• Làm giàu nhờ nuôi thú lạ: Nuôi rắn ri voi

  Thảo luận trong 'Các vấn đề khác về nông nghiệp' , 1/6/10

  1. linhem1986 Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: linhem1986
   - Địa chỉ: mỹ hòa - Ba Tri - Bến Tre
   - Tel, Fax: 0937384003
   - email: linhtiamo@yahoo.com
   ================================

   <p>minh&nbsp; thay bai&nbsp; nay hay hay nen dang len cho moi nguoi cung xem. cam on cac nhung ai da vao xem nhe.</p><table id="table1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td valign="top" align="center" colspan="10"><p><span class="sub_title_1"><strong>L&agrave;m gi&agrave;u nhờ nu&ocirc;i th&uacute; lạ: Nu&ocirc;i rắn ri voi</strong></span> </p><span class="show_item_desc" /><span class="show_item_desc"><p align="justify">Tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 1.370m2, mỗi năm &ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Minh thu hoạch b&igrave;nh qu&acirc;n hơn nửa tỉ đồng nhờ nu&ocirc;i rắn ri voi. Gi&aacute; rắn ri voi thịt hiện l&agrave; 380.000 đồng/kg, c&ograve;n rắn n&aacute;i đ&atilde; phối giống th&igrave; l&ecirc;n đến 600.000 đồng/kg...</p></span><p align="justify">&nbsp;</p><p class="pageContent" align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm 1992, L&ecirc; H&ugrave;ng Minh (thường gọi l&agrave; Năm Minh) xuất ngũ về qu&ecirc; khi mới 39 tuổi. &Ocirc;ng được ch&iacute;nh quyền địa phương cấp cho 2 c&ocirc;ng đất ở ấp Khu 3, x&atilde; Thạnh Ph&uacute; (Mỹ Xuy&ecirc;n, S&oacute;c Trăng) để ổn định cuộc sống. C&oacute; đất, &ocirc;ng đ&agrave;o ao nu&ocirc;i c&aacute;, rồi nu&ocirc;i t&ocirc;m, cua. Nu&ocirc;i con g&igrave; cũng c&oacute; lời, nhưng do &iacute;t đất, số tiền t&iacute;ch c&oacute;p chẳng được bao nhi&ecirc;u. 4 năm sau, Năm Minh v&eacute;t hết số tiền d&agrave;nh dụm, mượn th&ecirc;m của cha mẹ hai b&ecirc;n, của anh em, bạn b&egrave; để đầu tư nu&ocirc;i trăn. &Ocirc;ng mua cả thảy 62 con trăn n&aacute;i, 7 con trăn đực, với gi&aacute; b&igrave;nh qu&acirc;n khoảng 130.000 đ/kg. Chừng trăn sắp đẻ th&igrave; gi&aacute; trăn bố mẹ tụt xuống chỉ c&ograve;n 20.000 đ/kg, trăn con th&igrave; cho kh&ocirc;ng chẳng ai th&egrave;m lấy! </font></p><p class="pageContent" align="justify"><font face="Arial" size="2">Buồn t&igrave;nh, &ocirc;ng l&acirc;n la đến c&aacute;c chủ vựa mua b&aacute;n t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i động vật kh&aacute;c để nghi&ecirc;n cứu. Sau v&agrave;i th&aacute;ng, &ocirc;ng nghiệm ra rằng chẳng c&oacute; con n&agrave;o bằng rắn ri voi v&igrave; gi&aacute; rắn tr&ecirc;n thị trường chưa bao giờ xuống dưới 150.000 đ/kg trong khi số lượng đ&aacute;nh bắt trong tự nhi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng sụt giảm. Thế l&agrave; &ocirc;ng chạy đ&ocirc;n chạy đ&aacute;o vay mượn tiền x&acirc;y dựng chuồng trại nu&ocirc;i rắn. Để rắn khỏi tho&aacute;t ra ngo&agrave;i v&agrave; cũng nhằm tr&aacute;nh bị con n&iacute;t trộm ph&aacute;, &ocirc;ng mướn thợ đ&agrave;o bờ ao s&acirc;u xuống 1m rồi x&acirc;y tường cao l&ecirc;n 3m. Bức tường bao k&iacute;n to&agrave;n bộ 1.370m2, gồm c&aacute;i ao lớn v&agrave; một phần bờ lạng để rắn c&oacute; thể l&ecirc;n đ&oacute; tắm nắng. Xong, &ocirc;ng mua 1.200 kg rắn ri voi (loại từ 3 - 5 con/kg, gi&aacute; 70.000 đ/kg) về thả nu&ocirc;i.</font></p><table style="height: 25px" cellspacing="2" cellpadding="3" width="250" align="right" border="0"><tbody><tr><td style="height: 8px" valign="middle" align="left" bgcolor="#3068f8"><font face="Arial" size="2" /></td></tr><tr><td style="background-color: #e3edf7" align="left"><p align="justify"><font face="Arial" size="2">&Ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Minh ở ấp Khu 3, x&atilde; Thạnh Ph&uacute;, huyện Mỹ Xuy&ecirc;n, tỉnh S&oacute;c Trăng. Điện thoại: 079. 