bán bồ câu thịt.bồ câu giống chuồng trại

  • Thread starter quangtrung2000
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Q

quangtrung2000

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ductrung
- Địa chỉ: tp,hcm
- Tel, Fax: 0938123771 ::: FaX
- email: tranquangtrung@gmail.com
================================

<strong><span style="color: #ff0000">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; GIỐNG. LƯƠNG PHƯỢNG. AI CẬP. CHIM TRĨ. G&Agrave; TA, G&Agrave; SAO. G&Agrave; HOMONG, G&Agrave; &Aacute;C. G&Agrave; TRE, G&Agrave; RỪNG. NH&Iacute;M GIỐNG, D&Uacute;I GIỐNG. THỎ GIỐNG, THỎ NEWZILAND. CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG. PH&Aacute;P. G&Agrave; MỸ. NHẬT. SƯ TỬ. <br /><br /></span><span style="color: #000000">[ G&Agrave; CỦA VIỆN CHĂN NU&Ocirc;I TI&Ecirc;M CHỦNG ĐẦY ĐỦ V&Agrave; C&Oacute; NH&Atilde;N M&Aacute;C Ở S&Acirc;N BAY T&Acirc;N SƠN NHẤT. CUNG CẤP VỚI SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ GIAO H&Agrave;NG Ở C&Aacute;C TỈNH MIỀN NAM, MIỀN TRUNG. MIỀN BẮC BAO ĐẦU RA KHI G&Agrave; TRƯỞNG TH&Agrave;NH GI&Aacute; CẢ NHƯ THỊ TRƯỜNG . HƯỚNG DẪN C&Aacute;CH L&Agrave;M CHUỒNG TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U. CHUỒNG THỎ, NH&Iacute;M . D&Uacute;I GIỐNG. HƯỚNG DẪN C&Aacute;CH NU&Ocirc;I CHIM TRĨ V&Agrave; NH&Acirc;N GIỐNG] </span><br /><br />HIỆN TẠI M&Igrave;NH ĐANG CUNG CẤP G&Agrave; THỊT. G&Agrave; SAO. G&Agrave; HOMONG. G&Agrave; &Aacute;C. G&Agrave; TA. CHIM BỒ C&Acirc;U. D&Ecirc; THỊT NGUY&Ecirc;N CON. THỎ THỊT CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG, L&Agrave;NG NƯỚNG VỚI SỐ LƯỢNG ỔN ĐỊNH. QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY CŨNG NHƯ DOANH NGHIỆP NẾU C&Oacute; NHU CẦU MONG ĐƯỢC SỰ HỢP T&Aacute;C N&Acirc;U D&Agrave;I. XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN. MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ ... CH&Uacute;C ANH CHỊ TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG............<br /><br /></strong><font size="1"><span style="font-size: x-small">H&Atilde;Y c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển, vật nu&ocirc;i qu&yacute; hiếm của nước ta. Những nguồn gen qu&yacute; hiếm ấy năng suất c&oacute; thể kh&ocirc;ng cao nhưng gi&aacute; trị kinh tế đang v&agrave; sẽ cao. Viết về c&aacute;c giống c&acirc;y, vật nu&ocirc;i cũng l&agrave; viết về những điều kiện tự nhi&ecirc;n, x&atilde; hội (kh&iacute; hậu, địa l&yacute;, lịch sử...) sinh ra n&oacute;. Như vậy b&agrave;i viết của bạn kh&ocirc;ng những c&oacute; thể gi&uacute;p cho nh&agrave; n&ocirc;ng lựa chọn giống vật nu&ocirc;i c&acirc;y trồng, m&agrave; c&oacute; cả &yacute; nghĩa văn ho&aacute;.