Xin giúp cho về nhiệt độ, độ ẩm khi ấp trứng gà, gà Sao

Chào anh chị em!

Hiện tại, tôi vừa tập làm kinh tế bằng cách nuôi gà Sao.

Tôi đã tìm hiểu nhiều nhưng không biết cụ thể trong quá trình ấp trừng Gà Sao, thì theo từng giai đoạn, phải để nhiệt độ và độ ẩm trong tủ ấp là bao nhiêu...

Tôi có đọc một tài liệu, và có một bảng hướng dẫn như sau, tuy nhiên vẫn không đầy đủ.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKHOANG%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKHOANG%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKHOANG%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
<table class="MsoNormalTable" style="width: 468.75pt;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="625"> <tbody><tr style="height: 39.55pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
Thời gian ấp <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td colspan="2" style="width: 121.5pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="162"> [FONT=&quot]
Đối với trứng gà <o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 52.95pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 52.95pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 52.95pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
Nhiệt độ (<sup>0</sup>C) <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 52.95pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
ẩm độ (%) <o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 39.55pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
1-3 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
34.8 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
60-65 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 39.55pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
4-14 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
37.5 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
55-60 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 39.55pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
15-21 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
37.2 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
70-80 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 38.8pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 38.8pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
22-23 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 38.8pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 38.8pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 39.55pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
24-25 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 39.55pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
26-28 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 39.55pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
29-31 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 39.55pt;"> <td style="width: 72.75pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="97"> [FONT=&quot]
32-35 <o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 67.5pt; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="90"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="width: 0.75in; padding: 0in; height: 39.55pt;" valign="top" width="72"> [FONT=&quot]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> </tbody></table>​

Từ ngày 22 đến ngày thứ 35, tôi không có thông số kỹ thuật.

Mong quý anh chị em nào biết, xin chỉ cho tôi chút ít kinh nghiệm thực tế.

Chân thành cảm ơn!
 


To nhkhoa85!
Tài liệu như thế là đủ để bạn áp dụng ấp trứng gà rồi, vì đối với việc ấp nở trứng gà chỉ trong 21 ngày thôi bạn ạ. Nếu như bạn ấp những loại khác thì theo bảng sau:
Quy trình ấp của một số loại trứng gia cầm thông dụng. (Xem bảng) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<TABLE class=MsoNormalTable style="mso-cellspacing: 0in; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
Thời gian ấp <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=150 colSpan=2>
Đối với trứng gà <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126.75pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=169 colSpan=2>
Đối với trứng vịt <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126.75pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=169 colSpan=2>
Đối với trứng ngan <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
Nhiệt độ (<SUP>0</SUP>C) <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>
ẩm độ (%) <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
Nhiệt độ (<SUP>0</SUP>C) <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
ẩm độ (%) <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
Nhiệt độ (<SUP>0</SUP>C) <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
ẩm độ (%) <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
1-3 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
34.8 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>
60-65 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.6 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
70 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
38.5 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
65 <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
4-14 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.5 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>
55-60 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.5 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
59-60 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
38.2 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
64 <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
15-21 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.2 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>
70-80 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.4 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
59-60 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.8 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
55-57 <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
22-23 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.3 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
65 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.8 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
55-57 <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
24-25 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.25 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
70-80 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.5 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
55-57 <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
26-28 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.25 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
80-85 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.8 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
60-65 <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
29-31 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
37.5 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
80-85 <o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 77.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=103>
32-35 <o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=66>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>

<o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=84>
<o:p> </o:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 
phần lớn người chăn nuôi hiện nay là ấp trứng thủ công.rất ít người có dc máy móc hiện đại có kềm theo mấy đo độ ẩm.vì vậy bản trên có tính tham khảo hoặc giả bảng đã dc nghiên cứu đúng thì cũng khó áp dụng.vì vậy chủ yếu độ ẩm là làm theo kinh nghiệm
 
Bạn ấp 1 kì hay nhiều kì ?
Nếu ấp nhiều kì ( trong máy có nhiều loại trứng , 3 hay 5 ngày vào 1 phiên ) thì không cần thiết theo bảng KT đó đau
Cứ để nhiệt 37,5
còn độ ẩm thì để 1 khay nước cho tự bay hơi
( còn đối với nga thì cần làm mát hàng ngày từ ngỳ thứ 10 trở đi)
 
Xin được hỏi tỉ lệ gà sao trống và gà sao mái khi nuôi gà làm giống...

