yến sào khánh hòa giá tốt nhất

  • Thread starter thienphucheart
  • Ngày gửi
T

thienphucheart

Guest
#1
<div style="text-align: center; color: #ff007f"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">Yến s&agrave;o kh&aacute;nh h&ograve;a</a><span style="color: #ff0000">,</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/"> yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến nu&ocirc;i trong nh&agrave;</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến tổ</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến huyết</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến đảo thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">nước yến</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến lọ</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến chai</a><span style="color: #ff0000">,</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến nguy&ecirc;n chất</a><span style="color: #ff0000">.<br /><br /></span>Cửa h&agrave;ng <span style="font-size: xx-large">THI&Ecirc;N PH&Uacute;C</span> chuy&ecirc;n c&aacute;c sản phẩm về yến s&agrave;o <br /></span></span></div> <div style="text-align: center; color: #ff007f"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">Thương hiệu SANEST&nbsp; Kh&aacute;nh H&ograve;a</span>.</span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><br /></span></div> <div style="text-align: center; color: #60bf00; font-weight: bold"><span style="font-size: large">L&agrave; Đại l&yacute; cấp 1 ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn đem lại d&ograve;ng sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe người ti&ecirc;u d&ugrave;ng với gi&aacute; v&agrave; dịch vụ tốt nhất.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; chế độ ưu đ&atilde;i giảm gi&aacute;, đặc biệt giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; trong phạm vi th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. <br /></span></div> <div style="text-align: center; color: #60bf00; font-weight: bold"><span style="font-size: large">Cửa h&agrave;ng <span style="font-size: xx-large">THI&Ecirc;N PH&Uacute;C</span> ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c sản phẩm từ <span style="font-size: x-large"><br /></span></span></div> <div style="text-align: center; color: #60bf00; font-weight: bold"><span style="font-size: large"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0060bf">YẾN S&Agrave;O KH&Aacute;NH H&Ograve;A</span></span></span></div> <div style="text-align: center; color: #60bf00; font-weight: bold"><span style="font-size: large">Với c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm sau:</span></div> <p class="p_first" style="text-align: center"><span style="font-size: x-large; font-weight: bold">* D&ograve;ng sản phẩm từ YẾN S&Agrave;O KH&Aacute;NH H&Ograve;A</span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400">1.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tinh chế 3g<br /><br /></span></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><img border="0" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s213.JPG" /></span></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 175.000 VND</span></span></span></span><br /><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold">2.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tinh chế 5g<br /><br /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold"><img border="0" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s214.JPG" /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 286.000 VND</span></span></span></span><br /><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold">3.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tinh chế 50g<br /><br /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold"><img border="0" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s215.JPG" /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 2.845.000 VND</span></span></span></span><br /><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold">4.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tinh chế 100g<br /><br /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold"><img border="0" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s215.JPG" /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 5.668.000 VND</span></span></span></span><br /><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold">5.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nguy&ecirc;n tổ 20g<br /><br /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold"><img border="0" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s217.JPG" /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 1.283.000 VND</span></span></span></span><br /><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold">6.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nguy&ecirc;n tổ 50g<br /><br /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold"><img border="0" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s218.JPG" /></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 3.225.000 VND</span></span></span></span><br /><span style="font-size: 24pt"><span style="color: #006400; font-size: 24pt; font-weight: bold">7.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nguy&ecirc;n tổ 100g<br /><br /></span></span></div> <div style="text-align: center"><img border="0" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s219.JPG" /></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 6.490.000 VND</span></span></span></span><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><br />8.Yến nu&ocirc;i trong nh&agrave; loại 1(50g)</span></span></span></div> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><br /><img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s220.JPG" /><br /><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 2.185.000 VND</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400">9.Yến nu&ocirc;i trong nh&agrave; loại 1(100g)</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><br /><img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s221.jpg" /><br /><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 4.370.000 VND</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400">10.Yến nu&ocirc;i trong nh&agrave; loại 2(50g)</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><br /><img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s222.gif" /><br /><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 2.020.000 VND</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400">11.Yến nu&ocirc;i trong nh&agrave; loại 2(100g)</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><br /><img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s223.jpg" /><br /><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 4.040.000 VND</span></span></span></span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">* D&ograve;ng sản phẩm từ SANEST</span></span></div> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center; color: #006600"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">1.Yến lọ nh&acirc;n s&acirc;m cao cấp Sanest Kh&aacute;nh H&ograve;a</span></span></p> <p style="text-align: center; color: #006600"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"><br /></span></span></p> <p style="text-align: center"><img border="0" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s255.gif" /></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 44.000 VND</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center; color: #006600"><span style="font-size: x-large; font-weight: bold">2.Yến lọ cao cấp Sanest Kh&aacute;nh H&ograve;a</span></p> <p style="text-align: center; color: #006600"><span style="font-size: x-large; font-weight: bold"><br /></span></p> <p style="text-align: center"><img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s229.JPG" /></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 34.500 VND</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #006600; font-weight: bold">3.Yến lọ nh&acirc;n s&acirc;m cao cấp Sanest Kh&aacute;nh H&ograve;a hộp 6 lọ</span></span></p> <p style="text-align: center"><br /><img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s256.gif" /></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 280.000 VND</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center; color: #006600"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">4.Yến lọ cao cấp Sanest Kh&aacute;nh H&ograve;a hộp 6 lọ</span></span></p> <p style="text-align: center; color: #006600"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"><br /></span></span></p> <p style="text-align: center"><img border="0" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s230.JPG" /></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 207.000 VND</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large; font-weight: bold">5.NƯỚC YẾN LON 190ml</span><br /><br /><img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s226.JPG" /></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 8.800 VND</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">* D&ograve;ng sản phẩm từ SANEST FOOD</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large; font-weight: bold">1.Sữa chua tảo biển <br /></span></p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/?frame=product_detail&amp;id=211"><img width="415" height="331" border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s211.gif" /></a></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold">&nbsp;</span></span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt"><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 6.800 VND</span></span></span></span><br /><br /><span style="font-family: times new roman; color: #ff0000; font-size: 12pt; font-weight: bold"><span style="color: #ffd700; font-size: 36pt">CỬA H&Agrave;NG THI&Ecirc;N PH&Uacute;C</span></span><br /><span style="font-family: times new roman; color: #ff0000; font-size: 12pt; font-weight: bold"><span style="color: #006400; font-size: 18pt">CHUY&Ecirc;N YẾN S&Agrave;O KH&Aacute;NH H&Ograve;A V&Agrave; ĐẶC SẢN NHA TRANG</span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-style: italic; font-family: times new roman; font-size: 18pt; font-weight: bold">Địa chỉ: 125/22 B&ugrave;i Đ&igrave;nh T&uacute;y, Phường 24 ,Quận B&igrave;nh Thạnh, TP.HCM</span><br /><span style="background-color: #ffffff; font-size: medium; font-weight: bold">h&atilde;y gh&eacute; thăm website của ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết về những sản phẩm kh&aacute;c m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp</span></div> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/"><span style="font-style: italic; font-family: times new roman; font-size: 18pt; font-weight: bold">Website:www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com</span></a></span></p> <p class="p_last" style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">Yến s&agrave;o kh&aacute;nh h&ograve;a</a><span style="color: #ff0000">,</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/"> yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến nu&ocirc;i trong nh&agrave;</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến tổ</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến huyết</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến đảo thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">nước yến</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến lọ</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến chai</a><span style="color: #ff0000">,</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến nguy&ecirc;n chất</a><span style="color: #ff0000">.<br /></span></span></span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê đức thịnh
- Địa chỉ: 125/22 bui dinh tuy p24 binh thanh Ho Chi Minh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thienphucheart@yahoo.com
 

