Resource icon

Sử dụng dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
việc nghiên cứu các loại vi khuẩn đối kháng như : Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, để chống lại vi khuẩn Ralstonia
solanacearum là một vấn đề hết sức cần thiết hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu về tính
đa dạng của các cá thể trong quần thể vi khuẩn gây bệnh và sự lưu hành của chúng ở các vùng sản xuất là rất cần thiết, nó làm cơ sở khoa học cho các giải pháp phòng
chống và chọn tạo giống kháng bệnh sau này.


Back
Top