bã đậu phộng

  • Thread starter cá nhân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cá nhân
- Địa chỉ: khu công nghiệp trảng bàng tây ninh
- Tel, Fax: 0902626550 0908671781
- email: nguyenduylam_l@yahoo.com
================================

m&igrave;nh chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; kinh danh b&atilde; đậu phộng<br />(phụng) c&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; qua kh&acirc;u xử l&iacute;. rất thơm m&ugrave;i<br />thơm tự nhi&ecirc;n v&agrave; độ ẩm rất thấp. để l&acirc;u kh&ocirc;ng sợ bị<br />ẩm m&oacute;c.ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n. tuyệt đối kh&ocirc;ng xử dụng<br />một loại h&oacute;a chất g&igrave;.tối thiểu 38 đạm rất th&iacute;ch hợp<br />cho ngh&agrave;nh chế biến thức ăn cho thủy sản v&agrave; nu&ocirc;i<br />thủy sản. v&agrave; ngh&agrave;nh chế biến thức ăn cho gia s&uacute;c<br />gia cầm.qu&iacute; c&ocirc;ng ty danh nghiệp. c&oacute; nhu cầu xin <br />li&ecirc;n hệ 0902626550 gặp nữ 0918514320 chị niềm<br />0908671781 gặp l&acirc;m.hộp thư <br /><a href="mailto:nguyenduylam_l@yahoo.com.vn">nguyenduylam_l@yahoo.com.vn</a><br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top