3853884 - 0916340014. </font></p></td></tr><tr><td style="height: 2px" valign="middle" align="left" bgcolor="#3068f8"><font face="Arial" size="2" /></td></tr></tbody></table><p class="pageContent" align="justify"><font face="Arial" size="2">Từ khi bắt đầu thả rắn, hầu như ng&agrave;y n&agrave;o &ocirc;ng cũng phải vớt từ 10 - 20 con rắn chết, t&iacute;nh ra hao hụt đến 80% tổng đ&agrave;n. Tức m&igrave;nh, Năm Minh tiến h&agrave;nh &ldquo;kh&aacute;m nghiệm tử thi&rdquo; những con rắn chết v&agrave; đi đến kết luận: rắn chết l&agrave; do trước khi được nu&ocirc;i đ&atilde; bị xiệc điện, bị đ&aacute;nh đập, cạo răng, mắc lưỡi c&acirc;u v&agrave; thậm ch&iacute; bị... nh&eacute;t ch&igrave; v&agrave;o bụng cho nặng k&yacute;. &Ocirc;ng n&oacute;i: &ldquo;Vụ đ&oacute;, t&ocirc;i thu hoạch được 350 kg rắn định b&aacute;n đi trả bớt nợ. Nhưng nghĩ tới cảnh phải chầu chực mua rắn giống tr&ocirc;i nổi, chất lượng kh&ocirc;ng đảm bảo n&ecirc;n bấm bụng để lại gầy giống. Kẹt tiền, t&ocirc;i chạy đi moi đầu n&agrave;y, lắp đầu kia. Nhờ vậy, năm sau (1998) t&ocirc;i lời được 80 triệu đồng, lại c&ograve;n dư hơn 500 kg rắn l&agrave;m giống&rdquo;. Cũng từ đ&oacute;, Năm Minh bắt đầu đổi đời. Rắn đẻ tự nhi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, &ocirc;ng phải chia bớt cho b&agrave; con l&agrave;m giống. </font></p><p class="pageContent" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cũng theo lời Năm Minh, nu&ocirc;i rắn hầu như chẳng tốn c&ocirc;ng sức g&igrave;. Mỗi ng&agrave;y 2 lần &ocirc;ng dạo quanh ao xem rắn c&oacute; g&igrave; kh&aacute;c lạ kh&ocirc;ng. Nếu thấy biểu hiện lạ th&igrave; chắt nước ao rồi bơm nước sạch v&agrave;o, to&agrave;n l&agrave;m bằng m&aacute;y m&oacute;c cả. Việc cho rắn ăn cũng hết sức đơn giản: chỉ cần đổ c&aacute; c&ograve;n sống xuống ao, rắn sẽ tự bắt c&aacute; ăn, kh&ocirc;ng cần băm vằm g&igrave; cả. Năm Minh n&oacute;i: &ldquo;Rắn ri voi thuộc loại h&aacute;u ăn. N&oacute; ăn tất cả những lo&agrave;i c&aacute; kh&ocirc;ng vẩy, lươn, ếch nh&aacute;i... Nhưng rẻ nhất l&agrave; cho ăn c&aacute; tr&ecirc; lai. B&igrave;nh qu&acirc;n 6 kg c&aacute; tr&ecirc; (gi&aacute; 12.000 đ/kg) cho 1 kg rắn thịt. M&agrave; gi&aacute; rắn thường dao động từ 250.000 -&nbsp; 300.000 đồng/kg, c&oacute; bao nhi&ecirc;u cũng kh&ocirc;ng đủ b&aacute;n v&igrave; thị trường Trung Quốc &ldquo;ăn&rdquo; rất mạnh. Hiện gi&aacute; rắn ri voi ti&ecirc;u thụ nội địa đ&atilde; l&ecirc;n đến 380.000 đồng/kg; ri&ecirc;ng rắn n&aacute;i đ&atilde; phối giống th&igrave; l&ecirc;n đến 600.000 đồng/kg&rdquo;. Năm Minh tiết lộ, từ năm 2000 đến 2004, b&igrave;nh qu&acirc;n mỗi năm &ocirc;ng lời tr&ecirc;n 300 triệu đồng. Trong 2 năm 2005-2006, mỗi năm ngo&agrave;i 4 tấn rắn thịt, &ocirc;ng c&ograve;n b&aacute;n được tr&ecirc;n 2 tấn rắn giống.</font></p><p class="pageContent" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đang nu&ocirc;i rắn ngon trớn như vậy th&igrave; Nh&agrave; nước triển khai dự &aacute;n x&acirc;y dựng cầu Nhu Gia mới, thay cho c&acirc;y cầu cũ đ&atilde; xuống cấp nghi&ecirc;m trọng. Trại rắn của Năm Minh nằm ngay ch&acirc;n cầu mới, phải di dời to&agrave;n bộ. &Ocirc;ng được ng&agrave;nh chức năng k&ecirc;u bắt hết rắn để giao mặt bằng x&acirc;y cầu, họ sẽ hỗ trợ ri&ecirc;ng tiền rắn hơn 626 triệu đồng. Năm Minh bắt hết rắn l&ecirc;n b&aacute;n, chỉ chừa lại 800 con rắn n&aacute;i l&agrave;m giống, rồi tức tốc chạy đi mua 1,7 ha đất ở ấp S&oacute;c Bưng gần b&ecirc;n, đầu tư đ&agrave;o ao, đắp bờ để lập trang trại nu&ocirc;i rắn ri voi quy m&ocirc; lớn. Thế nhưng khi &ocirc;ng đến nhận tiền hỗ trợ để đầu tư ho&agrave;n chỉnh trang trại th&igrave; được cơ quan chức năng trả lời l&agrave; số tiền hỗ trợ đ&oacute; &quot;sẽ phải t&iacute;nh lại&rdquo;.</font></p><p class="pageContent" align="justify"><font face="Arial" size="2">Hiện Năm Minh đang mong sớm được nhận tiền hỗ trợ, bồi ho&agrave;n để sớm ho&agrave;n chỉnh trang trại, chuyển hướng nu&ocirc;i rắn ri voi quy m&ocirc; lớn. </font></p><p class="pageContent" align="justify"><font face="Arial" size="2" /></p><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td valign="top"><img height="15" src="http://agriviet.com/themes/defaultimages_user/transparent.gif" width="1" border="0" /></td></tr></tbody></table>
    
