Bach Khoa: Chuyen cung cap hoa chat ....HOT!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter vodichboby
  • Ngày gửi
V

vodichboby

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất Bách Khoa
- Địa chỉ: 98 Đường 38, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. HCM
- Tel, Fax: (08)6654 4254, 2243 ::: FaX (08)5402 5839
- email: bachkhoa@coms.vn
================================

<table width="539" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <!-- MSTableType="layout" --> <tbody><tr> <td valign="top" align="center" style="height: 19px"><font face="Arial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng thương hiệu dựa tr&ecirc;n phương ch&acirc;m:</font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="height: 19px"><strong>&quot; <font color="#0066ff"> Chất lương h&agrave;ng đầu,</font> <font color="#ff3300">đối t&aacute;c tin cậy</font>&quot;</strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="height: 19px"> <p align="justify"><font face="Arial" color="#333333">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tư tin chắc chắn rằng m&igrave;nh c&oacute; đủ nguồn lực v&agrave; khả năng cung cấp một số h&oacute;a chất với chất lượng cao, gi&aacute; cả cực kỳ cạnh tranh v&agrave; phong c&aacute;ch phục vụ chuy&ecirc;n nghiệp để c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với Qu&yacute; c&ocirc;ng ty ho&agrave;n h&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u kế hoạch kinh doanh c&ugrave;a m&igrave;nh</font></p></td> </tr> <tr> <td style="height: 19px">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> <table width="541" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" style="height: 1565px" id="Table1"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 20px"> <p align="left"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial"> SẢN PHẨM CH&Iacute;NH</span></strong></p></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 20px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 20px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 37px"><font face="Arial"><strong> <font size="2" color="#0066ff"> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3201"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/0113354882.jpg" /></a></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 37px"><font face="Arial"><strong> <font size="2" color="#0066ff"> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3202"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/2270948796.jpg" /></a></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 37px"><font face="Arial"><strong> <font size="2" color="#0066ff"> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3203"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/5666431310.jpg" /></a></font></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 37px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3201"> <font color="#0066ff">Dicalcium Phosphate - DCP - CaHPO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O</font></a></span><font size="2" color="#0066ff"> <img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 37px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3202"> <font color="#0066ff">Monno Calcium Phosphate - MCP - Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O</font> </a> </span> <font size="2" color="#0066ff"><img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 37px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3203"> <font color="#0066ff"> </font></a><font color="#0066ff"><a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3203">Zinc Sulfate -ZnSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O</a></font></span><font size="2" color="#0066ff"> <img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="left" style="width: 184px; height: 12px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="left" style="width: 177px; height: 12px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 55px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3289"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/5120441310.jpg" /></a></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 55px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3295"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/4955344622.jpg" /></a></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 55px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3207"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/4405352394.jpg" /></a></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 23px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3289"> <font color="#0066ff">Hydrogen Peroxide H<sub>2</sub>O</font><sub><font color="#0066ff">2</font></sub></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 23px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3295"> <font color="#0066ff">Mỡ c&aacute; - Fish Oil</font></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 23px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3207"> <font color="#0066ff">Zinc Chloride - ZnCl</font><sub><font color="#0066ff">2</font></sub></a></span><font size="2" color="#0066ff"><img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 12px">: </td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 12px">: </td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 76px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3304"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/6704853672.jpg" /></a></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 76px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3303"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/2843897849.jpg" /></a></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 76px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3273"> <img width="98" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/3778929722.JPG" /></a></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3304"> <font color="#0066ff">Acid Phosphoric</font></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3303"> <font color="#0066ff">Monoammonium Phosphate (MAP)</font></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3273"> <font color="#0066ff">Acid Nitric HNO<sub>3</sub>68%</font></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 37px"><font face="Arial"><strong> <font size="2" color="#0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3287"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/3210688114.jpg" /></a></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 37px"><font face="Arial"><strong> <font size="2" color="#0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3288"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/4361104775.jpg" /></a></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 37px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3290"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/5061916248.jpg" /></a></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 19px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3287"> <font color="#0066ff">Acid Acetic CH<sub>3</sub>OOH</font></a></span><font color="#0066ff"><span style="font-size: 8pt"> </span> </font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 19px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3288"> <font color="#0066ff">Soda ash light Na<sub>2</sub>CO</font><sub><font color="#0066ff">3</font></sub></a></span><font size="2" color="#0066ff"> <img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 19px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3290"> <font color="#0066ff">Sodium Sulphate Na<sub>2</sub>SO</font><sub><font color="#0066ff">4</font></sub></a></span><font color="#0066ff"><span style="font-size: 8pt"> </span> </font><font size="2" color="#0066ff"><img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 37px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3200"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/2000683003.jpeg" /></a></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 37px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3205"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/1895888824.jpg" /></a></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 37px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3291"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/3421460049.jpg" /></a></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3200"> <font color="#0066ff">Zinc Oxide - ZnO</font></a></span><font color="#0066ff"><span style="font-size: 8pt"> </span> </font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3205"> <font color="#0066ff">Silica ( Than trắng ) SiO</font><sub><font color="#0066ff">2</font></sub></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3291"> <font color="#0066ff">Sodium Tripoly Phosphate - STPP</font></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 37px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3208"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/7261515519.jpg" /></a></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 37px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3210"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/2303795579.JPG" /></a></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 37px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3211"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/9774871788.jpg" /></a></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3208"> <font color="#0066ff">Kẽm Clorua dung dịch 56 độ - 60 độ Be</font></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3210"> <font color="#0066ff">Epoxy Resin 128S</font></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 28px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3211"> <font color="#0066ff">Zinc Ingot Zn 99.995%</font></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 71px"><font face="Arial"><strong> <font size="2" color="#0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3204"><img width="104" height="107" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/2222201697.jpg" /></a></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 71px"><font face="Arial"><strong> <font size="2" color="#0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3213"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/4714133431.jpg" /></a></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 71px"> <font face="Arial" size="2" color="#0066ff"><strong> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3212"> <img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/6513070391.jpg" /></a></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3204"> <font color="#0066ff">Cacbonat Canxi - CaCO</font><sub><font color="#0066ff">3</font></sub></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3213"> <font color="#0066ff">Chrome Oxide Cr<sub>2</sub>O</font><sub><font color="#0066ff">3</font></sub></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3212"> <font color="#0066ff">Acid Chrome 99.7%min</font></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3264"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/5337514553.jpg" /></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3265"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/6360590217.JPG" /></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3262"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/0338131475.jpg" /></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3264"> <font color="#0066ff">Bột C&aacute; Fish Meal</font></a></span><font size="2" color="#0066ff"> <img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3265"> <font color="#0066ff">Bột xương thịt</font></a></span><font color="#0066ff"><span style="font-size: 8pt"> </span> </font><font size="2" color="#0066ff"><img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3262"> <font color="#0066ff">Mangeisium Cloride MgCl</font><sub><font color="#0066ff">2</font></sub></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3266"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/5890104747.jpg" /></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3269"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/3116455861.jpg" /></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3268"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/4493543580.jpg" /></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 31px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3266"> <font color="#0066ff">Cautic Soda Plake - NaOH</font></a></span><font color="#0066ff"><span style="font-size: 8pt"> </span> </font><font size="2" color="#0066ff"><img border="0" style="margin: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/hot.gif" /></font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 31px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3269"> <font color="#0066ff">Mangaese Sulphate MnSO<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O 99.5%min</font></a></span><font color="#0066ff"><span style="font-size: 8pt"> </span> </font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 31px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3268"> <font color="#0066ff">Ferrours Sulphate Heptahydrate FeSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O 99.5%</font></a></span><font color="#0066ff"><span style="font-size: 8pt">&nbsp;</span></font></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 68px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3267"> <font color="#0066ff"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/5934402299.jpg" /></font></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 68px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3274"> <font color="#0066ff"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/8706818009.jpg" /></font></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 68px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3275"> <font color="#0066ff"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/1672652309.jpg" /></font></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://www.bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3267"> <font color="#0066ff">Copper Sulphate CuSO</font><sub><font color="#0066ff">4</font></sub></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3274"> <font color="#0066ff">Acid Clohyric HCl </font></a> </span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3275"> <font color="#0066ff">Acid citric </font></a> </span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3277"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/4509168625.jpg" /></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3278"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.coms.vn/imgs/product/small/5345190165.jpg" /></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 82px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3286"><img width="100" height="100" border="0" style="margin: 0px" src="http://coms.vn/imgs/product/small/8859348903.jpg" /></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="width: 178px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3277"> <font color="#0066ff">Poly Aluminium Chloride (PAC)</font></a></span><font color="#0066ff"><span style="font-size: 8pt"> </span> </font></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 184px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3278"> <font color="#0066ff">Sodium Bicarbonate - NaHCO</font><sub><font color="#0066ff">3</font></sub></a></span></strong></font></td> <td valign="top" align="center" style="width: 177px; height: 17px"><font face="Arial"><strong> <span style="font-size: 8pt; color: #0066ff"> <a style="text-decoration: none" href="http://bachkhoa.coms.vn/product_detail.php?id=3286"> <font color="#0066ff">Acid Sulphuric 98%</font></a></span></strong></font></td> </tr> <tr> <td valign="top" align="right" style="width: 178px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 184px; height: 15px">&nbsp;</td> <td valign="top" align="right" style="width: 177px; height: 15px">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> <table width="540" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <!-- MSTableType="layout" --> <tbody><tr> <td valign="top" style="height: 14px"> <p align="center"><strong><font face="Arial"><img width="270" height="45" border="0" style="margin: 0px" src="http://www.suavitinhtannha.com/uploads//logo_qc/chatluong.gif" /></font></strong></p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="height: 14px"> </td></tr></tbody></table>
 
Back
Top