Xin chào tất cả các thành viên của Agiviet...!
Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Quang. Hiện đang ở Tiền Giang
Dự định của tôi là lập một trại để nuôi gà sao giống, cho sinh sản rồi đem nuôi bán thịt. Tôi tính mua một số gà sao chuẩn bị sinh sản (khoảng 500 con) để về cho sinh sản. Nhưng thật sự tôi không biết tỉ lệ trống bao nhiêu, mái bao nhiêu là tốt nhất cho việc làm giống cả.
Nếu gà sao chuẩn bị sinh sản (khoảng 6 tháng tuổi thì cân nặng bao nhiêu là tốt nhất để làm giống).
Quý anh chị em nào có kinh nghiệm chăn nuôi gà sao thì xin được giúp đỡ của các anh chị. Tôi thành thật cảm ơn...
 
Máy đo nhiệt độ nước không khí

Cty Tân Nam Dương nhập khẩu trực tiếp và phân phối thiết bị đo lường, đến với Tân Nam Dương quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, cũng như chế độ bảo hành, sửa chữa, thay thế phụ kiện …
- Thiết bị đo ẩm vật liệu: đo ẩm gỗ, đo ẩm giấy, đo ẩm bê tông, đo ẩm nông sản …
- Thiết bị đo môi trường: đo ánh sáng, đo ồn, đo nhiệt độ, đo bụi, gió, khí …
- Thiết bị đo chì tiêu nước: pH, ORP, DO, COD, BOD, độ mặn, độ ngọt, nhớt …
- Thiết bị đo diện & cơ khí: VOM, Clamp, mega ohm, điện trở đất, pame, thước lá …
- Thiết bị đo vật liệu: đo độ rung, đo tốc độ vòng quay, đo lớp phủ, đo độ cứng, đo độ bóng ...
- Cân và phụ tùng cân : cân phân tích, cân bàn, cân treo, loadcell, indicator …


CÔNG TY TNHH SX XNK TÂN NAM DƯƠNG
Địa chỉ : M3.11 Lô M2 Tôn Thất Thuyết P.1 Q.4 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel : 08 35233938 - 35085898 - 62706996
Fax : 08 39450667
Email : Sales@tannamduongco.com / sales.tannamduong@gmail.com
Website : www.tannamduong.com / www.dungcudoluong.com


1./ Súng đo nhiệt độ Center 350
Hãng SX: Center (Đài Loan)

* Thông số kỹ thuật
Đo nhiệt độ trong các mục đích khác nhau với độ chính xác cao, thuận tiện trong thao tác, sử dụng.
- Thang đo : -20[SUP] o[/SUP]C to 500 [SUP]o[/SUP]C / ± 2%
- D:S : 8:1
- Nguồn : Pin
* Cung cấp gồm : Máy chính, hộp đựng, pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn
- Bảo hành: 12 tháng

5986312507_cd94e6ac99_m.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 - 62706996


2./ Súng đo nhiệt độ Fluke 62
Hãng SX: Fluke – Mỹ

* Thông số kỹ thuật
Đo nhiệt độ trong các mục đích khác nhau với độ chính xác cao, thuận tiện trong thao tác, sử dụng.
- Phương pháp đo: hồng ngoại
- Thang đo: - 30 – 500 [SUP]o[/SUP]C ± 1[SUP] o[/SUP]C
- D:S : 10:1
- Chức năng: Max, Hold, Backlight
- Nguồn : Pin
* Cung cấp gồm : Máy chính, hộp đựng, pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn
- Bảo hành: 12 tháng

5986312571_3ebbbf931e_m.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 - 62706996


3./ Súng đo nhiệt độ TM-969
Hãng SX: Lutron – Đài Loan

* Thông số kỹ thuật

 • Thang đo hồng ngoại : - 60 - 1,000 oC
 • Độ chính xác: ±2% for IR, ±1% for Type
 • Dùng thêm sensor type K: 0 -1400 oC
 • Định vị 02 tia
 • Màn hình LCD Lớn
 • Tỷ lệ D/S : 50/1.
 • Chức năng: Min., Max., Differential, Average, Lock mode, memory.
 • Báo động : 02 điểm (Hi/Lo)
 • Độ phát xạ : 0.1 to 1.00
 • Nguồn hoạt động : pin
 • Kích thước: 203 x 197 x 47 mm
* Cung cấp gồm : Máy chính, hộp đựng, pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn
- Bảo hành: 12 tháng

5986872350_5307bdc873_m.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 - 62706996


4./ SÚNG ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI Model: 42570
Hãng Sx: Extech (Mỹ)
* Thông số kỹ thuật
- Thang đo: -50~2200°C (oC/oF)
- Độ chính xác : ± 1%
- Định vị laser hai tia, dùng với probe tybe K
- Độ phát xạ : 0.1 - 1
- Tỷ lệ D:S /50:1
- Lưu 100 kết quả đo liên tiếp
- Chức năng: Ave, Dif, Alarm, Max / Min
- Nguồn điện : Pin
* Cung cấp gồm : Máy chính, tài liệu hướng dẫn sử dụng, pin, túi đựng máy.
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn

6074901095_446320c4e5_m.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 - 62706996

5./ SÚNG ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI Model: 42512
Hãng Sx: Extech (Mỹ)
* Thông số kỹ thuật
- Thang đo: -50~1000°C (oC/oF)
- Độ chính xác : ± 1%
- Định vị laser hai tia
- Độ phát xạ : 0.1 - 1
- Tỷ lệ D:S /30:1
- Chức năng: Ave, Dif, Alarm, Max / Min
- Nguồn điện : Pin
* Cung cấp gồm : Máy chính, tài liệu hướng dẫn sử dụng, pin, túi đựng máy.
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn
6074901217_28571032da_m.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 - 62706996

1./ Dụng cụ đo nhiệt độ - YF 160A
Hãng SX: Yufong (Đài Loan)

* Thông số kỹ thuật

Phương pháp : sensor nhiệt
Thang đo K type: -50 0C~1300 [SUP]0[/SUP]C (tùy probe)
Kích thước : 143 x 74 x 34mm (L x W x H)
Trọng lượng : 226g
Nguồn điện : Pin 9V (200 giờ sử dụng )

* Cung cấp gồm : Máy chính, tài liệu hướng dẫn sử dụng, pin, hộp đựng máy, phiếu bảo hành.
* Chọn thêm :
+ Que đo bề mặt: -50 ~ 400 [SUP]0[/SUP]C
+ Que đo không khí, nước: -50 ~ 900 [SUP]0[/SUP]C
+ Các loại sensor khác xin vui lòng liên hệ vp.cty
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn
- Bảo hành: 12 tháng

5986872460_ecc1554f99_m.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 - 62706996


2./ Dụng cụ đo nhiệt độ - SK1110
Hãng SX: Sato (Nhật)

* Thông số kỹ thuật

- Thang đo : -50 0C~1300 °C
- Độ chính xác : ± 2%
- Chức năng:Hold , Max , Min
- Độ nhạy: Từ nhiệt độ môi trường xuống 0 khoảng 4 giây
- Kích thước: 72 x 151 x 35 mm (W x H x D), 240g
- Nguồn điện : Pin AA
* Cung cấp gồm : Máy chính, hộp đựng, pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn
- Bảo hành: 12 tháng

5986312873_7e44c1bfc8_m.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 – 62706996

3./ Máy đo nhiệt độ SK-1250MC
HÃNG SX: SATO (Nhật)


 • Thang đo: -100 [SUP]o[/SUP]C to 1250[SUP] o[/SUP]C
 • Mức chính xác:±0.2%
 • Bộ nhớ máy lưu: 100 giá trị đo
 • Chức năng:
+ MAX : Giá trị đo cao nhất
+ MIN : Giá trị đo thấp nhất
+ HOLD : Giữ giá trị đo trên màn hình
+ REL : Đo giá trị thực
+ TIME : cài đặt thời gian
+ REC/PRINT : Lưu và in
+ Alarm : cài báo động hai mức cao và thấp

 • Tiêu chuẩn chống nước: Conforming to JIS C0920 Protection class 4
 • Thời gian chống nước: 0.3 giây
 • Nguồn hoạt động: Pin (180 giờ liên tục)
 • Kích thước: 66 x 175 x 25 mm mm ; 200 g
*Cung cấp trọn bộ: Maùy chính, Probe, Pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn

6075440564_1b0ee96803.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 – 62706996

4./ Máy đo nhiệt độ chống nước SK250W II- N
Hãng SX: SATO (Nhật)


 • Thang đo: -50 [SUP]o[/SUP]C to 250[SUP] o[/SUP]C
 • Mức chính xác:±0.1[SUP]o[/SUP]C cho thang đo từ -10 ñeán 200 [SUP]o[/SUP]C và ± 1 [SUP]o[/SUP]C cho thang đo khác
 • Tiêu chuẩn chống nước: JIS C 0920 Protection class 6 (IP X6)
 • Thời gian chống nước: 1 giây
 • Nguồn hoạt động: Pin (1000 giờ liên tục)
 • Kích thước: 71 x 170 x 36 mm ; 145 g
*Cung cấp trọn bộ: Maùy chính, Probe, Pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
* Tình trạng hàng hóa : có sẵn

6075787264_f7c9e82af4.jpg

*Đặt hàng ngay:08 35233938 - 35085898 - 62706996


Rất mong được phục vụ và làm hài lòng quí khách hàng !
Xin trân trọng cảm ơn !
 Back
Top