Bán 3 cây mai vàng đep ( có hình rất rõ )

  • Thread starter tungbonsai
  • Ngày gửi
T

tungbonsai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tạ Thanh Tùng
- Địa chỉ: Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, TP Vĩnh Long
- Tel, Fax: ĐT: 0939092424 ::: FaX
- email: tungbonsai@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">B&aacute;n 3 c&acirc;y mai v&agrave;ng gi&aacute; tổng cộng 50 triệu đồng. Đo gốc chổ eo nhất số liệu như sau:</font></p><p><font size="4">&nbsp;+C&acirc;y số 1: Ho&agrave;nh 45cm, cao 84cm.</font></p><p><font size="4">&nbsp;+C&acirc;y số 2: Ho&agrave;nh 45cm, cao 140cm.</font></p><p><font size="4">&nbsp;+C&acirc;y số 3: Ho&agrave;nh 47cm, cao 120cm.</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 420px; height: 318px" height="318" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/1A.jpg" width="420" border="0" /></font></p><p align="center"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&acirc;y số 1 (mặt trước)</font></p><p align="left"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p align="left"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 441px; height: 323px" height="323" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/1B.jpg" width="441" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="4" /></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y số 1 (mặt sau)</font></p><p><font size="4"><img style="width: 439px; height: 302px" height="302" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/2A.jpg" width="439" border="0" /></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&acirc;y số 2 (mặt trước)</font></p><p><font size="4">&nbsp;<img style="width: 440px; height: 324px" height="324" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/2B.jpg" width="440" border="0" /></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y số 2 (mặt sau)</font></p><p><font size="4">&nbsp;<img style="width: 441px; height: 314px" height="314" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/3A.jpg" width="441" border="0" /></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y số 3 (mặt trước)</font></p><p><font size="4">&nbsp;<img style="width: 437px; height: 295px" height="295" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/3B.jpg" width="437" border="0" /></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y s&ocirc; 3 (mặt sau)</font></p><p><font size="4">H&igrave;nh được chụp 2 mặt v&agrave;o đầu năm 2009, v&agrave; c&acirc;y n&agrave;o cũng đ&atilde; từng đoạt&nbsp;&iacute;t nhất l&agrave; giải bạc hội thi sinh vật cảnh tại huyện của c&aacute;c năm&nbsp;về trước (2 v&agrave;ng, 2 bạc). Năm nay c&acirc;y đẹp hơn, nụ nhiều hơn.</font></p><p><font size="4">&nbsp;Qu&yacute; vị n&agrave;o muốn mua xin li&ecirc;n hệ: </font></p><p><font size="4">&nbsp;T&ecirc;n : Tạ Thanh T&ugrave;ng</font></p><p><font size="4">&nbsp;Email: <a href="mailto:tungbonsai@yahoo.com.vn">tungbonsai@yahoo.com.vn</a></font></p><p><font size="4">&nbsp;ĐC: Trung T&iacute;n - Thị Trấn Vũng Li&ecirc;m - Huyện Vũng Li&ecirc;m - TP Vĩnh&nbsp;Long.</font></p><p><font size="4">&nbsp;ĐT: 0939092424</font></p>
 
Back
Top