• Đặc tính và hiệu quả kinh tế từ giống gà Sao

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/8/09

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRƯƠNG VĂN PHÚC
   - Địa chỉ: GẦN THỊ XÃ GÒ CÔNG, HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG, TỈNH TIỀN G IANG
   - Tel, Fax: 0917109910
   - email: ANHVANHOAIMONG306@YAHOO.COM
   ================================

   <font face="Times New Roman"><strong>Trại g&agrave; Thanh Ph&uacute;c</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp giống <strong>g&agrave; H&rsquo;m&ocirc;ng , g&agrave; Sao</strong>.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i gần Thị X&atilde; G&ograve; C&ocirc;ng , Huyện G&ograve; C&ocirc;ng Đ&ocirc;ng&nbsp; ,<strong>Tỉnh Tiền Giang</strong>. Chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; H&rsquo;m&ocirc;ng v&agrave; giống g&agrave; Sao cho c&aacute;c trang trại, c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i nhỏ lẻ&hellip;..Điện thoại :0917.10.99.10 (gặp Ph&uacute;c)<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong>G&agrave; Sao</strong> bắt nguồn từ g&agrave; rừng, theo c&aacute;ch ph&acirc;n loại g&agrave; sao thuộc lớp Aves, bộ Gallformes, họ Phasiani, giống Numidiae, lo&agrave;i Helmeded.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>1. Đặc điểm ngoại h&igrave;nh</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Cả 3 d&ograve;ng <strong>G&agrave; Sao</strong> đều c&oacute; ngọai h&igrave;nh đồng nhất. Ở một tuổi g&agrave; c&oacute; bộ l&ocirc;ng m&agrave;u c&aacute;nh sẻ, c&oacute; những đường sọc chạy d&agrave;i từ đầu đến cuối th&acirc;n. Mỏ v&agrave; ch&acirc;n m&agrave;u hồng, ch&acirc;n c&oacute; 4 ng&oacute;n v&agrave; c&oacute; 2 h&agrave;ng vảy.<br /></font><font face="Times New Roman">Giai đoạn trưởng th&agrave;nh g&agrave; sao c&oacute; bộ l&ocirc;ng m&agrave;u x&aacute;m đen, tr&ecirc;n phiến l&ocirc;ng điểm nhiều những nốt chấm trắng tr&ograve;n nhỏ. Th&acirc;n h&igrave;nh thoui, lưng h&oacute;i g&ugrave;, đu&ocirc;i c&uacute;p. Đầu kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave;o m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; mấu sừng, mấu sừng n&agrave;y tăng sinh qua c&aacute;c tuần tươi, ở giai đoạn trưởng th&agrave;nh, mấu sừng cao khoảng 1,5 &ndash; 2 cm. M&agrave;o t&iacute;ch của g&agrave; sao m&agrave;u trắng hồng v&agrave; c&oacute; hai loại: 1 loại h&igrave;nh l&aacute; dẹp &aacute;p s&aacute;t v&agrave;o cổ, c&ograve;n 1 loại h&igrave;nh l&aacute; hoa&nbsp; đ&aacute; rủ xuống. Da mặt v&agrave; cổ g&agrave; sao kh&ocirc;ng c&oacute; l&ocirc;ng. Ch&acirc;n kh&ocirc;, Đặt biệt con trống kh&ocirc;ng c&oacute; cựa.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>2. Ph&acirc;n biệt trống, m&aacute;i</strong><br /></font>Vi<font face="Times New Roman">ệc ph&acirc;n biệt trống m&aacute;i với g&agrave; sao rất kh&oacute; khăn. ở 1 ng&agrave;y tuổi ph&acirc;n biệt trống m&aacute;i qua lổ huyệt kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c như c&aacute;c giống g&agrave; b&igrave;nh thường. đến giai đoạn trưởng th&agrave;nh con trống v&agrave; con m&aacute;i cũng ho&agrave;n to&agrave;n giống nhau. Tuy nhi&ecirc;n, người ta cũng ph&acirc;n biệt được giới t&iacute;nh của g&agrave; sao căn cứ v&agrave;o sự kh&aacute;c nhau trongtiếng k&ecirc;u&nbsp; của từng c&aacute; thể. Con m&aacute;i k&ecirc;u 2 tiếng c&ograve;n con trống k&ecirc;u 1 tiếng nhưng khi hoản loạn hoặc v&igrave; một l&iacute; do n&agrave;o đ&oacute; cả con trống v&agrave; con m&aacute;i đều k&ecirc;u 1 tiếng nhưng kh&ocirc;ng bao giờ con trống k&ecirc;u được 2 tiếng như con m&aacute;i. Ta c&oacute; thể nghe thấy tiếng ke5u của g&agrave; khi được 6 tuần tuổi. ngo&agrave;i ra sự ph&acirc;n biệt trống m&aacute;i c&ograve;n căn cứ mu sừng, m&agrave;o t&iacute;ch. Nhưng để ch&iacute;nh x&aacute;c khi chọn giống người ta ph&acirc;n biệt qua lổ huyệt khi g&agrave; đến giai đoạn trưởng th&agrave;nh.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>3. Tập t&iacute;nh của g&agrave; sao.</strong><br /></font>Trong hoang d<font face="Times New Roman">&atilde; <strong>G&agrave;</strong></font><strong> Sao</strong> t&igrave;m ki<font face="Times New Roman">ếm thức ăn tr&ecirc;n mặt đất, chủ yếu l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng v&agrave; những mẩu thực vật. th&ocirc;ng thường ch&uacute;ng di chuyển theo đ&agrave;n khoảng 20 con. Về m&ugrave;a đ&ocirc;ng, ch&uacute;ng sống th&agrave;nh từng đ&ocirc;i trống m&aacute;i trong tổ trước khi nhập đ&agrave;n v&agrave;o những th&aacute;ng ấm năm sau. G&agrave; Sao m&aacute;i c&oacute; thể đẻ 20 &ndash; 30 trứng v&agrave; l&agrave;m ổ đẻ tr&ecirc;n mặt đất, sau đ&oacute; tự ấp trứng. g&agrave; Sao m&aacute;i nu&ocirc;i con kh&ocirc;ng giỏi v&agrave; thường bỏ lạc đ&agrave;n con khi dẫn con đi v&agrave;o những đ&aacute;m cỏ cao. V&igrave; vậy trong tự nhi&ecirc;n, g&agrave; Sao mẹ thường đ&aacute;nh mất 75% đ&agrave;n con của n&oacute;.<br /></font><font face="Times New Roman">Trong chăn nu&ocirc;i tập trung, <strong>G&agrave; Sao</strong> vẫn c&ograve;n giử lại một số bản năng hoang d&atilde;. Ch&uacute;ng nh&uacute;t nh&aacute;t, dễ sợ h&atilde;i, hay cảnh gi&aacute;c v&agrave; bay giỏi như chim, khi bay lu&ocirc;n ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u kh&aacute;c biệt. ch&uacute;ng sống ồn &ograve;a v&agrave; hiếm khi ngừng tiếng k&ecirc;u.<br /></font><font face="Times New Roman">G&agrave; Sao c&oacute; t&iacute;nh bầy đ&agrave;n cao v&agrave; rất nhạy cảm với tiếng động như: mưa, gi&oacute;, sấm chớp, tiếng c&agrave;nh c&acirc;y g&atilde;y, tiếng rơi của đồ vật. đặc biệt <strong>G&agrave; Sao</strong> khi c&ograve;n nhỏ rất sợ b&oacute;ng tối, những l&uacute;c mất điện ch&uacute;ng thường chồng đống l&ecirc;n nhau đến khi c&oacute; điện g&agrave; mới trở lại hoạt động b&igrave;nh thường. v&igrave; vậy cần hết sức ch&uacute; y khi nu&ocirc;i g&agrave; Sao để tr&aacute;nh stress c&oacute; thể xảy ra.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>G&agrave; Sao</strong> thuộc lo&agrave;i ưa hoạt động, ban ng&agrave;y hầu như ch&uacute;ng kh&ocirc;ng ngủ, trừ giai đoạn g&agrave; con. Ban đ&ecirc;m, ch&uacute;ng ngủ th&agrave;nh từng bầy.