bồ câu Đồng Nai

#1
<p><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">trại bồ c&acirc;u lai [f1] của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u thịt v&agrave; giống. hướng dẫn b&agrave; con kĩ thuật nu&ocirc;i để đạt hiệu cao. trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo với b&agrave; con rằng: với giống bồ c&acirc;u lai [F1] kết hợp với kĩ thuật nu&ocirc;i tiến tiến của trại ch&uacute;ng t&ocirc;i th&igrave; chỉ 100 cặp bồ c&acirc;u bố mẹ mỗi th&aacute;ng sẽ cho ra &iacute;t nhất l&agrave; 110 cặp bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng, c&ograve;n những trại kh&aacute;c th&igrave; cũng với 100 cặp bồ c&acirc;u bố mẹ nhưng mỗi th&aacute;ng sẽ cho ra nhiều nhất l&agrave; 60 cặp bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng.ngo&agrave;i ra trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n hướng dẫn b&agrave; con kĩ thuật l&agrave;m chuồng nu&ocirc;i vừa tiết kiệm chi ph&iacute; vừa đỡ tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c. </strong></font></p><p><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">b&agrave; con n&agrave;o muốn t&igrave;m hiểu th&ecirc;m th&igrave; xin li&ecirc;n hệ: Đ&Ocirc;NG MINH - LANG MINH - XU&Acirc;N LỘC - ĐỒNG NAI . </strong></font></p><p><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐIỆN THOẠI : 0933.344.311 - 0933.344.322 GẶP HUY HOẶC KIỀU.</strong></font></p><p><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"> email :<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:mykieu010189@yahoo.com">mykieu010189@yahoo.com</a></strong></font><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/22318-Mua-ban-bo-cau-thit-va-giong/page2#ixzz1dw5OHzZk">http://agriviet.com/home/threads/22318-Mua-ban-bo-cau-thit-va-giong/page2#ixzz1dw5OHzZk</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI BỒ CÂU LAI [F1] ĐỒNG NAI
- Địa chỉ: ĐÔNG MINH - LANG MINH - XUÂN LỘC - ĐỒNG NAI
- Điện thoại: 0933.344.311-0933.344.322 - Fax:
- email: mykieu010189@yahoo.com
 

#2
một chuyện thắc mắc đưa lên này, mà chưa thấy ai giải đáp, tại sao có chuyện 100cap 1 tháng đẻ ra 110 cặp, chắc bác đẻ tiếp dùm hả , cao thủ nào nhào vô coi cải thiện hông, thực hư ra sao ! Xin đc xin ý kiến
 
#3
100 cặp 1 tháng đẻ 110 cặp là hoàn toàn chính xác.đây là kết quả giữa giống lai kết hợp với kĩ thuật nuôi tiên tiến, mình không nói quá đâu
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH