Bán cá Lăng Nha, trọng lượng 1,5kg trở lên

  • Thread starter ledunghndt
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Dũng
- Địa chỉ: Số 22, Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0919803009-0673582158 ::: FaX
- email: ledunghndt@gmail.com
================================

<p>Cần b&aacute;n khoảng 10 tấn <strong><u>c&aacute; Lăng Nha</u></strong>, trọng lượng 1,5kg trở l&ecirc;n. Li&ecirc;n hệ trực tiếp qua địa chỉ tr&ecirc;n hoặc&nbsp; <strong>0919803009-0673582158</strong>( gặp anh Dũng). C&aacute;m ơn v&igrave; đ&atilde; đọc tin. Rất vui l&ograve;ng được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>
 


Back
Top