Bán 1 cưỡng và 1 sáo nâu!

  • Thread starter thao
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thao

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thao
- Địa chỉ: đồng nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ngoisaokhongten@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Thời gian sắp tới phải đi c&ocirc;ng t&aacute;c d&agrave;i hạn n&ecirc;n m&igrave;nh cần b&aacute;n 1 ch&uacute; cưỡng v&agrave; 1 ch&uacute; s&aacute;o n&acirc;u.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Cưỡng khoảng 4 th&aacute;ng, rất kh&ocirc;n v&agrave; gần người. M&igrave;nh nu&ocirc;i từ l&uacute;c c&ograve;n đ&uacute;t ăn. Nay rất to con v&agrave; n&oacute;i gi&oacute; rất nhiều. </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">S&aacute;o n&acirc;u khoảng 4 th&aacute;ng, rất kh&ocirc;n. </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">M&igrave;nh b&aacute;n 2 em n&oacute; (cả lồng) gi&aacute; 300.000</font></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top