Xử lý nước nuôi trồng thủy hải sản

  • Thread starter Phạm Trần Bích Vi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Trần Bích Vi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Trần Bích Vi
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX 0988443834
- email: phamtranvi.bienco79@gmail.com
================================

<strong><font color="#006600" face="Times New Roman" size="5"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">Trung t&acirc;m Tư vấn C&ocirc;ng nghệ N&ocirc;ng sản Thực phẩm &amp; M&ocirc;i trường CTA th&agrave;nh lập năm 1995,trực thuộc&nbsp; Hội Khoa học Bảo quản &amp; Chế biến N&ocirc;ng sản Thực phẩm Việt Nam;Li&ecirc;n hiệp Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">1997: CTA l&agrave; đơn vị đầu ti&ecirc;n ứng dụng chế phẩm sinh học EM tại c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">1998: CTA bắt đầu nghi&ecirc;n cứu sản xuất sản phẩm sinh học tương tự EM bằng c&aacute;c d&ograve;ng vi sinh nội địa.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">2002-2003: CTA sản xuất sản phẩm sinh học GEM v&agrave; ứng dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng để xử l&yacute; nước rỉ r&aacute;c Đ&ocirc;ng Thạnh-b&atilde;i ch&ocirc;n lấp r&aacute;c sinh hoạt lớn nhất Việt Nam thời kỳ đ&oacute;.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 10.5pt; margin-right: 7.5pt">2004: CTA k&yacute; hợp đồng chuyển giao độc quyền to&agrave;n bộ kết quả nghi&ecirc;n cứu v&agrave; quy tr&igrave;nh sản xuất cho&nbsp; <strong><span style="color: #339933">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN SINH HỌC V&Agrave; M&Ocirc;I TRƯỜNG BI</span><span style="color: #339933">ỂN CỜ ( BIENCO JSC).</span></strong><span style="color: #339933"> </span></p></font></strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><strong><font color="#006600" face="Times New Roman" size="5"><a name="1.2/NU&Ocirc;I_TRỒNG_THỦY_HẢI_SẢN:_CTA-T,_CTA-8T,_GEM-P1"></a>NU&Ocirc;I TRỒNG THỦY HẢI SẢN</font></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-left: 10px">&nbsp;</p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #ff0000; font-size: 18pt"><a name="CTA-T_"></a>CTA-T</span></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #0000ff; font-size: 18pt">&nbsp;Sản phẩm xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i trồng thủy hải sản</span></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><img width="300" height="300" src="http://agriviet.com/images/CTA-T.jpg" border="0" /></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 130%; margin-left: 10px"><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; color: blue; font-size: 14pt"><strong>1.</strong><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman; font-size: 7pt; font-weight: 700">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="line-height: 130%; font-family: Times New Roman; color: blue; font-size: 14pt">C&ocirc;ng dụng :</span></strong><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; color: blue; font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt"> L&agrave;m tăng độ trong, giảm chất lơ lửng, giảm h&agrave;m lượng COD, BOD.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt"> Tăng lượng oxy h&ograve;a tan, giảm kh&iacute; độc H2S, NH3.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt"> Tăng khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; &nbsp;hấp thụ thức ăn.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Giảm v&agrave; khử tảo gi&agrave;, tảo lục, c&aacute;c lớp cặn v&aacute;ng tr&ecirc;n bề mặt nước hồ.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 130%; margin-left: 10px"><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; color: blue; font-size: 14pt"><strong>2.</strong><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman; font-size: 7pt; font-weight: 700">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: Times New Roman; color: blue; font-size: 14pt; font-weight: 700">C&aacute;ch d&ugrave;ng :</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Phun CTA-T l&ecirc;n mặt ao hồ theo tỉ lệ 2ml-3ml/m3 nước v&agrave;o s&aacute;ng sớm hoặc chiều tối. &nbsp;C&aacute;ch 5 ng&agrave;y ~ 7 ng&agrave;y một lần. Tốt nhất d&ugrave;ng li&ecirc;n tục trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Kết hợp với CTA-8T trộn v&agrave;o thức ăn, theo tỉ lệ 1%~3% trọng <br />lượng thức ăn, ủ từ 8-12 giờ, từ 3~5 ng&agrave;y cho ăn một lần.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 130%; margin-left: 10px">&nbsp;</p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #ff0000; font-size: 18pt"><a name="CTA-8T__"></a>CTA-8T </span></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #0000ff; font-size: 18pt">Ph&ograve;ng chống bệnh trong nu&ocirc;i trồng thủy hải sản</span></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #00cc00; font-size: 18pt">&nbsp;<img width="300" height="300" src="http://agriviet.com/images/CTA-8T.jpg" border="0" /></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 130%; margin-left: 10px"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: blue"><strong><font size="4">1.</font><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman"><font size="4">&nbsp; </font></span></strong></span><strong><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; color: blue; font-size: 14pt">C&ocirc;ng dụng</span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; color: blue"> </span></strong><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; color: blue; font-weight: 700"><font size="4">:</font></span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Ngăn chặn một số vi khuẩn g&acirc;y bệnh v&agrave; chữa bệnh ph&aacute;t s&aacute;ng, bệnh đen mang, đỏ th&acirc;n, m&ograve;n r&acirc;u, ph&acirc;n trắng&hellip; cho t&ocirc;m.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Ngăn ngừa v&agrave; n&acirc;ng cao sức đề kh&aacute;ng bệnh đốm trắng cho t&ocirc;m.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Xử l&yacute; m&ugrave;i h&ocirc;i đ&aacute;y ao, giảm kh&iacute; độc H<span style="position: relative; top: 3pt">2</span>S,NH<span style="position: relative; top: 3pt">3</span>.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Bổ sung dinh dưỡng cho t&ocirc;m từ c&aacute;c nguồn vitamin thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, tăng khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; hấp thụ thức ăn.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 130%; margin-left: 10px"><strong><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; color: blue; font-size: 14pt">2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; color: blue; font-size: 14pt">C&aacute;ch d&ugrave;ng :</span></strong><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Phun CTA-8T l&ecirc;n mặt ao hồ theo tỉ lệ 2ml-3ml/m3 nước từ 3~5 ng&agrave;y li&ecirc;n tục v&agrave;o s&aacute;ng sớm hoặc chiều tối. D&ugrave;ng khi t&ocirc;m c&oacute; dấu hiệu bị bệnh.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Kết hợp với CTA-T trộn v&agrave;o thức ăn, tỉ lệ mỗi loại khoảng 1~3% trọng lượng thức ăn, ủ từ 8-12 giờ, 3~5 ng&agrave;y cho ăn một lần.</span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-left: 10px">&nbsp;</p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #ff0000; font-size: 18pt"><a name="GEM-P__"></a>GEM-P </span></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 10px"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #0000ff; font-size: 18pt">Xử l&yacute; đ&aacute;y ao v&agrave; tạo hệ vi sinh vật hữu &iacute;ch</span></strong></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: fuchsia; font-size: 18pt">&nbsp;<img width="300" height="300" src="http://agriviet.com/images/GEM-P.jpg" border="0" /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><span style="font-family: Times New Roman; color: blue; font-size: 14pt; font-weight: 700">1.&nbsp; C&ocirc;ng dụng :</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 130%; margin-left: 10px"><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">R&uacute;t ngắn thời gian g&acirc;y tảo; k&iacute;ch th&iacute;ch sinh tảo c&oacute; &iacute;ch.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Tăng độ oxy h&ograve;a tan, giảm lượng kh&iacute; độc H</span><span style="position: relative; font-family: Times New Roman; top: 3pt">2</span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">S, NH</span><span style="position: relative; top: 3pt">3</span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">&hellip;</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Tăng khả năng ph&acirc;n hủy hữu cơ, giảm COD, BOD.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Giảm lượng b&ugrave;n t&iacute;ch tụ; khử m&ugrave;i h&ocirc;i lớp b&ugrave;n đ&aacute;y hồ.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Ổn định m&agrave;u nước, ổn định độ pH.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Đặc biệt phục hồi hệ vi sinh vật đ&aacute;y, t&aacute;i tạo dinh dưỡng đ&aacute;y những ao nu&ocirc;i qua nhiều vụ, g&oacute;p phần giảm bớt bệnh tật ph&aacute;t sinh.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: blue; font-size: 14pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 10px"><span style="font-family: Times New Roman; color: blue; font-size: 14pt; font-weight: 700">2.&nbsp; C&aacute;ch d&ugrave;ng :</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br /><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Chuẩn bị ao nu&ocirc;i: rải đều l&ecirc;n mặt đ&aacute;y ao 1kg ~2 kg /2000m2 , sau đ&oacute; cho nước v&agrave;o khoảng 2 tấc, giữ từ 5-7 ng&agrave;y để l&agrave;m sạch đ&aacute;y v&agrave; g&acirc;y tảo.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Cải thiện m&ocirc;i trường sống: 1kg~2kg/5000 m2 ; 1-2 lần/th&aacute;ng.</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Tốt nhất rải xuống ao l&uacute;c s&aacute;ng sớm hoặc chiều tối; định kỳ 7 ng&agrave;y /lần</span><span style="line-height: 130%; font-family: Symbol; font-size: 14pt"><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 130%; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt">Kh&ocirc;ng cần sục kh&iacute; khi rải xuống ao.<br /></span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top