   Đang tải...
  2. phungocvo

   phungocvo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   471
   Đã được thích:
   17
   Bác có biết gì về nuôi rắn hổ hèo, rắn ráo trâu không?
    
  3. latrinh

   latrinh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   224
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   Em nhìn thấy rắn là ngán rồi, nuôi nó chắc em to tim mà ngủm quá.
    
  4. Xuan Vu

   Xuan Vu Đại gia nông nghiệp

   Bài viết:
   6.348
   Đã được thích:
   4.914
   Nghề nghiệp:
   Chăn Nuôi
   HIHi làm giàu quá dể ///////////////////
    
  5. Tấn Thành

   Tấn Thành yêu nông nghiệp

   Bài viết:
   2.360
   Đã được thích:
   302
   Nghề nghiệp:
   nông dân
   vậy hiện giờ giá rắn là bao nhiêu vậy ta ?
    
  6. Xuan Vu

   Xuan Vu Đại gia nông nghiệp

   Bài viết:
   6.348
   Đã được thích:
   4.914
   Nghề nghiệp:
   Chăn Nuôi
   Hiện nay ri voi loại 0,5kg/con trở lên giá 520k/kg, trong năm này có khi giá lên tới 600k/kg
    
  7. phungocvo

   phungocvo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   471
   Đã được thích:
   17
   Em chào bác Vũ, giá thịt rắn ráo trâu, rắn hổ vện bao nhiêu 1 kg loại 0,5kg/con? Chân thành cám ơn bác Vũ nhiều. Thân.
   PS: Em muốn mua 100 con rắn ráo trâu mới nở. Bác Vũ có thể cho em đặt hàng trước được không? Em sẽ đặt cọc tiền trước.
    
  8. huynhsa

   huynhsa Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   26
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   NÔNG DÂN
   lúc trước nhà tôi có nuôi khoảng 200 con, mua giống ở Vĩnh Long, nhưng sau khi nuôi một thời gian, bọn chúng...lần lượt ra đi. có phải do nước hay không vậy bác?
    
  9. tranvi

   tranvi Nông dân tự lo BQT WEBSITE

   Bài viết:
   2.091
   Đã được thích:
   882
   Nghề nghiệp:
   Nông dân
   Haha! Thế mà cả đoàn tìm biệt thự của bác XV chưa ra
    
  10. hahuy0808

   hahuy0808 Guest

   Các bác ơi, rắn con loại này khó tìm được thwcs ăn nhỏ cho chúng quá trời, liệu chúng có ăn mồi băm nhỏ không vậy? Nếu vậy thì làm thế nào để chúng ăn. Mong các bác chỉ giáo. Không có thức ăn phù hợp chắc đàn rắn con của em có lẽ sẽ ra đi tìm đường cứu nước mất, chứ như lời bác Xuân Vũ thì phải là làm giàu quá khó.
    
  11. anh Cuội

   anh Cuội Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   273
   Đã được thích:
   35
   Rắn ri voi con lớn chắc phải tới vài kg

   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...