bán bacillus subtilis nguyên liệu

  • Thread starter Trần NhÆ° Tuấn Anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Như Tuấn Anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Như Tuấn Anh
- Địa chỉ: Bạch Mai - Hà Nội
- Tel, Fax: 094 432 9909
- email: phungxuanle@yahoo.com
================================

<p>&nbsp; Hiện b&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản xuất được bacillus subtilis nguy&ecirc;n liệu h&agrave;m lượng vi khuẩn cao, gi&aacute; cả cạnh tranh chất lượng tốt. (400k/1kg nồng độ 1 tỷ CFU/g)<br /></p><p>&nbsp; Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo độ an to&agrave;n cao, chất lượng tốt, hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng mở rộng thị trường ở c&aacute;c tỉnh miền nam, muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c đại l&yacute; khắp cả nước. Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m ăn dựa tr&ecirc;n phương ch&acirc;m uy t&iacute;n chất lượng hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i,c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển.</p><p>Hiện c&aacute;c mặt h&agrave;ng xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản rất tr&ocirc;i nổi,l&agrave;m b&agrave; con hoan mang,c&aacute;c sản phẩm xuất xứ nước ngo&agrave;i gi&aacute; cả cao,trong khi đ&oacute; trong&nbsp; khi đ&oacute; chủng bacillus subtilis l&agrave; một lựa chọn ho&agrave;n hảo cần được sử dụng.<br /></p><p>&nbsp;</p><p>Rất mong được hợp t&aacute;c ;l&agrave;m ăn với qu&yacute; c&ocirc;ng ty</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top