zeolite ung dung trong nganh trong trot

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khoa_kinhdoanh
- Địa chỉ: 248a nguyen cong tru street-tuy hoa
- Tel, Fax: 01225561342
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

Zeolite được sản xuất dưới dạng bột hoặc dạng vi&ecirc;n xốp từ cao lanh tự nhi&ecirc;n sẵn c&oacute; ở Việt Nam. Nhờ biết c&aacute;ch l&agrave;m cho cấu tr&uacute;c của cao lanh bị ph&aacute; vỡ ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; tự ch&uacute;ng sắp xếp lại tạo th&agrave;nh lỗ rỗng, n&ecirc;n n&oacute; c&oacute; khả năng hấp phụ c&aacute;c ion kim loại, amoni, chất hữu cơ độc hại lơ lửng trong nước v&agrave; tự ch&igrave;m xuống đ&aacute;y, l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường nu&ocirc;i trồng thuỷ sản sạch hơn. Khi cải tạo ao, đầm, người sản xuất c&oacute; thể khai th&aacute;c ch&uacute;ng để t&aacute;i chế l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n phục vụ cho việc trồng trọt. Trước đ&acirc;y, bằng phương ph&aacute;p truyền thống, người ta nung cao lanh ở nhiệt độ cao nhưng cấu tr&uacute;c của nguy&ecirc;n liệu kh&ocirc;ng bị ph&aacute; vỡ ho&agrave;n to&agrave;n n&ecirc;n hiệu suất hấp phụ của vật liệu thấp. <p align="justify" style="width: 460px"> Ngo&agrave;i việc sử dụng vật liệu Zeolite để l&agrave;m sạch nước trong nu&ocirc;i trồng thuỷ sản, người ta c&ograve;n c&oacute; thể d&ugrave;ng loại sản phẩm n&agrave;y trộn lẫn với ph&acirc;n b&oacute;n để tạo ra một loại ph&acirc;n b&oacute;n ph&acirc;n huỷ chậm, vừa c&oacute; t&aacute;c dụng tiết kiệm lượng ph&acirc;n b&oacute;n, giữ độ ẩm m&agrave; c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng điều ho&agrave; độ PH cho đất. Trong lĩnh vực chăn nu&ocirc;i, chế phẩm zeolite l&agrave;m phụ gia thức ăn cho lợn v&agrave; g&agrave; v&igrave; khi được trộn v&agrave;o thức ăn chế phẩm sẽ hấp phụ c&aacute;c chất độc trong cơ thể vật nu&ocirc;i, tăng khả năng kh&aacute;ng bệnh, k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u ho&aacute; v&agrave; tăng trưởng. </p>
 

Top