</span><br /><br /><br /><span style="font-size: x-small">&Iacute;t người biết được rằng, trĩ đỏ - giống chim qu&yacute; đ&atilde; được Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n M&ocirc;i trường xếp v&agrave;o s&aacute;ch Đỏ VN do số lượng bị sụt giảm nguy&ecirc;n trọng v&igrave; săn bắn qu&aacute; mức - đang được một người d&acirc;n TP Đ&agrave; Lạt nu&ocirc;i như nu&ocirc;i... g&agrave;; nhưng gi&aacute; trị kinh tế v&agrave; văn ho&aacute; của ch&uacute;ng chắc chắn gấp h&agrave;ng chục lần... g&agrave;.</span><br /><br /><span style="font-size: x-small">Mọi việc bắt đầu từ một sự t&igrave;nh cờ. V&agrave;o khoảng th&aacute;ng 10.2000, một người bạn mang tặng cho anh&nbsp; một đ&ocirc;i chim trĩ. Thấy dễ nu&ocirc;i, anh b&egrave;n mua th&ecirc;m 3 con nữa của một người d&acirc;n tộc b&aacute;n dạo đi ngang qua nh&agrave;. Kh&ocirc;ng kh&oacute; khăn g&igrave; để người cử nh&acirc;n khoa Kinh tế, Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m n&agrave;y nhận ra ngay những con trĩ anh đang c&oacute; trong tay l&agrave; giống chim đ&atilde; c&oacute; t&ecirc;n trong s&aacute;ch Đỏ. </span><br /><br /><span style="font-size: x-small">Ngay lập tức, anh nảy sinh &yacute; định thử nu&ocirc;i cho đẻ ngay tại nh&agrave;. Nghĩ l&agrave; l&agrave;m, anh m&agrave;y m&ograve; t&igrave;m đọc t&agrave;i liệu rồi đ&oacute;ng một lồng ấp trứng bằng điện. Kết quả th&agrave;nh c&ocirc;ng đến kh&ocirc;ng ngờ. Lo&agrave;i chim đang c&oacute; nguy cơ tuyệt diệt đ&atilde; sinh đẻ v&agrave; ph&aacute;t triển tốt trong m&ocirc;i trường nh&acirc;n tạo, v&agrave; nu&ocirc;i ch&uacute;ng, theo lời anh Nhơn &quot;c&oacute; tốn k&eacute;m hơn một ch&uacute;t nhưng chẳng kh&aacute;c nu&ocirc;i g&agrave; l&agrave; mấy&quot;. </span><br /><br /><span style="font-size: x-small">Đến nay, đ&agrave;n trĩ của anh Nhơn đ&atilde; l&ecirc;n tới gần 100 con. Thật ra, với tỉ lệ ấp nở th&agrave;nh c&ocirc;ng tới hơn 60%, đ&agrave;n trĩ c&ograve;n c&oacute; thể ph&aacute;t triển hơn nữa, nhưng ch&iacute;nh v&igrave; kh&ocirc;ng muốn cung cấp bừa b&atilde;i giống chim qu&yacute; n&agrave;y cho tư nh&acirc;n n&ecirc;n &quot;&ocirc;ng chủ&quot; Nhơn vẫn cho ấp &quot;cầm chừng&quot;. Anh mong t&igrave;m được một đối t&aacute;c đầu tư n&agrave;o đ&oacute; để c&oacute; thể nh&acirc;n rộng đ&agrave;n trĩ, phục vụ cho ph&aacute;t triển du lịch. Trước mắt, đ&agrave;n trĩ n&agrave;y đang l&agrave; nguồn cung cấp quan trọng cho c&aacute;c khu bảo tồn, vườn b&aacute;ch th&uacute; trong cả nước... </span><br /><br /><span style="font-size: x-small">Một điều đ&aacute;ng lưu &yacute; l&agrave; trĩ đỏ lớn rất nhanh v&agrave; c&oacute; khả năng đề kh&aacute;ng rất cao. Trong suốt hai năm nu&ocirc;i trĩ, anh Nhơn chưa thấy con n&agrave;o mắc bệnh, &quot;ngoại trừ một con tr&uacute;ng gi&oacute;, chỉ cần x&aacute;t dầu, gi&atilde; ngải cứu cho uống l&agrave; khỏi ngay&quot;. </span><br /><br /><span style="font-size: x-small">Thức ăn của trĩ cũng... giống