Thiết bị chăn nuôi Kim Đồng

  • Thread starter kimdongkhanh1
  • Ngày gửi
K

kimdongkhanh1

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Kim Đồng Khánh
- Địa chỉ: 19- tổ 91- KP.3- Phường Hố Nai- Thành Phố Biên Hòa- Tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: 0613. 881962 ::: FaX 0613. 881386
- email: kimdongkhanh1@gmail.com
================================

<font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH Kim Đồng Kh&aacute;nh <br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font face="Times New Roman"><font size="3">Chuy&ecirc;n tư vấn, thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng chuồng trại chăn nu&ocirc;i heo, g&agrave;<br /></font></font></em><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font size="3"><font face="Times New Roman">Sản xuất, cung cấp v&agrave; lắp đặt thiết bị v&agrave; dụng cụ chăn nu&ocirc;i. <br /></font></font></em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Qua hơn 15 năm kinh nghiệm l&agrave;m việc v&agrave; ph&aacute;t triển, trải qua nhiều thăng trầm, với phương ch&acirc;m:</font></p><font size="3">&sect;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Gi&aacute; cả cạnh tranh nhất<br /></font></font></strong><font size="3">&sect;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Chất lượng sản phẩm tốt nhất<br /></font></font></strong><font size="3">&sect;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Phục vụ tận t&igrave;nh nhất<br /></font></font></strong><font size="3">&sect;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chế độ hậu m&atilde;i tốt nhất<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">Lu&ocirc;n mong muốn mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm, dịch vụ đ&uacute;ng chất lượng, đ&uacute;ng gi&aacute; cả v&agrave; một chế đ&ocirc; hậu m&atilde;i tốt, v&igrave; lẽ đ&oacute; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng, cải tiến mẫu m&atilde; sản phẩm, mở rộng thị trường với mục đ&iacute;ch cung cấp những sản phẩm v&agrave; dịch vụ đạt chất lượng cao nhất, vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n sự mong mỏi của qu&yacute; vị.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ cao, th&aacute;i đ&ocirc; phục vụ v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tận t&igrave;nh, th&acirc;n thiện, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng sức v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng sự ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng của qu&yacute; vị. Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TNHH Kim Đồng Kh&aacute;nh </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">19- tổ 91- KP.3- Phường Hố Nai- Th&agrave;nh Phố Bi&ecirc;n H&ograve;a- Tỉnh Đồng Nai</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 0613. 881962 &ndash; Fax: 0613. 881386</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Hoặc Mr Hồng Qu&acirc;n </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Điện thoại: 0985 889 266, 0949 433 805</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: kimdongkhanh1@gmail.com</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 

C

congchien2301

Guest
#5
tôi muốn liên hệ hợp tác với công ty của anh được không? tôi muốn phân phối sản phẩm của công ty tôi ấy mà!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH