Nông dân @
Mai trắng có thể ghép với Đào, Mận, vì chúng có bà con với nhau .
Mai Vàng không có bà con với Mai Trắng, nên ghép vào nhau chưa
chắc có được hay không . Bạn cứ làm xong, rồi cho bà con biết tin
vui nhé. Đó là một phát kiến tầm cỡ đấy.
*
Mai Trắng là cây mọc rất khoẻ, mọc hoang tùm lum thành rừng ngoài
bắc . Đào cũng mọc hoang ở Mỹ, nhưng không thấy Mận Mơ hoang . Có
lẽ trong Nam nóng quá, nên cây Mai khó mọc chăng? Dù sao, các cây
Mơ trồng ở các đền chùa trong Nam đã có hàng mấy trăm năm lịch sử,
là một bằng chứng Mơ có thể sống tốt trong Nam .
*
Cách chiết ghép Mơ cũng như cách cách chiết ghép các cây gỗ khác .
Bạn chịu khó thực tập với các cây dại như Sim, Đước, Tràm, cho quen
tay rồi mới ghép cây quý hiếm sau . Không nên hỏi lý thuyết những
việc không có lý thuyết hay ít lý thuyết, mà chỉ có kỹ năng tay nghề.
*
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
hiện giờ em có một cây mai trắng hồi mới mua thì nó tươi tốt lắm sau vaì tháng thì nó èo uột quá .

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> mới mua tươi tốt, sau vài tháng thành èo uột là do chăm sóc chưa đúng cách..lỗi thường gặp nhất trong trường hợp này là thừa phân , tưới thừa nước. hoặc không ngừa trị được bọ trĩ
Ở Miền Nam..Mai trắng nguyên gốc rất khó chăm sóc…rất dễ chết, do đó người ta ghép chúng vào gốc mai vàng, dễ chăm sóc hơn..
cách ghép mai bằng hình ảnh đây :

http://agriviet.com/home/showthread.php?t=16630

bạn nên search lại trong diễn đàn đã có nhiều bài về chăm sóc mai vàng
 
Last edited:
vi ngay mai

vi ngay mai

Nhà nông nghiệp dư
cám ơn bác Mục Tử nhiều. em dành thời gian chăm sóc nhiều lắm nhưng không hiểu sao nó không phát triền lá thì ít không mọc ra nhánh mới nữa.nhà em trồng nhiều mai vàng em mua laọi mai trắng này mục đích là để ghép vào mai vàng mà nó èo uột quá cắt nhánh để lấy mắt để ghép nữa chắc nó tiêu luôn
 
henrythai

henrythai

Nhanong.Com
Mai trắng có thể ghép với Đào, Mận, vì chúng có bà con với nhau .
Mai Vàng không có bà con với Mai Trắng, nên ghép vào nhau chưa
chắc có được hay không . Bạn cứ làm xong, rồi cho bà con biết tin
vui nhé. Đó là một phát kiến tầm cỡ đấy.
*
Mai Trắng là cây mọc rất khoẻ, mọc hoang tùm lum thành rừng ngoài
bắc . Đào cũng mọc hoang ở Mỹ, nhưng không thấy Mận Mơ hoang . Có
lẽ trong Nam nóng quá, nên cây Mai khó mọc chăng? Dù sao, các cây
Mơ trồng ở các đền chùa trong Nam đã có hàng mấy trăm năm lịch sử,
là một bằng chứng Mơ có thể sống tốt trong Nam .
*
Cách chiết ghép Mơ cũng như cách cách chiết ghép các cây gỗ khác .
Bạn chịu khó thực tập với các cây dại như Sim, Đước, Tràm, cho quen
tay rồi mới ghép cây quý hiếm sau . Không nên hỏi lý thuyết những
việc không có lý thuyết hay ít lý thuyết, mà chỉ có kỹ năng tay nghề.
*

Mai trắng, chắc chắncùng họ với mai vàng, chúng giống nhau đến 9:10 mà! Nói ra đều này không khéo Bà Con cười tui, vì đó là đều hiển nhiên mà! Chỉ khác là mai trắng yếu ớt hơn thôi! Nếu bạn ghép thành công mai trắng với mận, đào hay mơ, Thái tôi xin bái phục bạn 1001 lần luôn!! Nếu đúng như bạn nói thì chẳng còn gốc mai nào trị giá hàng chục hay hàng trăm triệu cả.
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Mai trắng, chắc chắncùng họ với mai vàng, chúng giống nhau đến 9:10 mà! Nói ra đều này không khéo Bà Con cười tui, vì đó là đều hiển nhiên mà! Chỉ khác là mai trắng yếu ớt hơn thôi! Nếu bạn ghép thành công mai trắng với mận, đào hay mơ, Thái tôi xin bái phục bạn 1001 lần luôn!! Nếu đúng như bạn nói thì chẳng còn gốc mai nào trị giá hàng chục hay hàng trăm triệu cả.

Mai trắng miền bắc là cây mơ đó nó cùng họ với mận nên ghép chung với nhau được
http://www.vietnamica.net/op/2010/12/31/mai-trang-mien-bac/

mai trắng miền nam..cùng họ với mai vàng
do đó mai trăng miền bắc và mai trắng miền nam là 2 loài khác nhau
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
cám ơn bác Mục Tử nhiều. em dành thời gian chăm sóc nhiều lắm nhưng không hiểu sao nó không phát triền lá thì ít không mọc ra nhánh mới nữa.nhà em trồng nhiều mai vàng em mua laọi mai trắng này mục đích là để ghép vào mai vàng mà nó èo uột quá cắt nhánh để lấy mắt để ghép nữa chắc nó tiêu luôn

Bạn đừng nên mua mai trắng nguyên cây trồng từ hột..vì chúng rất yếu..rất dễ chết

Nếu muốn có bo mai trắng..bạn nên mua cây mai vàng đã ghép mai trắng..dễ chăm sóc hơn..nhưng nên lưu ý là dù đã ghép trên gốc mai vàng, cây mai trắng này vẫn phải để chỗ tương đối ít nắng. vì lá mai trắng chịu nắng rất dở ( cháy lá )..nhất là mai trắng lá cẩm thạch ( mai Miến Điện)

Mai trắng lá xanh chịu nắng khá hơn 1 chút nhưng ít người thích..

Trên cây mai vàng lá xanh...có cành mai trằng lá cẩm thạch, giống như 1 nét chấm phá của sắc màu..trông nên thơ hơn
Do mai trắng yếu nên khi ghép thêm vào mai vàng..người ta hay chọn vị trí ngọn hoặc gần ngọn...như thế cành mai trắng dù yếu vẫn có ưu thế để phát triển

Bạn nên đến 1 vườn mai...mua 1 cây mai vàng đã ghép mai trắng khác..đem về chăm sóc để lấy bo
cây mai trắng cũ...xem ra không còn bao nhiêu hy vọng rồi..

chúc thành công
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Tôi có vào Nam và ở nhiều tháng, nhưng thực sự chưa để ý đến
cây mai vàng, không biết nó có cùng họ với cây mai trắng không .
Cây Mai trắng là cây Mơ. Ở ngoài bắc nó rất khoẻ, cùng với Mận
và Đào, có thể lai vô tính (chiết ghép) và lai hữu tính, thành
các cây các trái ăn chẳng ra đào, chẳng ra mận, chẳng ra mơ .
Quăng hạt bậy bạ sau khi ăn trái, chúng mọc loạn xạ, trăm cây
chết 99, cũng còn cây sống, thành Mơ dại, như Nguyễn Du đã tả:
*
Cỏ non xanh dợn chân trời
Cành Mơ trắng điểm một vài bông hoa
*
Một mùa Xuân bình lặng, cây cối tốt tươi, rồi đến trẩy hội chùa
Hương, quanh triền núi, dọc đường đến các chùa các động, là
rừng Mơ . Trái mơ bán đong bơ dọc đường trẩy hội. Hoà Bình, Sơn
Tây, Sơn Đông là những tỉnh Mơ mọc hoang rất nhiều, trong đó
một phần Hoà Bình và cả Sơn Tây, Sơn Đông bây giờ đã là Hà Nội.
Tào Tháo mời Lưu Bị đến nhắm rượu với Mơ xanh . Tôi thích nhất
Mơ xanh ngâm đường và muối, chảy nước ra, pha loãng uống mùa hè
thả vài cục đá lạnh vào, cảm giác mát rượi đến từng tế bào.
*
Mùa hè ngoài bắc cũng nóng không thua miền Nam, nhiệt độ mười
năm cũng có ít nhất 1 ngày nóng hơn thân thể người, có thể lên
hơn 40 độ C. Thế mà Mai vẫn sống tốt. Miền Bắc khác miền Nam
là có 4 mùa nhiệt độ . Mùa đông lạnh lắm, cứ 10 năm thì có vài
giờ ban sáng xuống tới dưới 7 độ C. Mai, Mận, Đào là những cây
rụng lá mùa đông, và sau đó chúng mọc lên mạnh mẽ sau Tết ta .
Có lẽ đất trồng của bạn không đủ dày và không có chất khoáng thích
hợp nên Mai khó sống chăng?
*
Nếu bác Mục Tử chắc rằng Mai Trắng và Mai Vàng có thể ghép tốt,
thì gây mấy trăm cây Mai Vàng giống, đưa ra bắc ghép Mai Trắng,
rồi mang trở lại trong Nam mà nuôi cho lớn, tránh được khí hậu
không thích hợp trong thời gian ghép.
*
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
*
Nếu bác Mục Tử chắc rằng Mai Trắng và Mai Vàng có thể ghép tốt,
thì gây mấy trăm cây Mai Vàng giống, đưa ra bắc ghép Mai Trắng,
rồi mang trở lại trong Nam mà nuôi cho lớn, tránh được khí hậu
không thích hợp trong thời gian ghép.
*

Bác anhmytran hiểu nhầm rồi..
Muc tui quả quyết vói bác rằng : mai vàng miền nam không thể ghép với mai trắng miền bắc được
vì chúng là 2 chủng loài khác nhau

Mai vàng miền nam chỉ ghép được với mai trắng của miền nam...vì thực ra mai trắng miền nam chỉ là 1 dạng đột biến của mai vàng
 
henrythai

henrythai

Nhanong.Com
Xin chân thành cảm ơn Bà Con, Thái đã quá ngu mụi rồi! Hi hi . . . Quả thật là tầm hiểu biết còn quá nông cạn. Nhân tiện xin hỏi Bà Con, Mai Trắng này có thể trồng ở miền nam được không? Có thể ra hoa không? Nếu được, Thái sẽ tìm một cây về trồng, vì hoa đẹp quá!

 
N

ngnvhung

Nhà nông nghiệp dư
hehehehehe !! bác Henry Thai lại mắt mũi kèm nhèm rồi. Cái cây này là cành đào phai. Cái màu của mai trắng (mơ) nó trắng có chút sắc xanh trong đó. Còn cành dào phai thì màu hồng lợt . Mấy năm trước chợ hoa tết có bán đào An Phú Đông. Nói chung thì Đào APĐ do mới được trồng thử nghiệm nên năng suất bông kém và màu cũng..... phai ( trong khi bà con thì khoái Bích đào đỏ rực cơ). Vì lẽ đó mà mấy năm nay không thấy đào APD xuất hiện nữa chăng ?.
 
Last edited:
henrythai

henrythai

Nhanong.Com
hehehehehe !! bác Henry Thai lại mắt mũi kèm nhèm rồi. Cái cây này là cành đào phai. Cái màu của mai trắng (mơ) nó trắng có chút sắc xanh trong đó. Còn cành dào phai thì màu hồng lợt . Mấy năm trước chợ hoa tết có bán đào An Phú Đông. Nói chung thì Đào APĐ do mới được trồng thử nghiệm nên năng suất bông kém và màu cũng..... phai ( trong khi bà con thì khoái Bích đào đỏ rực cơ). Vì lẽ đó mà mấy năm nay không thấy đào APD xuất hiện nữa chăng ?.

Thái lấy cái hình đó ở đây nè!
http://www.zing.vn/news/xa-hoi/nguoi-trong-mai-trang-doc-o-ha-thanh/a75949.html
Không biết cái này có phải không bạn? Xin hỏi Bà Con hiện tại loại này ở SG có bán không?
 
D

dblongthanh

Có kinh nghiệm
cây Mai trắng của bạn nên để vào nơi nắng nhẹ,phun Atonik liều 1/2 theo hướng dẫn của nhà SX,chỉ dùng 1 lần thôi nha. sau đó hàng tuần phun Roots 2,coi chừng dư nước tưới.
 
CTCG

CTCG

Nhà nông nghiệp dư
mai trắng làm gì ko ghép đc với mai vàng
người ta ghép đầy luôn , nó là họ hàng gần với nhau chứ sao lại không nhỉ.
mai trắng tồn tại ở việt nam từ rất lâu rồi và nó đc mệnh danh là Hoa Thần
ngày xưa người ta thường trồng nó ở những nơi thiên liêng

Ai Bảo Xuân Tàn Hoa Rụng Hết
Đêm Qua Sân Trước Nở Cành Mai

bài thơi này tả về Hoa Mai Trắng đó.
và cách chăm sóc nó rất là khó , thậm chí gửi mà nhà vườn dưỡng mai nó nói "em không đảm bảo cho anh năm sau nó ra hoa nha , và không biết nó có sống đc ko"
 
T

thanglong

Nhanong.Com
henythai đã kiếm được cây mai trắng trên chưa ? Nó còn được gọi là chi mai, nhưng trồng ở miền nam có phù hợp và có ra bông không thì hổng biết, mình cũng muốn kiếm 1 cây về trồng thử .
 
Last edited:
vi ngay mai

vi ngay mai

Nhà nông nghiệp dư
mai này đep thật trông giống hoa đào mà có màu trắng mình cũng muốn trồng thử có bạn nào có không ??
 
T

thanglong

Nhanong.Com
mai này đep thật trông giống hoa đào mà có màu trắng mình cũng muốn trồng thử có bạn nào có không ??

Giống Mai này đặc biệt là khi chưa nở nụ màu phớt hồng, khi nở mới chuyển thành màu trắng .
 
Last edited:
henrythai

henrythai

Nhanong.Com
Tết tới, Thái sẽ tậu một cây về chơi. Vì từ nào tới giờ đâu biết cây này, mà chăm sóc thế nào ở miền nam cũng không chắc, lỡ tết không ra hoa thì buồn lắm! Có một mùa hoa, nhìn tận mắt, sờ tận tay thì mới có hứng thú. Thái nói vậy có đúng không Bà Con? . . .
 

Quảng cáoTop