thức ăn cho g&agrave;: c&aacute;m tổng hợp, ng&ocirc;, l&uacute;a xay, rau xanh, cỏ... Chỉ cần nu&ocirc;i đến 8 th&aacute;ng l&agrave; trĩ m&aacute;i bắt đầu đẻ trứng, đẻ li&ecirc;n tục b&igrave;nh qu&acirc;n khoảng hơn 60 trứng, sau đ&oacute; nghỉ một thời gian khoảng 2 th&aacute;ng để thay l&ocirc;ng rồi lại tiếp tục đẻ. </span><br /><br /><span style="font-size: x-small">&quot;Của hiếm l&agrave; của qu&yacute;&quot; - gi&aacute; trị kinh tế của trĩ đỏ th&igrave; khỏi phải n&oacute;i - gi&aacute; một con giống 2 th&aacute;ng tuổi đ&atilde; l&agrave;&nbsp;2.500.000 đồng, một cặp trống m&aacute;i kh&aacute;ch ở TPHCM l&ecirc;n trả anh tới gần một triệu rưỡi; c&ograve;n trứng trĩ - PV b&aacute;o Lao Động đ&atilde; được mời nếm thử - tuy chỉ lớn gấp 3, 4 lần so với trứng chim c&uacute;t, nhưng rất thơm ngon, c&oacute; gi&aacute; tới 50 ngh&igrave;n đồng/quả. </span><br /><br /><span style="font-size: x-small">Mặc d&ugrave; thịt trĩ đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; gi&agrave;u protein, vitamin, calci, sắt... nhưng do t&iacute;nh chất qu&yacute; hiếm v&agrave; nhờ &quot;ngoại h&igrave;nh&quot; rất đẹp của ch&uacute;ng, n&ecirc;n hiện chim trĩ mới chỉ được nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh chứ chưa đến nỗi sẵn như g&agrave; để l&agrave;m thịt. </span><br /><span style="font-size: x-small">Xem ra chim trĩ đỏ đ&atilde; sinh đẻ v&agrave; ph&aacute;t triển rất tốt trong điều kiện kh&iacute; hậu của phố n&uacute;i Đ&agrave; Lạt kh&ocirc; m&aacute;t. Mặc d&ugrave; hiện nay chưa c&oacute; nh&agrave; khoa học n&agrave;o hỗ trợ anh Nhơn trong &quot;c&ocirc;ng cuộc&quot; bảo tồn lo&agrave;i chim qu&yacute; hiếm n&agrave;y, nhưng anh khẳng định nếu được nu&ocirc;i gần với điều kiện tự nhi&ecirc;n, m&agrave;u l&ocirc;ng của ch&uacute;ng sẽ c&ograve;n đẹp hơn nữa... Hy vọng trong một tương lai kh&ocirc;ng xa, ch&uacute;ng ta sẽ g&acirc;y dựng lại được một số lượng đ&ocirc;ng đảo giống chim qu&yacute; vốn l&agrave; đặc sản nước Nam n&agrave;y. </span><br /><br /><span style="font-size: x-small">- T&ecirc;n khoa học của chim trĩ đỏ: Pasianus colchicus.</span><br /><span style="font-size: x-small">- Ph&acirc;n bố ở VN: rừng quốc gia Nam C&aacute;t Ti&ecirc;n (L&acirc;m Đồng); khu bảo tồn U Minh Thượng (Ki&ecirc;n Giang); khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Phong Điền (Thừa Thi&ecirc;n Huế)...</span><br /><span style="font-size: x-small">- Trong y học cổ truyền, thịt chim trĩ được sử dụng như một vị thuốc; t&iacute;nh vị ngọt, b&igrave;nh. C&ocirc;ng hiệu: bổ trung &iacute;ch kh&iacute;, tư bổ gan thận; chủ trị tỳ vị hư yếu, &iacute;t ăn, ti&ecirc;u chảy, miệng kh&ocirc;, tiểu tiện nhiều... T.N .....</span></font> / message edit note / message edit note <hr size="1" /><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top