BAN CHIM TRĨ GIỐNG, ĐỎ KHOANG CỔ-GÀ RỪNG-GÀ THÁI-PHOENIX-TÂN CHÂU-TRĨ

#1
<p>TRUNG T&Acirc;M NH&Acirc;N GIỐNG V&Agrave; BẢO TỒN VẬT NU&Ocirc;I HOANG GI&Atilde; QU&Yacute; HIẾM CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI GIỐNG:</p><p>* Trĩ đỏ khoang cổ</p><p>* Trĩ xanh</p><p>* G&agrave; rừng</p><p>* G&agrave; th&aacute;i</p><p>* G&agrave; phoenix ( Mỹ đu&ocirc;i d&agrave;i )<br /></p><p>* G&agrave; t&acirc;n ch&acirc;u</p><p>* G&agrave; Rocom (&uacute;c ) </p><p>* Trứng chim trĩ</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n lạc 0914573664 ,ch&uacute;ng t&ocirc;i s&atilde;n s&agrave;ng tư vấn v&agrave; cung cấp t&agrave;i liệu chăn nu&ocirc;i&nbsp; <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: saigontoc
- Địa chỉ: 233trần hưng đạo TP,NB - KOVA Tam Hiệp ,ĐNai
- Điện thoại: 0914573664 - Fax: 0303891448
- email: xulychatthai686868@yahoo.com.vn