Bán Bột Cá, Dầu Cá

  • Thread starter Cty USPC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty USPC

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty USPC
- Địa chỉ: KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương
- Tel, Fax: ::: FaX 0650.3782.831
- email: fishmeal@uspc.com.vn
================================

<p align="justify"><font size="2">C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất bột c&aacute; Ngừ, dầu c&aacute; Ngừ chất lượng cao d&ugrave;ng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu cho ng&agrave;nh SX TĂCN v&agrave; Thức Ăn Thủy Sản. Đặc biệt, hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đưa v&agrave;o hoạt động d&acirc;y chuyền sản xuất dầu c&aacute; b&aacute;n tinh luyện d&ugrave;ng l&agrave;m thực phẩm cho người (H&agrave;m lượng DHA cao). </font></p><p align="justify"><font size="2">Những đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu về c&aacute;c loại sản phẩm n&agrave;y xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Phạm Văn S&aacute;u - Cty USPC - ĐT: 09.07.37.17.78 hoặc 09.87.37.17.78</font></p><p align="justify"><font size="2">Email: <a href="mailto:fishmeal@uspc.com.vn">fishmeal@uspc.com.vn</a></font></p><p align="justify"><font size="2">H&acirc;n hạnh được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch!</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top