Resource icon

Kiểm kê đất tại huyện Bến Cầu- Tây Ninh 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu các loại đất hợp lý, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường – cơ quan thuộc chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai –đã tổ chức thực hiện công tác thống kê và kiểm kê trong toàn quốc.
Đây là công tác quan trọng và trọng tâm nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả của chính sách pháp luật đất đai từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách pháp luật cho phù hợp. Đồng thời chúng ta cũng rút ra những ưu khuyết điểm của quá trình sử dụng đất làm cơ sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong tương lai là rất cần thiết.


Back
Top