• Bán cá trình,tầm,lăng tại hà nội

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 6/12/10

  1. vietTayHo Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ: hà nội
   - Tel, Fax: ::: FaX 0948496098
   - email: viet.jonckers@gmail.com
   ================================

   <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 26pt">Cửa H&agrave;ng Thủy Hải Sản </span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt">&ldquo;VIỆT PH&Aacute;T&rdquo;</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 26pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong><strong><span style="font-size: 22pt">B&aacute;n Bu&ocirc;n B&aacute;n Lẻ</span></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size: 22pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: 16pt">C&aacute; Nheo ,C&aacute; Ch&eacute;p&nbsp; Gi&ograve;n,Trắm Gi&ograve;n ,C&aacute; Quế,C&aacute; Nghạnh,C&aacute; tầm,C&aacute; tr&igrave;nh,C&aacute; lăng,C&aacute; Song&hellip;</span></span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 14pt">Giao h&agrave;ng tận nơi,đ&uacute;ng hẹn,h&agrave;ng chất lượng cao,gi&aacute; cả cạnh tranh.</span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: 22pt">BẢNG GI&Aacute;</span></span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <div align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody> <tr style="height: 30.1pt"> <td valign="top" style="width: 67px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 30.1pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">STT</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 30.1pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">T&ecirc;n sản phẩm</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 30.1pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">Đơn vị</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 30.1pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">Đơn gi&aacute;</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">1</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Nheo hoa</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">110 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">2</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Nheo trắng(x&aacute;m)</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">100 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">3</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Song</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">330 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">4</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Nghạnh</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">100 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">5</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Quế</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">190 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">6</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Ch&eacute;p Gi&ograve;n Sống</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">170 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">7</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Ch&eacute;p Gi&ograve;n(ngất)</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">110 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">8</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Trắm Gi&ograve;n Sống</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">135 ng&agrave;n </span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">9</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Trắm Gi&ograve;n (ngất)</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">110 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">10</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; Quả</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">80 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">11</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; tr&igrave;nh</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">310 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">13</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; tầm</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">245 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">14</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">C&aacute; lăng</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">145 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 11.65pt"> <td valign="top" style="width: 67px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">15</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 204px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Trắm đen gi&ograve;n</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 60px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">Kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 120px; padding: 0in 5.4pt; height: 11.65pt"> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">170 ng&agrave;n</span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p><strong><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ:&nbsp; </span></em></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size: 22pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: 16pt">Cửa h&agrave;ng thủy hải sản Việt Ph&aacute;t</span></span></em></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></em></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Địa chỉ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số 17/612 Lạc Long Qu&acirc;n-T&acirc;y Hồ-H</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt">&agrave; Nội</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: &nbsp;0948496098.(Gặp anh Việt)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: <a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:viet.jonckers@gmail.com">viet.jonckers@gmail.com</a></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 14pt; font-family: symbol">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 14pt">Ghi ch&uacute;: Hiện tại cửa h&agrave;ng đang cần thu&ecirc; địa điểm l&agrave;m đại l&yacute; hoặc cộng t&aacute;c vi&ecirc;n l&agrave;m đại l&yacute; ở H&agrave; Nội,H&agrave; t&acirc;y cũ,Long Bi&ecirc;n,Ho&agrave;ng Mai.Qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n lạc theo số điện thoại tr&ecirc;n.</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 14pt; font-family: symbol">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 14pt">Rất vui khi được hợp t&aacute;c! Th&acirc;n.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p>
    
   Đang tải...
  2. phuong_thanhlong

   phuong_thanhlong Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   22
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nhân viên kỷ thuật
   anh có bán giống cá chình ko ?báo cho em cái giá .phuongtk_jf@yahoo.com.vn
    
  3. hangTayHo

   hangTayHo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   15
   Đã được thích:
   9
   Nghề nghiệp:
   cong nhan
   hiện tại đã hết bán, xin cảm ơn!
    
   Last edited: 4/7/12
  4. BoCauGaThuan

   BoCauGaThuan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   57
   Đã được thích:
   3
   Nghề nghiệp:
   IT
  5. muabanthuysanbaba

   muabanthuysanbaba Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   CEO
   chúng tôi bán tất cả các mặt hàng thủy hải sản mà quý khách yêu cầu, chúng tôi có hệ thống trang trai nuôi giưỡng thủy hải sản ở khắc mọi miền, quý khách có nhu cầu mua loại thủy hải sản nào có thể liên hệ với chúng tôi
    
  6. Nguyenthebinh

   Nguyenthebinh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Cung cap ca
   Sao ko thay sdt vay. Toi can mua hang ngay so luong 1-3ta. Ban co the goi lai cho toi 0978576183. Can on ban
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...