Bán Bioyeast 55% protein

  • Thread starter Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuấn
- Địa chỉ: Tân Phú
- Tel, Fax: 0918285569 ::: FaX
- email: Excelcropvn@hcm.vnn.vn
================================

<p><font size="2">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang cung cấp Bioyeast tại thị trường Việt Nam (đ&atilde; đăng k&yacute; cục chăn nu&ocirc;i). Ngo&agrave;i cung cấp dinh dưỡng như amino acid, Vitamin... Bioyeast c&ograve;n gi&uacute;p tăng khả năng hấp thu Protein. Đặt biệt l&agrave; bổ sung v&agrave; thay thế một phần kh&ocirc;ng nhỏ protein từ c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c như: bột c&aacute;, b&atilde; đậu n&agrave;nh... những nguy&ecirc;n liệu n&agrave;y lu&ocirc;n biến động về gi&aacute; rất nhiều. Ri&ecirc;ng Bioyeast c&oacute; g&iacute;a hợp l&yacute; v&agrave; ổn định. Rất mong đuợc hợp t&aacute;c với qu&yacute; C&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu. Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin. Xin li&ecirc;n hệ đại diện Excelcrop tại VN.</font></p><p><font size="2">Tuấn sdt: 0918285569</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top