<br /></font><font face="Times New Roman">4. Hiện tượng mổ cắn<br /></font><font face="Times New Roman">Do q&uacute;a linh hoạt m&agrave; g&agrave; Sao rất &iacute;t mổ cắn nhau. Tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng rất th&iacute;ch mổ những vật lạ. những sợi d&acirc;y tải, hay những chiếc que nhỏ trong chuồng, thậm ch&iacute; cả nền chuồng. Do vậy thường l&agrave;m tổn thương đến ni&ecirc;m mạc miệng của ch&uacute;ng. V&igrave; vậy trong chuồng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n để bất cứ vật g&igrave; ngo&agrave;i m&aacute;ng ăn, m&aacute;ng uống. Nền, tường chuồng phải l&agrave;m chắc chắn.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>5. Tập t&iacute;nh tắm, bay v&agrave; k&ecirc;u</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>G&agrave; Sao</strong> bay giỏi như chim ch&uacute;ng biết baytừ r&aacute;t sớm, 2 tuần tuổi g&agrave; Sao c&oacute; thể bay. Ch&uacute;ng c&oacute; thể bay cao từ 6 &ndash; 12 m so với mặt đất. Ch&uacute;ng bay rất khỏe nhất l&agrave; khi hoản loạn.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>G&agrave; Sao</strong> cũng c&oacute; nhu cầu tắm nắng, <strong>G&agrave; Sao</strong> thường tập trung tắm nắng từ 9 &ndash; 11 giờ s&aacute;ng v&agrave; 3 &ndash; 4 giờ chiều. Khi tằm nằng g&agrave; thường bới một hố c&aacute;t s&acirc;u rồi r&uacute;t m&igrave;nh xuống hố, cọ l&ocirc;ng v&agrave;o c&aacute;t v&agrave; nằm phơi dưới nắng.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>6. Tập t&iacute;nh sinh dục</strong><br /></font><font face="Times New Roman">C&aacute;c Giống g&agrave; kh&aacute;c khi giao phối thường bắt đầu bằng h&agrave;nh vi ghẹ g&agrave; m&aacute;i của con trống, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự khoe mẽ. Ngo&agrave;i ra, Ch&uacute;ng c&ograve;n thể hiện sức mạnh th&ocirc;ng qua tiếng g&aacute;y d&agrave;i nhưng ở g&agrave; Sao kh&ocirc;ng như vậy, ch&uacute;ng kh&ocirc;ng bộc lộ tập t&iacute;nh sinh dục r&otilde; r&agrave;ng ngay cả người chăn nu&ocirc;i h&agrave;ng ng&agrave;y cũng kh&oacute; ph&aacute;t hiện thấy. <strong>G&agrave; Sao</strong> m&aacute;i th&igrave; đẻ trứng tập trung xong kh&ocirc;ng cục t&aacute;c m&agrave; lặng lẽ đi ra khỏi ổ.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>HIỆU QUẢ KINH TẾ</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>G&agrave; Sao</strong> c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao, hiện nay g&agrave; thịt thương phẩm gi&aacute; từ 100.000 &ndash; 120.000đ/kg.G&agrave; hậu bị giống 90 ng&agrave;y tuổi gi&aacute; 200.000đ/con, g&agrave; con gi&aacute; 35.000đ/con. Đ&acirc;y l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực g&oacute;p phần x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o v&agrave; l&agrave;m gi&agrave;u ở địa b&agrave;n n&ocirc;ng th&ocirc;n. Đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh mới mang t&iacute;nh khả thi c&oacute; thể nh&acirc;n rộng trong thời gian tới g&oacute;p phần đa dạng h&oacute;a vật nu&ocirc;i đẩy mạnh việc ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i tập trung theo m&ocirc; h&igrave;nh kinh tế trang trại vừa v&agrave; nhỏ.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
    
   Đang tải...
  2. Le Van Tinh

   Le Van Tinh Guest

   Hi,
   Ban dung copy tai lieu khong ma can noi tinh trang thuc tai nhe, hieu qua den dau roi se biet a.

   Than ai.
    
  3. sake

   sake Học làm nông dân

   Bài viết:
   366
   Đã được thích:
   4
   gà gì mà đắc thế...gà con 10000/con thui...
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...