ba dau nanh

  • Thread starter Huynh Dinh Huy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huynh Dinh Huy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huynh Dinh Huy
- Địa chỉ: 51/51 H đương 3-2 , TP Cần Thơ
- Tel, Fax: 0902 713 585
- email: sales.pangasius@hotmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><br /><font face="Times New Roman" size="3">Cần b&aacute;n đậu n&agrave;nh (Soy Beans) v&agrave; b&atilde; đậu n&agrave;nh (Soy Bean Meal) c&oacute; nguồn g&ocirc;c&nbsp;Indian &nbsp;d&ugrave;ng cho thức ăn gia s&uacute;c.<br />Thanh to&aacute;n : LC at sight<br />Số lượng : 200~10 000 tấn<br />Giao h&agrave;ng : Th&aacute;ng 11-12,-2008<br /><br />SOYBEAN MEAL:B&Atilde; ĐẬU N&Agrave;NH<br />PRICE :USD 576.00Per MT.CIF HCMC<br />Xin li&ecirc;n hệ bằng email hoặc qua dt: :&nbsp; 09 02 713 585 Mr HUY&nbsp;để nhận được chi tiết chất lượng sản phẩm!Đơn h&agrave;ng từ 100 tấn! <br />Xin c&aacute;m ơn!</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top