Thành phố Hồ Chí Minh bán Dúi giống, Dúi Sinh Sản....

#1
<address><font size="3"> </font></address><address class="MsoNormal"><font size="3">M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I D&Uacute;I SINH SẢN ĐỂ THO&Aacute;T NGH&Egrave;O BỀN VỮNG<br /></font></address><address><font size="3"> </font></address><address class="MsoNormal">Hiện nay, do vấn nạn săn bắt, d&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang ng&agrave;y một khan hiếm, kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ để cung cấp cho thị trường, nhất l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn v&agrave; c&aacute;c qu&aacute;n lẩu d&uacute;i. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, chăn nu&ocirc;i d&uacute;i dần dần trở th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n.<br /></address><address><font size="3" /></address><address class="MsoNormal">Tiềm năng từ con D&uacute;i:</address><address class="MsoNormal">D&uacute;i l&agrave; động vật thuộc họ gặm nhấm ph&acirc;n bố ở hầu khắp c&aacute;c v&ugrave;ng nước ta. H&igrave;nh th&ugrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i d&uacute;i kh&ocirc;ng kh&aacute;c chuột l&agrave; mấy nhưng khi trưởng th&agrave;nh trọng lượng của d&uacute;i c&oacute; thể đạt từ 2-3kg/con. Mấy năm trở lại đ&acirc;y, một số hộ d&acirc;n ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; thuần h&oacute;a nu&ocirc;i dưỡng th&agrave;nh c&ocirc;ng lo&agrave;i d&uacute;i, hứa hẹn m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế mang lại lợi nhuận cao.</address><address class="MsoNormal">D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. D&uacute;i l&agrave; con nu&ocirc;i mới, dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống), thức ăn rẻ, dễ kiếm, tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro.Tuy nhi&ecirc;n, nghề nu&ocirc;i d&uacute;i cũng đ&ograve;i hỏi người nu&ocirc;i phải nắm được đặc t&iacute;nh của lo&agrave;i d&uacute;i cũng như kỹ thuật nu&ocirc;i theo khoa học, d&uacute;i ăn rất &iacute;t, một tuần chỉ cần chăn một v&agrave;i lần song một năm d&uacute;i đẻ được từ 2 - 4 lứa; mối lứa 3 - 5 con n&ecirc;n nu&ocirc;i rất nh&agrave;n.</address><address class="MsoNormal">Trong những năm gần đ&acirc;y vị tr&iacute; v&agrave; tương lai của con d&uacute;i kh&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n so với nh&iacute;m v&agrave; dế. Nếu như m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m &ldquo;chết yểu&rdquo; bởi kh&ocirc;ng c&oacute; đầu ra thương phẩm th&igrave; thịt d&uacute;i bao nhi&ecirc;u cũng được nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u thụ hết v&igrave; thịt d&uacute;i l&agrave; đặc sản vừa ngon, vừa bổ, hợp khẩu vị người Việt. Với con nh&iacute;m, chủ yếu hiện nay b&aacute;n giống l&agrave; ch&iacute;nh v&igrave; gi&aacute; nh&iacute;m thịt qu&aacute; cao, con d&uacute;i lại khắc phục được nhược điểm của nh&iacute;m bởi gi&aacute; d&uacute;i giống v&agrave; gi&aacute; d&uacute;i thịt phải chăng, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể chấp nhận được. </address><address class="MsoNormal">Quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i:</address><address class="MsoNormal">Nu&ocirc;i d&uacute;i kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch rất kh&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhưng khi đ&atilde; nắm bắt được quy tr&igrave;nh, kỹ thuật, t&ocirc;n trọng đặc t&iacute;nh tự nhi&ecirc;n của lo&agrave;i d&uacute;i th&igrave; kh&ocirc;ng nu&ocirc;i con g&igrave; nh&agrave;n v&agrave; đơn giản hơn.<br /></address><address><font size="3"> </font></address><address class="MsoNormal"><span /></address><address>Cung cấp d&uacute;i giống, hướng dẫn kỹ thuật &nbsp;nu&ocirc;i d&uacute;i, bao ti&ecirc;u đầu ra</address><address>Li&ecirc;n hệ: Trại &nbsp;d&uacute;i giống Đ&ocirc;ng Nam </address><address><span />Trại 1:&nbsp; Địa chỉ B7/26 Ấp 2,&nbsp; X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n,&nbsp; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh,&nbsp; Tp.HCM<br /></address><address><font size="3"> </font></address><address>Trại 2: Địa chỉ B19/5 Ấp 3B, X&atilde; B&igrave;nh Hưng, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Tp.HCM<br /></address><address><font size="3"> </font></address><address>ĐT: 01203030281 gặp Thật &ndash; 0989515121- gặp Ph&uacute;c<br /></address><address><font size="3"> </font></address><address>Email: duidongnam2012@yahoo.com.vn<br /></address><address><font size="3"> </font></address><address>K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i d&uacute;i th&agrave;nh đạt!<br /></address><address><font size="3"> </font></address><address class="MsoNormal"><span /></address><address><font size="3"> </font></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: donggoco99
- Địa chỉ: B19/5 ấp 3b Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
- Điện thoại: 01203030281 - Fax: 0989515121
- email: duidongnam2012@yahoo.com.vn
 

#2
xin giá

Chào các Anh!
có thể pos hình lên ko? và cho em xin cái giá từ 4tháng tuổi trở lên.
thanks các anh nhiều.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH