BÁN BẮP ÉP ĐÙN (DẠNG BỘT MỊN - CÁM NGÔ)

  • Thread starter quatlam_2000
  • Ngày gửi
Q

quatlam_2000

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP GREENFEED VIỆT NAM
- Địa chỉ: Đường D3 - KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên
- Tel, Fax: 03213967480 ::: FaX 03213967461
- email: xuan.dv@greenfeed.com.vn
================================

<p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Greenfeed Chuy&ecirc;n sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, thủy cầm.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Ngo&agrave;i sản phẩm tr&ecirc;n Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; bắp &eacute;p đ&ugrave;n d&ugrave;ng trong ngh&agrave;nh thức ăn gia s&uacute;c</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch (www. Greenfeed.com.vn)</font></p><p><br /><font size="3"><font face="Times New Roman">1. T&ecirc;n H&agrave;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;:<strong>BẮP &Eacute;P Đ&Ugrave;N(C&Aacute;M NG&Ocirc;)</strong></font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">2. Độ ẩm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :14%</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">3. Đạm th&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :7 &ndash; 8.5 %</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">4. H&agrave;m lượng xơ th&ocirc; tối đa&nbsp; : 2.5 %</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">5. Aflatoxin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : &lt; 50 ppb</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">6. Khối lượng đ&oacute;ng bao&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 40 kg/bao</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">------------------------------------------------</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Mr Xu&acirc;n: <strong>0984 682 902</strong> &ndash; Ph&ograve;ng Thu Mua Hưng Y&ecirc;n</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Tel: 03213 967 480</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Fax: 03213 967 461</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">Email: Xuan.dv@greenfeed.com.vn<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 
Back
Top