Bán cây giống lâm nghiệp

  • Thread starter le van Binh
  • Ngày gửi
L

le van Binh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le van Binh
- Địa chỉ: Đại lải - Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0211 3503268 ::: FaX
- email: binhfsiv@yahoo.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y giống trồng rừng th&ocirc;ng Caribe, th&ocirc;ng m&atilde; vĩ&nbsp;chất lượng cao, c&oacute; nguồn gốc xuất xứ đầy đủ.</p><p>địa chỉ li&ecirc;n hệ: anh B&igrave;nh</p><p>Đại lải - Vĩnh Ph&uacute;c</p><p>điện thoại: 0211 3503268</p>
 
Back
Top