xin hỏi cách trị bọ ăn lá cây vào buổi tổi trên cây ăn trái....