trắc đen

  1. khoai sùng

    Trắc đen Brazil

    Trắc đen Brazil, Hồng sắc Brasil - Dalbergia nigra, cây cao 30-40m tỉ trọng gỗ 835kg/m3 Gỗ rất bền và có khả năng chống lại sự tấn công của côn trùng Đây là loại gỗ trong Công ước CITES Phụ lục I , và vào Danh sách đỏ IUCN. Loài này được liệt kê vào danh sách dễ bị tổn thương và bị đe dọa tuyệt...


Back
Top