am thanh anh sang chuyen nghiep

  • Thread starter bahungonline
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bahungonline
- Địa chỉ: 7-8-9 chanh hung
- Tel, Fax: 11111111111111111
- email: bahungonline@yahoo.com.vn
================================

THIẾT BỊ &Acirc;M THANH &Aacute;NH S&Aacute;NG S&Acirc;N KHẤU BIỂU DIỄN CHUY&Ecirc;N NGHIỆP <br /><strong>NHIỀU L&Yacute; DO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG CHỌN B&Aacute; H&Ugrave;NG</strong><br /><font size="3">●&nbsp;&nbsp; X&Acirc;Y DỰNG GIẢI PH&Aacute;P TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐA DẠNG, NHIỀU ỨNG DỤNG<br />●&nbsp;&nbsp; TỐI ƯU ĐẦU TƯ - GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute; - CẠNH TRANH<br />●&nbsp;&nbsp; CUNG CẤP SP NHIỀU THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG THẾ GIỚI<br />●&nbsp;&nbsp; SP CH&Iacute;NH H&Atilde;NG, NHẬP KHẨU - CHẤT LƯỢNG CAO<br />●&nbsp;&nbsp; PHỤC VỤ CHU Đ&Aacute;O, NHANH CH&Oacute;NG, CHUY&Ecirc;N NGHIỆP<br />●&nbsp;&nbsp; 7 NĂM QUA NHIỀU KH&Aacute;CH H&Agrave;NG KHẮP VN T&Iacute;N NHIỆM &amp; B&Igrave;NH CHỌN: DN UY T&Iacute;N CHẤT LƯỢNG 2007, 2008<br />●&nbsp;&nbsp; TỰ H&Agrave;O Đ&Oacute;N NHẬN &quot; BẢNG V&Agrave;NG DANH DỰ &quot;: DOANH NGHIỆP UY T&Iacute;N CHẤT LƯỢNG 2009<br /></font><br /><br /><p><font size="3" /></p><strong><font size="3">C&Aacute;C ỨNG DỤNG KINH ĐIỂN HỆ THỐNG &Acirc;M THANH &ndash; &Aacute;NH S&Aacute;NG CHUY&Ecirc;N NGHIỆP<br /></font></strong><font size="3">●&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.bahung.com/">&Acirc;M</a> THANH &Aacute;NH S&Aacute;NG VŨ TRƯỜNG &ndash; DISCOTHEQUE&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://www.bahung.com/"><font size="3">&Acirc;M</font></a><font size="3"> THANH &Aacute;NH S&Aacute;NG</font><font size="3"> PH&Ograve;NG TR&Agrave; &ndash; BAR - PUB &nbsp;&nbsp;<br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://www.bahung.com/"><font size="3">&Acirc;M</font></a><font size="3"> THANH &Aacute;NH S&Aacute;NG</font><font size="3"> CAF&Eacute; NHẠC NHẸ&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; HỆ THỐNG &Acirc;M THANH &Aacute;NH S&Aacute;NG S&Acirc;N KHẤU BIỂU DIỄN CHUY&Ecirc;N NGHIỆP&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; &Acirc;M THANH HỘI TRƯỜNG ĐA NĂNG: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ + HỘI HỌP&nbsp; &nbsp;<br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; &Acirc;M THANH TRƯỜNG HỌC &ndash; LỚP HỌC &ndash; GIẢNG ĐƯỜNG<br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; HỆ THỐNG &Acirc;M THANH HỘI TRƯỜNG &ndash; PH&Ograve;NG HỌP: HỘI HỌP THUYẾT TR&Igrave;NH&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; HỆ THỐNG &Acirc;M THANH HỘI NGHỊ B&Agrave;N TR&Ograve;N&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; HỆ THỐNG &Acirc;M THANH PHI&Ecirc;N DỊCH ĐA NG&Ocirc;N NGỮ&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; &Acirc;M THANH KH&Aacute;N PH&Ograve;NG&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; &Acirc;M THANH NH&Agrave; THỜ&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; HỆ THỐNG &Acirc;M THANH NH&Agrave; H&Aacute;T&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; &Acirc;M THANH H&Ograve;A NHẠC <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; &Acirc;M THANH NH&Agrave; THI ĐẤU ĐA NĂNG&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; &Acirc;M THANH S&Acirc;N VẬN ĐỘNG&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; HỆ THỐNG &Acirc;M THANH KARAOKE CAO CẤP<br /></font><font size="3">●&nbsp;&nbsp; GIẢI PH&Aacute;P PH&Aacute;T THANH TH&Ocirc;NG MINH KHU GIẢI TR&Iacute; PHỨC HỢP <br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p>Bằng t&acirc;m huyết &amp; đạo đức nghề nghiệp, &ldquo;Chữ T&Iacute;N l&agrave; cửa ng&otilde; của sự th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;, ch&uacute;ng t&ocirc;i vinh dự nhận được sự t&iacute;n nhiệm h&agrave;ng trăm kh&aacute;ch h&agrave;ng rộng khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh trong cả nước.<br /><span /><span />&nbsp;<br /><font size="3">H&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp q&uacute;y kh&aacute;ch tại:<br /><br /><br /></font><a href="http://www.bahung.com/"><font size="3">C&Ocirc;NG TY C&Ocirc;NG NGHỆ B&Aacute; H&Ugrave;NG</font></a><br /><strong><span /></strong><strong>NH&Agrave; CUNG CẤP GIẢI PH&Aacute;P &amp; THIẾT BỊ &Acirc;M THANH &Aacute;NH S&Aacute;NG CHUY&Ecirc;N NGHIỆP<br /></strong><span />7-8-9 D&atilde;y 11A, Ch&aacute;nh Hưng, P4, Q.8, TP. HCM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (C&aacute;ch cầu Nguyễn Tri Phương 500m,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đối diện Ng&acirc;n H&agrave;ng AGRIBANK,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&aacute;ch nh&agrave; thờ Nam Hải 50m)<br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Tel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; : (08) 5 4 310 882&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp; (08) 5 4 311 040; <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(08) 5 4 314 279&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp; (08) 5 4 314 280; <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(08) 5 4 314 694&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp; (08) 5 4 314 695;&nbsp; <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(08) 5 4 314 696<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : (08) 3 8 507 109&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp; (08) 3 8 502 613<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Hotline&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; : <br /></font><font size="3">0919&nbsp;&nbsp; 33 99 77&nbsp;&nbsp; (Ms. Th&ugrave;y Hương)&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp; <br /></font><font size="3">01236 33 99 77&nbsp;&nbsp; (Ms. Hồng Hoa)<br /></font><font size="3">01226 33 99 77&nbsp;&nbsp; (Ms. Ngọc Lan)<br /></font><font size="3">0908 401 817<br /><br /><br /></font><font size="3">Email&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; : </font><a href="mailto:info@bahung.com"><font size="3">info@bahung.com</font></a><font size="3"> ;&nbsp; <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="mailto:amthanh@bahung.com"><font size="3">amthanh@bahung.com</font></a><br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Website&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : www.bahung.com<br /></font><p><font face="VNI-Helve-Condense" size="3">&nbsp;</font></p>
 
Back
Top