#3
Tham khảo tại : yến | to yen | yến sào | yen sao | tổ yến | nước yến khánh hòa | yến xào | yensao | yến khánh hòa | nước yến | yến sào khánh hoà | to yen xao | chim yến | yến việt | viet yen | hoang yen | nuôi yến | chè yến | sanest | công ty yến sào | yến sào hoàng yến ( Click đặt Hàng )


CÔNG TY TNHH SÂM YẾN NHẬT MINH

TRỤ SỞ CHÍNH : 12A HỒ HẢO HỚN P.CÔ GIANG - Q.1, TP.HCM
TEL : 08.39209066 - FAX : 08. 39209066
Chi nhánh 1: 436/65 CÁCH MẠNG THÁNG 8 - P.11, Q.3, TP.HCM
TEL : 08. 3993 1175 / 08. 38464786 - FAX : 08. 38464786
Chi nhánh 2 : 300 Xô Viết Nghệ Tỉnh P.21 - Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hot line - Hỗ Trợ Tư Vấn : 0907 708 683 (Mr. Minh)
Giao hàng miễn Phí trong nội thành Hồ Chí Minh
 
#4
Yến sào khánh hòa

Tham khảo tại : yến | to yen | yến sào | yen sao | tổ yến | nước yến khánh hòa | yến xào | yensao | yến khánh hòa | nước yến | yến sào khánh hoà | to yen xao | chim yến | yến việt | viet yen | hoang yen | nuôi yến | chè yến | sanest | công ty yến sào | yến sào hoàng yến ( Click đặt Hàng )

CÔNG TY TNHH SÂM YẾN NHẬT MINH
Công Ty Nhập Khẩu Mua Bán Phân Phối Tổ Yến ,Yến sào, Củ Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc, Hồng Sâm, Rượu Sâm, Nấm Linh Chi, Mỹ Phẩm, Nhung Hươu, Đông Trùng Hạ Thảo, Địa Chỉ Đại Lý Chi Nhánh Cửa Hàng Giá rẻ tại TP HCM.
Chúng tôi tự hào xin thông báo tới Quý khách hàngThương Hiệu công ty TNHH SâmYến Nhật Minh đã được chứng thực bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam .Quý Khách Hàng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng các sản phẩm từ công ty chúng tôi ,tại trụ sở duy nhất: 436/65 CMT8, P11, Q3, TP.HCM TEL: 08 38 4647 86