VAT NUOI CO GIA TRI KINH TE CAO HIEN NAY.0987474678

#1
<p><a class="gs-image" href="https://www.google.com/url?q=http://agriviet.com/home/threads/95016-Chuyen-giong-chim-Tri-Trung-40-000-Tri-moi-no-75-000-Nghe-moi-loi-nhuan-cuc-cao&amp;sa=U&amp;ei=RP1kUN3tNoXnmAXL7YD4Bw&amp;ved=0CAsQFjAC&amp;client=internal-uds-cse&amp;usg=AFQjCNG6u5LqmPUooXLthC2f07ZDE7X-LQ" target="_top"><img class="gs-image" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQthGJcD4ngfsRDSKfIZprwXRN_f2guQT9gIj4id1X0PC6PzBUwemcZBds" border="0" /></a>&nbsp; </p><p>&nbsp;CHIM TRI LA LOAI DONG VAT HOANG DA RAT QUY HIEM TAI VIET NAM. CHIM TRI DE LAM CANH ,THJT AN RAT NGON,HIEN NAY TREN THI TRUONG VN DANG RT KHAN HIEM.TREN THI TRUONG KHONG CO NHIEU NEN NGUOI DAN BIET VE CHIM TRI RAT IT.KHI CO THONG TIN NAY BA CON LA MOT TRONG NHUNG NGUOI MAY MAN NAM BAT DUOC THONG TIN.CHIM TRI RAT DE NUOI CHIM AN LUA ,GAO ,BAP,MOT NAM DE 80 DEN 120 TRUNG,GIA THI TRUONG NAY MOT QUA 50 NGHIN.CHIM GIA TU 100- 900NGHIN TUY THEO LUA TUOI.</p><p>BA CON NAO MUOI TIM HIEU HOAC MUA CON GIONG TRANG TRAI CHUNG TOI SE CUNG CAP VA TU VAN KI THUAT NUOI MOT CACH HIEU QUA NHAT.;</p><p>DT;0987474678 ;GAP THOA.</p><p>XIN CAM ON BA CON DA DOC ,CHUC THANH CONG,</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ATHOA
- Địa chỉ: ap 1 xa nha bich chon thanh binh phuoc
- Điện thoại: 0987474678 - Fax:
- email: athoabp@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH