bán chitin chitosan

  • Thread starter nguyá»…n phÆ°á»›c đạt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn phước đạt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn phước đạt
- Địa chỉ: 23/6 Ngô Thời Nhiệm - Kiên Giang
- Tel, Fax: 0776257211 ::: FaX 0776257142
- email: dphuocnguyen@yahoo.com
================================

<font face="VNI-Times">K&iacute;nh Th</font>ưa Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br />Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn thời gian qua qu&iacute; kh&aacute;ch đ&atilde; gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; sử dụng sản phẩm chitin - chitosan của cty.Hiện nay cty vừa kết hợp c&aacute;c nh&agrave; khoa học trong nước đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu, sản xuất th&agrave;nh c&ocirc;ng dung dịch chitosan chữa bệnh mềm vỏ ở t&ocirc;m nu&ocirc;i gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh ;tăng khả năng miễn dịch sinh học giảm tỷ lệ chết;gi&uacute;p t&ocirc;m tăng trưởng nhanh giảm FCR;tạo lớp bọc bảo vệ thức ăn;ngăn chặn c&aacute;c vi khuẩn,vi nấm ph&aacute;t triển giảm kh&iacute; độc trong ao nu&ocirc;i; đặc biệt nu&ocirc;i t&ocirc;m ở mực độ cao c&oacute; m&agrave;u sắc đẹp&hellip;với gi&aacute; hợp l&yacute;./.<br />Nếu c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:<br />CTY TNHH MTV CHITOSAN VN<br />23/6 Ng&ocirc; Thời Nhiệm &ndash; Ki&ecirc;n Giang<br />Tel : 077 6257211&nbsp;&nbsp; Fax ; 077 6257142<br />Mobi :0909 368 202 gặp Đạt<br />Email: dphuocnguyen@yahoo.com<br />Tr&acirc;n Trọng<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top