Bán các mặt hàng thủy sản như nghêu, tôm thẻ chân trắng

  • Thread starter Hoàng Thế SÆ¡n
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Thế Sơn

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu của miền Bắc về xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng như ngh&ecirc;u, t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng, c&aacute; đổng qu&eacute;o. Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; những mặt h&agrave;ng sau:</div><div>&nbsp;</div><div>Ngao n&acirc;u nguy&ecirc;n con đ&ocirc;ng lạnh</div><div>K&iacute;ch cỡ: 40-60, 60-80, 80-100</div><div>Đ&oacute;ng g&oacute;i: IQF 1.0 kg/plain X 10/ctn</div><div>&nbsp;</div><div>Ngao trắng nguy&ecirc;n con đ&ocirc;ng lạnh</div><div>K&iacute;ch cỡ: 40-60, 60-80, 80-100</div><div>Đ&oacute;ng g&oacute;i: IQF 1.0 kg/plain X 10/ctn</div><div><br /></div><div>Điệp đ&ocirc;ng lạnh</div><div>K&iacute;ch cỡ: 40/60; 60/80; 80/120; 100/200</div><div>Đ&oacute;ng g&oacute;i: IQF 1 kg/PE x 12/ctn Block 2kg/block x 6/ctn</div><div>&nbsp;</div><div>T&ocirc;m thể tr&igrave; ch&acirc;n trắng HLSO</div><div>T&ecirc;n latin: Penaeus merguiensis</div><div>K&iacute;ch cỡ : PC/LB 21-25; 26-30; 31-40; 41-50; 51-60; 71-90; 91-120.</div><div>Đ&oacute;ng g&oacute;i : IQF 1.0 kg/PE X 10/carton 1kg/Semi block x 6 block/carton</div><div><br /></div><div><div>&nbsp;</div><div>T&ocirc;m thể ch&igrave; ch&acirc;n trắng PTO</div><div>Tiếng latin:</div><div>Panaeus merguiensis</div><div>K&iacute;ch cỡ : PC/LB 21-25; 26-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-90; 91-120;</div><div>Đ&oacute;ng g&oacute;i : IQF, 1kg/PE x 10 PE/carton</div></div><div><br /></div><div><div>&nbsp;</div><div>T&ocirc;m thể ch&igrave; ch&acirc;n trắng HOSO</div><div>T&ecirc;n latin : Penaeus merguiensis</div><div>K&iacute;ch cỡ Pcs/kg: 26-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-90; 91-120;</div><div>Đ&oacute;ng g&oacute;i : IQF 1.0 kg/PE X 10/carton 1kg/Semi block x 6 block/carton</div></div><div><br /></div><div><div>T&ocirc;m sắt PD</div><div>T&ecirc;n latin: Parapenaeopsis hardwickii</div><div>K&iacute;ch cỡ : PC/LB 51-60; 61-70; 71-90; 91-120; 100-200, Broken</div><div>Đ&oacute;ng g&oacute;i : IQF 1.0 kg/PE X 10/carton Block 2,0 kg/PE x 6 block/carton</div></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp nhiều sản phẩm kh&aacute;c như c&aacute; đổng qu&eacute;o, mực tuộc.</div><div>&nbsp;Nếu qu&yacute; c&aacute; nh&acirc;n doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu, xin li&ecirc;n hệ với để biết th&ecirc;m chi tiết.</div><div>&nbsp;</div><div>Hoang The Son</div><div>Chức vụ: Nh&acirc;n vi&ecirc;n xuất nhập khẩu - C&ocirc;ng ty cổ phẩn xuất nhập khẩu thủy sản Thanh H&oacute;a</div><div>Phone: 037 3911395 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Fax: 0373 911394</div><div>Tel: 0976452159</div><div>Mail: hoangson08@gmail.com/ hoangson_08@yahoo.com</div><div>Skype: hoangson0806</div><div>Web: http://hasuvimex.com.vn&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Thế Sơn
- Địa chỉ: Lo E, Khu CN Lễ Môn, Thanh Hóa
- Điện thoại: 0373911395 - Fax: 0976452159
- email: hoangson08@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top