bán chim công, trĩ đỏ

  • Thread starter Chim Cong , TrÄ© đỏ
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chim Cong , Trĩ đỏ
- Địa chỉ: hanoi
- Tel, Fax: 0977774677 ::: FaX
- email: boyhanoi74@yahoo.com
================================

<p>&nbsp; Trại nu&ocirc;i h&agrave;ng độc</p><p>chuy&ecirc;n cung cấp gi&ocirc;ng vật nu&ocirc;i h&agrave;ng độc :</p><p>Chim c&ocirc;ng , trĩ đỏ , trĩ xanh , trĩ v&agrave;ng , uy&ecirc;n ương v&agrave; nhiều&nbsp; lo&agrave;i chim qu&yacute; hiếm kh&aacute;c</p><p>Cần t&igrave;m đối t&aacute;c c&oacute; nhu cầu về con giống , hoặc hợp t&aacute;c đầu tư theo m&ocirc; h&igrave;nh trang trại</p><p>li&ecirc;n h&ecirc; : MR Giap&nbsp; 0977774677</p>
 
Back
Top