Xử lý mùi hôi chuồng trại, hầm cầu, rác thải

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX 0988443834
- email: phamtranvi.bienco79@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">Trung t&acirc;m Tư vấn C&ocirc;ng nghệ N&ocirc;ng sản Thực phẩm &amp; M&ocirc;i trường CTA th&agrave;nh lập năm 1995,trực thuộc&nbsp; Hội Khoa học Bảo quản &amp; Chế biến N&ocirc;ng sản Thực phẩm Việt Nam;Li&ecirc;n hiệp Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">1997: CTA l&agrave; đơn vị đầu ti&ecirc;n ứng dụng chế phẩm sinh học EM tại c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">1998: CTA bắt đầu nghi&ecirc;n cứu sản xuất sản phẩm sinh học tương tự EM bằng c&aacute;c d&ograve;ng vi sinh nội địa.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">2002-2003: CTA sản xuất sản phẩm sinh học GEM v&agrave; ứng dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng để xử l&yacute; nước rỉ r&aacute;c Đ&ocirc;ng Thạnh-b&atilde;i ch&ocirc;n lấp r&aacute;c sinh hoạt lớn nhất Việt Nam thời kỳ đ&oacute;.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">2004: CTA k&yacute; hợp đồng chuyển giao độc quyền to&agrave;n bộ kết quả nghi&ecirc;n cứu v&agrave; quy tr&igrave;nh sản xuất cho&nbsp; <strong><span style="color: #339933">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN SINH HỌC V&Agrave; M&Ocirc;I TRƯỜNG BI</span><span style="color: #339933">ỂN CỜ ( BIENCO JSC).</span></strong><span style="color: #339933"> </span></p><span style="color: #339933"><p align="center" style="margin-left: 10px"><strong><font color="#006600" face="Times New Roman" size="5"><a name="1.1/_XỬ_L&Yacute;_CHẤT_THẢI:_GEM-K,_GEM-P1"></a>XỬ L&Yacute; CHẤT THẢI</font></strong></p><p style="margin-left: 10px">&nbsp;</p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: VNI-Times"><font size="5"><a name="GEM-K_"></a>GEM-K</font></span></strong></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><strong><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="5">Xử l&yacute; m&ugrave;i h&ocirc;i v&agrave; nước thải &ocirc; nhiễm</font></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><img width="300" height="300" src="http://agriviet.com/images/GEM-K.jpg" border="0" /></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px"><strong><span style="line-height: 130%; color: blue; font-size: 14pt">1.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; color: blue; font-size: 14pt">Th&agrave;nh phần ch&iacute;nh :</span></strong><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br /><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Lactobacillus sp. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Rhodopseudomonas sp. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Saccharomyces Cerevisiae&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px"><strong><span style="line-height: 130%; color: blue; font-size: 14pt">2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; color: blue; font-size: 14pt">C&ocirc;ng dụng : </span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px"><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt">&middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><u><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Xử l&yacute; m&ugrave;i h&ocirc;i :</span></u><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Giảm m&ugrave;i h&ocirc;i thối tại c&aacute;c b&atilde;i r&aacute;c, nước rỉ r&aacute;c, cống r&atilde;nh, chuồng trại chăn nu&ocirc;i, m&ugrave;i h&ocirc;i từ nước thải cao su, khoai m&igrave;.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">K&iacute;ch th&iacute;ch qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n hủy chất thải hữu cơ.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Tăng khả năng tự l&agrave;m sạch nguồn nước bẩn.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Giảm lượng ruồi nhặng, c&ocirc;n tr&ugrave;ng g&acirc;y hại.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px"><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt">&middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><u><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Xử l&yacute; nước thải : </span></u><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Chuy&ecirc;n sử dụng cho c&aacute;c loại nước thải &ocirc; nhiễm hữu cơ cao.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Bổ sung chủng loại vi sinh vật hữu &iacute;ch v&agrave;o nước thải, l&agrave;m tăng khả năng ph&acirc;n hủy c&aacute;c hợp chất hữu cơ.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Thời gian th&iacute;ch nghi nhanh, kh&ocirc;ng tạo b&ugrave;n thải.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Dễ sử dụng, ph&ugrave; hợp cho cả hiếu kh&iacute; v&agrave; kị kh&iacute;.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px"><strong><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; color: blue; font-size: 14pt">3.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; color: blue; font-size: 14pt">C&aacute;ch d&ugrave;ng : </span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px"><u><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Xử l&yacute; m&ugrave;i h&ocirc;i :</span></u><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">T&ugrave;y theo mức độ &ocirc; nhiểm m&agrave; pha lo&atilde;ng 1 l&iacute;t GEM &ndash; K với từ 50 l&iacute;t đến 300 l&iacute;t nước sạch rồi phun l&ecirc;n diện t&iacute;ch bề mặt nơi ph&aacute;t sinh &ocirc; nhiễm.Cho hiệu quả ngay trong khoảng 20 ph&uacute;t.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Phun ướt dung dịch vừa pha lo&atilde;ng l&ecirc;n to&agrave;n bộ diện t&iacute;ch &ocirc; nhiểm 2 lần /ng&agrave;y (v&agrave;o s&aacute;ng sớm v&agrave; chiều tối ) sẽ c&oacute; hiệu quả cao nhất.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">L&agrave;m giảm h&agrave;m lượng ruồi nhăng v&agrave; những c&ocirc;n tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh.</span><span style="line-height: 130%; font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-size: 14pt">Sản phẩm đ&atilde; được viện Pasteur kiểm nghiệm kh&ocirc;ng độc hại tới m&ocirc;i trường v&agrave; con người .</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px">&nbsp;</p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 18pt"><a name="GEM_&ndash;_P1"></a>GEM &ndash; P1</span></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><font color="#0000ff" size="5"><strong>Sản phẩm sinh học xử l&yacute; nước thải chất thải hữu cơ</strong></font></p><p align="center" style="margin-left: 10px"><img width="300" height="305" src="http://agriviet.com/images/gemp1.gif" border="0" /></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt" /></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10px"><strong><font color="#0000ff"><font face="Times New Roman" size="4">1.</font><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman"><font size="4">&nbsp;</font></span></font><span style="color: blue"><font face="Times New Roman" size="4">Th&agrave;nh phần ch&iacute;nh</font><font size="4"> : </font></span></strong><span style="font-size: 14pt"><br /><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Lactobacillus sp &nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Rhodopseudomonas sp&nbsp;&nbsp;<br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Aspergillus Oryzae &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Saccharomyces Cerevisiae<br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Hữu cơ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: blue; font-size: 14pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10px"><span style="color: blue; font-size: 14pt; font-weight: 700">2. C&ocirc;ng dụng</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"> <font color="#0000ff"><strong>:</strong></font><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt">B</span><span style="font-size: 14pt">ổ sung chủng loại vi sinh vật hữu &iacute;ch v&agrave;o r&aacute;c thải, nước thải.</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt">Ti</span><span style="font-size: 14pt">ết kiệm được chi ph&iacute; vận h&agrave;nh hệ thống xử l&iacute; nước thải v&igrave; r&uacute;t ngắn thời gian khởi động ban đầu; giảm thời gian sục kh&iacute;.</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">K&iacute;ch hoạt hệ vi sinh tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n l&agrave;m tăng mật độ vi sinh c&oacute; &iacute;ch trong hệ thống xử l&yacute;.</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt">T</span><span style="font-size: 14pt">ăng khả năng ph&acirc;n hủy c&aacute;c hợp chất hữu cơ, đặc biệt hiệu quả để ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất hưũ cơ mạch v&ograve;ng kh&oacute; ph&acirc;n hủy sinh học trong điều kiện b&igrave;nh thường.</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">L&agrave;m giảm từ 25% đến 80% c&aacute;c th&ocirc;ng số &ocirc; nhiễm như COD, BOD, SS, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> . . . . trong nước thải.</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt">S</span><span style="font-size: 14pt">ử dụng được cho bể hiếu kh&iacute; v&agrave; kị</span><span style="font-size: 14pt"> kh&iacute;.<br />-&nbsp;&nbsp; K&iacute;ch th&iacute;ch qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t sinh kh&iacute; biogas nhanh hơn, l&agrave;m giảm h&agrave;m lượng chất thải rắn đến 50%.</span><strong><span style="font-family: VNI-Times; color: blue; font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10px"><strong><span style="color: blue; font-size: 14pt">3.&nbsp; C&aacute;ch d&ugrave;ng :</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10px"><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt">-&nbsp;&nbsp; B</span><span style="font-size: 14pt">ổ sung GEM-P1 v&agrave;o bể kỵ kh&iacute;, hiếu kh&iacute; của hệ thống xử l&yacute; nước thải theo tỉ lệ 1 kg GEM-P1/5~10m<sup>3</sup> nước thải</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"> .<br />-&nbsp;&nbsp; B</span><span style="font-size: 14pt">ổ sung GEM-P1 v&agrave;o trong hầm biogas, hầm cầu . . . . theo tỉ lệ 1kg GEM-P1 cho 1 m<sup>3</sup> nước thải.</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"><br />-&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 14pt">Định kỳ 2~3 th&aacute;ng</span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 14pt"> b</span><span style="font-size: 14pt">ổ sung chế phẩm một lần<span style="font-family: VNI-Times; color: #0000ff">.</span></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-left: 10px">&nbsp;</p></span>
 

Top