Bản sắc heo rừng Việt

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Hoàng
- Địa chỉ: Nha TRang - Khánh Hòa
- Tel, Fax: 01213593101 ::: FaX ::: FaX
- email: minhhoang197@gmail.com
================================

<p><font color="#009330" size="3"><strong>B&aacute;n giống heo rừng Việt thuần chủng.....Heo bố mẹ l&agrave; heo rừng Việt Nam được bẫy tr&ecirc;n rừng về&nbsp; , đ&atilde; được thuần h&oacute;a v&agrave; đ&atilde; đẻ tại nh&agrave; .</strong></font></p><p><font color="#009330" size="3"><strong>Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua con giống ,xin li&ecirc;n hệ em : 01213593101</strong></font></p><p><font size="3"><strong><font color="#009330">địa chỉ mail :</font></strong> <a href="mailto:minhhoang197@gmail.com">minhhoang197@gmail.com</a><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/heovuatachcon.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></font></p><p><img height="321" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/23042010005.jpg" width="426" border="0" /></p><p><img style="width: 427px; height: 279px" height="279" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010168.jpg" width="427" border="0" /></p><p><img style="width: 427px; height: 297px" height="297" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010165.jpg" width="427" border="0" /></p><p><img style="width: 424px; height: 280px" height="280" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/IMG_2992.jpg" width="424" border="0" /></p><p><img src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29102010214.jpg" border="0" />&nbsp;<img src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29102010216.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/dade2lua.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></p><p><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010168.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></p><p><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/IMG_2992.jpg/&quot;" width="1" border="0" /><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/23042010005.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></p><p><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29102010216.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></p><p><img src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29102010214.jpg/&quot;" border="0" /></p><p>&nbsp;</p>
 

#7
heo rung

Bán heo rừng rặt con . Bố mẹ là heo rừng Việt rặt....heo con đẻ tại nhà
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH