BÁN CHỒN HƯƠNG VÀ CHỒN NHUNG ĐEN GIÁ HỢP LÝ.

  • Thread starter ANH ĐỒNG
  • Ngày gửi
A

ANH ĐỒNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH ĐỒNG
- Địa chỉ: LẠNG GIANG - BĂC GIANG
- Tel, Fax: 09.84.84.84.72 ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: donghuyen1123472@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; background: white"><strong><u><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 10pt; mso-ansi-language: EN" /></u></strong></p><p><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN">Nu&ocirc;i Chồn nhung đen rất đơn giản v&igrave; nguồn thức ăn nhiều(ăn được rau c&aacute;c loại, kể cả rau bỏ đi, cỏ c&aacute;c loại, l&aacute; v&agrave; th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc;, c&acirc;y lạc, cỏ c&aacute;c loại&hellip;.. c&aacute;m g&agrave;, ng&ocirc; xay, bột c&aacute;m gạo, &hellip;..), ACE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i Chồn nhung đen th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i: </span><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN">09.84.84.84.72.</span></p><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN" /><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN">T&ocirc;i l&agrave; Sĩ quan QĐ đ&atilde;&nbsp;c&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c trong QĐ được 19 năm rồi nhưng t&ocirc;i vẫn thấy chăn nu&ocirc;i l&agrave; một nghề c&oacute; thể ph&aacute;t triển tốt, nếu ai c&oacute; điều kiện th&igrave; h&atilde;y đầu tư. </span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN">V&igrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m được m&agrave; (t&ocirc;i c&ocirc;ng t&aacute;c hai tuần mới được về, chỉ c&oacute; Vợ iu của t&ocirc;i l&agrave; GV với con nhỏ nu&ocirc;i th&ocirc;i, dễ th&ocirc;i m&agrave;). </span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 8.5pt; mso-ansi-language: EN">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:<br /><br />- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: Nguyễn Văn Đồng<br />- Địa chỉ:BẮC GIANG<br />- Tel, Fax: 09.84.84.84.72<br />- Email: donghuyen1123472@yahoo.com<br />================================<br /></span><strong><u>Th&ocirc;ng tin t&agrave;i liệu chồn nhung đen! <p>&nbsp;</p></u></strong><span style="font-family: Verdana; font-size: 8.5pt; mso-ansi-language: EN"><br />LỜI MỞ ĐẦU <br /><br />Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ, c&oacute; l&ocirc;ng m&agrave;u đen tuyền, được tuyển chọn v&agrave; nh&acirc;n giống từ nhiều lo&agrave;i chồn trong những năm gần đ&acirc;y. Nghi&ecirc;n cứu thức ăn d&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i v&agrave; kỹ thuật chế biến l&agrave; th&agrave;nh quả của hạng mục nghi&ecirc;n cứu trong những năm 1998-2001 của Viện nghi&ecirc;n cứu chăn nu&ocirc;i, Quảng T&acirc;y- được đăng k&yacute; số hiệu 20015607. V&agrave;o th&aacute;ng 8/2001 hạng mục n&agrave;y đ&atilde; được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cấp tỉnh gi&aacute;m định v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute;; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đều thống nhất: hạng mục nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y dựa tr&ecirc;n cơ sở nghi&ecirc;n cứu những ưu thế của tỉnh Quảng T&acirc;y, đ&oacute; l&agrave; sự phong ph&uacute; c&aacute;c đồng cỏ rộng lớn tr&ecirc;n c&aacute;c sườn n&uacute;i v&agrave; c&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp, từ đ&oacute; đưa ra &yacute; kiến ph&aacute;t triển loại động vật chuy&ecirc;n ăn cỏ, tiết kiệm lương thực c&oacute; &yacute; nghĩa kinh tế; c&oacute; thể n&acirc;ng cao hiệu quả kinh tế ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp, tăng thu nhập cho người n&ocirc;ng d&acirc;n, đẩy nhanh việc x&oacute;a đ&oacute;i giảm ng&egrave;o ở c&aacute;c v&ugrave;ng n&uacute;i kh&oacute; khăn. <br /><br />Chồn nhung đen &ndash; l&ocirc;ng đen tuyền, thể h&igrave;nh nhỏ (1~1,5 kg); thịt nạc, thơm ngon; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao. Qua gi&aacute;m định th&igrave; h&agrave;m lượng chất abumin c&oacute; trong thịt chồn đạt tới 91,7% - cao gấp 5,5 lần thịt lợn, cao gấp 4,6 lần thịt b&ograve;, cao gấp 8,3 lần thịt d&ecirc;, cao gấp 4,3 lần thịt g&agrave;, cao gấp 5,6 lần thịt vịt, v&agrave; cao gấp 5,1 so với mực, lượng mỡ chỉ chiếm 14, 8 %; từ đ&oacute; c&oacute; thể thấy Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ cỡ nhỏ; thịt nạc, &iacute;t mỡ v&agrave; c&oacute; nhiều abumin. <br /><br />Thịt Chồn nhung đen c&ograve;n chứa rất nhiều c&aacute;c chất axit amin m&agrave; con người rất cần, ngo&agrave;i ra c&ograve;n chứa can xi, sắt, phốt pho, kẽm, s&ecirc; len &ndash; c&aacute;c chất c&agrave;ng &iacute;t thấy ở c&aacute;c loại động vật kh&aacute;c; trong đ&oacute; s&ecirc; len được gọi l&agrave; &ldquo;tố chất vi lượng ph&ograve;ng chống ung thư h&agrave;ng đầu&rdquo;. C&aacute;c th&agrave;nh phần dinh dưỡng trong thịt Chồn nhung đen rất dễ d&agrave;ng hấp thụ, dễ ti&ecirc;u h&oacute;a, l&agrave; loại thực phẩm bổ dưỡng tự nhi&ecirc;n cho người gi&agrave;, trẻ nhỏ, người bệnh, sản phụ; cũng l&agrave; thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho những người c&oacute; bệnh cao huyết &aacute;p m&atilde;n t&iacute;nh, ngo&agrave;i ra thịt Chồn nhung đen c&oacute; thể chế biến th&agrave;nh thịt hộp, thịt kh&ocirc;, nước uống dinh dưỡng, l&ocirc;ng Chồn nhung đen l&agrave; nguy&ecirc;n liệu y dược quan trọng, da v&agrave; l&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute; thể gia c&ocirc;ng chế biến th&agrave;nh c&aacute;c loại sản phẩm thuộc gia xuất khẩu m&agrave; tr&ecirc;n thị trường đang ưa chuộng. <br /><br />C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của kinh tế cả nước, đời sống của người d&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng được n&acirc;ng cao, c&aacute;c loại thực phẩm dinh dưỡng đang c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều người ưa chuộng, điều n&agrave;y đ&atilde; th&uacute;c đẩy đội ngũ chăn nu&ocirc;i những lo&agrave;i động vật c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, quy m&ocirc; chăn nu&ocirc;i ng&agrave;y c&agrave;ng được mở rộng, ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen hiện đang được ph&aacute;t triển. Cũng giống như việc chăn nu&ocirc;i c&aacute;c loại động vật c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế kh&aacute;c, tương lai ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen rất rộng mở, vừa c&oacute; hiệu quả bảo vệ động vật hoang d&atilde;, vừa c&oacute; thể ph&aacute;t triển động vật ăn cỏ, tăng thu nhập v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu của con người; ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa lớn trong việc duy tr&igrave;, ph&aacute;t triển m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i. Để đ&aacute;p ứng nhu cầu cấp thiết của người chăn nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổng kết kinh nghiệm chế biến v&agrave; chăn nu&ocirc;i, tham khảo c&aacute;c tư liệu c&oacute; li&ecirc;n quan để bi&ecirc;n tập ra cuốn s&aacute;ch n&agrave;y nhằm cống hiến cho độc giả. <br /><br />Cuốn s&aacute;ch giới thiệu gi&aacute; trị kinh tế của việc nu&ocirc;i dưỡng Chồn nhung đen, đặc trưng h&igrave;nh d&aacute;ng, tập t&iacute;nh sinh hoạt, tường thuật kỹ c&agrave;ng những kỹ thuật mới trong phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen, nu&ocirc;i chồn đẻ, chăm s&oacute;c chồn con, phối hợp c&aacute;c loại thức ăn, ph&ograve;ng chống bệnh dịch v&agrave; chế biến thịt c&aacute;c loại. Cuốn s&aacute;ch n&agrave;y dựa tr&ecirc;n kỹ thuật ứng dụng thực tiễn l&agrave; chủ yếu, từ ngữ th&ocirc;ng dụng dễ hiểu, nội dung sau sắc, lời lẽ mộc mạc, dễ hiểu, rất th&iacute;ch hợp cho người chăn nu&ocirc;i tham khảo. <br /><br />Do tr&igrave;nh độ người bi&ecirc;n tập c&oacute; hạn, Chồn nhung đen lại l&agrave; loại động vật mới được phổ biến, c&ograve;n c&oacute; nhiều điều cần nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ho&agrave;n thiện hơn nữa do đ&oacute; những khuyết điểm v&agrave; sai s&oacute;t l&agrave; kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi, k&iacute;nh mong độc giả thứ lỗi v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến để cuốn s&aacute;ch được ho&agrave;n thiện hơn. <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 8.5pt; mso-ansi-language: EN">I. &Yacute; nghĩa kinh tế v&agrave; kh&aacute;i qu&aacute;t qu&aacute; trinh nu&ocirc;i dưỡng Chồn nhung đen. <br /><br />1. Kh&aacute;i qu&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i dưỡng: <br /><br />Đ&acirc;y l&agrave; loại động vật c&oacute; l&ocirc;ng đen tuyền, được chọn v&agrave; g&acirc;y giống từ loại chồn hoang d&atilde; đ&atilde; được thuần h&oacute;a n&ecirc;n thường gọi l&agrave; Chồn nhung đen. Lo&agrave;i động vật n&agrave;y bắt nguồn từ v&ugrave;ng Nam Mỹ, ph&acirc;n bố ở khắp v&ugrave;ng n&uacute;i Andes . Đến thế kỷ XVI được những người T&acirc;y Ban Nha đưa v&agrave;o Ch&acirc;u &Acirc;u. Sau đ&oacute; l&agrave; du nhập v&agrave;o Ch&acirc;u &Aacute;. <br /><br />Nước ta chủ trương l&agrave;m thực nhiệm động vật, nghi&ecirc;n cứu ứng dụng đối với ng&agrave;nh động vật vi sinh, sinh vật học, bệnh l&yacute; học, h&oacute;a học, đặc biệt l&agrave; ch&uacute; trọng nghi&ecirc;n cứu ng&agrave;nh vi sinh vật. Lo&agrave;i chồn trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu thực nghiệm chiếm một vị tr&iacute; rất quan trọng. Do đ&oacute;, lo&agrave;i chồn vốn c&oacute; thể h&igrave;nh nhỏ b&eacute;, m&agrave;u l&ocirc;ng tạp, đối với gi&aacute; trị sử dụng l&agrave;m thực phẩm c&oacute; rất &iacute;t nghi&ecirc;n cứu cũng như t&agrave;i liệu kh&aacute;c, nhưng trong những năm gần đ&acirc;y, c&aacute;c nh&agrave; khoa học tr&ecirc;n cơ sở thực nhiệm động vật v&agrave; đề cao gi&aacute; trị kinh tế đ&atilde; chọn v&agrave; g&acirc;y giống th&agrave;nh c&ocirc;ng chủng loại chồn mới c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đen tuyền, h&igrave;nh d&aacute;ng kh&aacute; to (1~1,5 kg), khả năng ph&ograve;ng chống bệnh cao, c&oacute; khả năng ăn được nhiều loại thức ăn kh&aacute;c nhau, thịt chồn nhung đen rất thơm ngon v&agrave; nh&igrave;n đẹp mắt. Chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen được mở rộng rất nhanh ở c&aacute;c v&ugrave;ng chăn nu&ocirc;i l&agrave;: Quảng T&acirc;y, Triết Giang, Thượng Hải, Quảng Đ&ocirc;ng, Ph&uacute;c Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam , V&acirc;n Nam , thậm ch&iacute; c&oacute; nơi đ&atilde; x&acirc;y dựng cơ sở chăn nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn, h&igrave;nh th&agrave;nh một ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen. Chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen kh&ocirc;ng chịu phụ thuộc v&agrave;o thời vụ, kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến sản xuất, c&ocirc;ng việc, c&oacute; thể tận dụng nhiều thời gian rảnh để chăn nu&ocirc;i, đ&atilde; l&ocirc;i k&eacute;o được sự hưởng ứng của những người n&ocirc;ng d&acirc;n muốn l&agrave;m gi&agrave;u. Năm 2002, ch&iacute;nh quyền huyện Ho&agrave;nh đ&atilde; đem chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen v&agrave;o trong kết cấu c&aacute;c hạng mục điều chỉnh sản xuất, v&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh lập Hiệp h&ocirc;i chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen nhằm th&uacute;c đẩy quy m&ocirc; chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen tại địa phương n&agrave;y. Hiện nay, c&aacute;c sản phẩm c&oacute; lợi cho sức khỏe lấy Chồn nhung đen l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu như: rượu thuốc, thịt kh&ocirc;, nước dinhh dưỡng, quần &aacute;o thời trang l&agrave;m từ l&ocirc;ng chồn đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n thị trường trong nước. C&aacute;c hệ thống nh&agrave; h&agrave;ng nổi tiếng lấy thịt chồn nhung đen chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n nổi tiếng như &ldquo;thịt chồn nướng ống tre&rdquo;, &ldquo;thịt chồn nướng xi&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;thịt chồn hấp sen&rdquo; c&ugrave;ng c&aacute;c m&oacute;n nướng, hấp, canh, hầm c&aacute;ch thủy kh&aacute;c. Bởi v&igrave; hương vị phong ph&uacute;, đa dạng, thơm ngon, thực kh&aacute;ch thưởng thức xong khen ngợi kh&ocirc;ng hết lời n&ecirc;n thịt Chồn nhung đen đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn cao cấp trong c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn tại c&aacute;c th&agrave;nh phố. Ở nước ta đang h&igrave;nh th&agrave;nh một tr&agrave;o lưu ti&ecirc;u thụ thịt chồn . Nhờ c&oacute; nhiều th&agrave;nh phố lớn đang c&oacute; nhu cầu lớn đối với c&aacute;c sản phẩm l&agrave;m từ Hoẵn đen, nghề nu&ocirc;i v&agrave; chế biến Chồn nhung đen đ&atilde; trở th&agrave;nh một hạng mục trọng điểm trong c&aacute;c quy hoạch mới của nh&agrave; nước Trung Quốc, triển vọng thị trường đang hết sức tươi s&aacute;ng. <br /><br />2. Đặc điểm h&igrave;nh d&aacute;ng: <br /><br />Chồn nhung đen được tuyển chọn v&agrave; phối giống từ nhiều lo&agrave;i chồn để tạo th&agrave;nh 1 loại chồn ưu việt c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đen tuyền, to&agrave;n th&acirc;n đều m&agrave;u đen; đặc trưng của lo&agrave;i chồn nhung đen như sau: l&ocirc;ng ngắn nhưng d&agrave;y, mềm mại, khỏe mạnh, to&agrave;n th&acirc;n đều l&agrave; m&agrave;u đen b&oacute;ng mượt, mắt đen, m&ocirc;i đen, tứ chi m&agrave;u đen, tai đen, mũi đen, kh&ocirc;ng c&oacute; đu&ocirc;i. Bốn ch&acirc;n ngắn v&agrave; nhỏ nhắn, chi trước c&oacute; 4 ng&oacute;n, chi sau c&oacute; 3 ng&oacute;n, ch&acirc;n sau d&agrave;i bằng ch&acirc;n trước, thường d&agrave;i khoảng 8-9 cm, c&aacute;c ng&oacute;n ch&acirc;n đều c&oacute; m&oacute;ng nhọn nhưng nhỏ v&agrave; ngắn, thường th&igrave; m&oacute;ng chi trước d&agrave;i khoảng 1,6 cm, c&ograve;n c&aacute;c m&oacute;ng ở chi sau d&agrave;i khoảng 1,3 cm; v&ugrave;ng đầu h&igrave;nh tr&ograve;n, b&ecirc;n m&eacute;p c&oacute; r&acirc;u xếp th&agrave;nh tầng, lớp; h&agrave;ng trước ngắn, h&agrave;ng sau d&agrave;i, r&acirc;u d&agrave;i từ 0,5-4 cm, tai nhỏ v&agrave; ngắn, d&agrave;i khoảng 1,5 cm, rộng khoảng 3 cm, ở điểm giữa v&agrave;nh tai lại hướng v&agrave;o trong n&ecirc;n tạo th&agrave;nh h&igrave;nh số 3. N&uacute;m v&uacute; ở con c&aacute;i ở hai b&ecirc;n dưới v&ugrave;ng bụng, cơ quan sinh dục của con đực v&agrave; con c&aacute;i đều ở gần hậu m&ocirc;n. Chồn nhung đen trưởng th&agrave;nh, th&acirc;n d&agrave;i từ 30-40 cm, con đực d&agrave;i hơn con c&aacute;i, l&ocirc;ng d&agrave;i từ 1,5 &ndash; 3 cm, chồn con 2 th&aacute;ng tuổi nặng khoảng 500 gam, sau đ&acirc;y liệt k&ecirc; 4 loại chồn để so s&aacute;nh sự kh&aacute;c biệt về m&agrave;u l&ocirc;ng cũng như h&igrave;nh thể: <br /><br />Giống Anh quốc: l&ocirc;ng ngắn, mềm mại, thể trạng khỏe mạnh, m&agrave;u l&ocirc;ng c&oacute; lẫn c&aacute;c m&agrave;u trắng, đen, v&agrave;ng x&aacute;m. <br /><br />Giống Angola : sợi l&ocirc;ng mảnh nhưng d&agrave;i, bao phủ khắp mặt, đầu, th&acirc;n người; m&agrave;u l&ocirc;ng th&igrave; c&oacute; rất nhiều, c&oacute; cả m&agrave;u v&agrave;ng cam, m&agrave;u x&aacute;m đen. <br /><br />Giống T&acirc;y &Aacute;: l&ocirc;ng ngắn v&agrave; th&ocirc;, thể trạng yếu, m&agrave;u n&acirc;u ph&acirc;n bố khắp to&agrave;n th&acirc;n. Loại chồn n&agrave;y rất mẫn cảm đối với c&aacute;c loại dịch bệnh. <br /><br />Giống P&ecirc;ru: l&ocirc;ng ngắn nhưng d&agrave;y, mềm mại như tơ, đặc biệt l&agrave; ở v&ugrave;ng bắp ch&acirc;n v&agrave; ở chi trước, v&ugrave;ng đầu l&ocirc;ng bao phủ tới tận mũi, m&agrave;u l&ocirc;ng c&oacute; rất nhiều: m&agrave;u v&agrave;ng cam, m&agrave;u đen, m&agrave;u x&aacute;m, m&agrave;u xanh da trời. <br /><br />Sau nhiều lần l&agrave;m thực nghiệm tr&ecirc;n 4 loại chồn kể tr&ecirc;n, l&ocirc;ng hỗn tạp c&aacute;c m&agrave;u trắng, đen, x&aacute;m v&agrave; v&agrave;ng, thể h&igrave;nh nhỏ, do đ&oacute; khi lựa chọn loại chồn để nu&ocirc;i dưỡng nhất định phải ch&uacute; &yacute;. <br /><br />3. Tập qu&aacute;n sinh hoạt: <br /><br />T&iacute;nh t&igrave;nh của lo&agrave;i Chồn nhung đen kh&aacute; hiền l&agrave;nh, kh&ocirc;ng cắn người cũng kh&ocirc;ng c&agrave;o cấu, đối với con người rất hiền l&agrave;nh, kh&ocirc;ng xảy ra đối kh&aacute;ng với c&aacute;c lo&agrave;i động vật kh&aacute;c, trốn chạy l&agrave; bản năng duy nhất, kh&ocirc;ng giỏi leo tr&egrave;o, chạy nhảy, kh&ocirc;ng cần l&agrave;m lồng che phủ, x&acirc;y chuồng trại cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i dưỡng chồn ; sợ ẩm ướt, th&iacute;ch m&ocirc;i trường sống kh&ocirc; r&aacute;o sạch sẽ; rất nh&aacute;t gan, trong kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh, đột nhi&ecirc;n c&oacute; &acirc;m thanh hoặc c&oacute; lo&agrave;i chuột, gia cầm, gia s&uacute;c, hoặc người lạ đột nhi&ecirc;n x&ocirc;ng v&agrave;o sẽ l&agrave;m chồn bị hoảng sợ, k&iacute;ch động (trừ người cho ăn thường xuy&ecirc;n ra v&agrave;o); khứu gi&aacute;c v&agrave; th&iacute;nh gi&aacute;c của lo&agrave;i chồn rất ph&aacute;t triển, đối với sự thay đổi của m&ocirc;i trường rất mẫn cảm, v&iacute; dụ như sự thay đổi đột ngột của thời tiết; kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm. <br /><br />Chồn con sau khi dứt sữa v&agrave; chồn trưởng th&agrave;nh đều rất th&iacute;ch chung sống với nhau, thường đ&ugrave;a giỡn với nhau, rất hoạt b&aacute;t, do đ&oacute;, cần c&oacute; khoảng trống rộng để chồn chơi đ&ugrave;a, nếu kh&ocirc;ng qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng ph&aacute;t dục sẽ kh&ocirc;ng tốt, m&agrave; tỷ lệ sinh sản lại thấp đi thấy r&otilde;. <br /><br />Chồn nhung đen kh&aacute; mẫn cảm đối với những thay đổi đột ngột của nhiệt độ, kh&ocirc;ng th&iacute;ch ứng được với sự biến đổi lớn của thời tiết, v&iacute; dụ như: trời m&ugrave;a đ&ocirc;ng đột nhi&ecirc;n n&oacute;ng l&ecirc;n, trời m&ugrave;a hạ lại đột nhi&ecirc;n trở lạnh, nếu kh&ocirc;ng tăng cường ch&uacute; &yacute; th&igrave; sẽ dễ bị nhiễm bệnh, th&iacute;ch hợp với nhiệt độ khoảng 18~25 độ C. <br /><br />Chồn nhung đen thường d&ugrave;ng tiếng k&ecirc;u để biểu thị y&ecirc;u cầu của m&igrave;nh, v&iacute; dụ như sau khi chồn đ&atilde; quen với người cho ăn th&igrave; từ xa, chỉ cần nghe thấy tiếng bước ch&acirc;n, tiếng n&oacute;i chuyện của người cho ăn liền ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u &ldquo;chi chi chi&rdquo;; đặc biệt l&agrave; khi ch&uacute;ng đ&oacute;i v&agrave; đ&ograve;i ăn th&igrave; tiếng k&ecirc;u c&agrave;ng to v&agrave; nhiều hơn. Do bị đ&oacute;i n&ecirc;n khi người cho ăn mở cửa bước v&agrave;o ph&ograve;ng, c&oacute; con c&ograve;n chồm hai ch&acirc;n trước l&ecirc;n v&agrave; đứng bằng hai chi sau, hai chi trước con chụm v&agrave;o nhau đưa l&ecirc;n cao để đ&ograve;i ăn, giống như đang h&agrave;nh lễ với người cho ăn; sau khi được cho ăn th&igrave; lập tức ngoan ngo&atilde;n ngừng k&ecirc;u, y&ecirc;n lặng tranh ăn với nhau, sau khi ăn no liền n&ocirc; đ&ugrave;a với nhau. <br /><br />Chồn đực v&agrave;o thời kỳ ph&aacute;t dục, liền theo đuổi chồn c&aacute;i v&agrave; ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u trầm &ldquo; tu lu tu lu&rdquo;; sau khi giao phối lại ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u &ldquo; chiu chiu chiu&rdquo; biểu thị sự hưng phấn v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng. Trong m&ugrave;a giao phối, giữa c&aacute;c con đực với nhau xảy ra những va chạm, xung đột, con n&agrave;o mạnh hơn sẽ nghiến răng nghiến lợi v&agrave; ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u &ldquo; cưa cưa&rdquo;, thể hiện sự tức giận, đuổi kẻ yếu hơn đi. Chồn nhung đen c&oacute; tập t&iacute;nh đo&agrave;n kết với nhau chống lại kẻ th&ugrave;, khi nghe thấy một &acirc;m thanh lạ liền lập tức ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u cảnh b&aacute;o &ldquo;gu lu&rdquo;, đồng thời lập tức chạy trốn. <br /><br />Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ cỡ nhỏ, gi&aacute;c quan ph&aacute;t triển, th&agrave;nh dạ d&agrave;y rất mỏng, ruột thừa kh&aacute; lớn, th&iacute;ch ăn l&aacute; mạ non c&oacute; chứa nhiều xơ, đặc biệt l&agrave; ngọn c&acirc;y non của c&aacute;c loại d&acirc;y leo th&acirc;n mềm. Chồn nhung đen c&oacute; khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a c&aacute;c loại chất xơ rất tốt, c&oacute; thể ti&ecirc;u h&oacute;a tới 38,2% h&agrave;m lượng chất xơ. <br /><br />Về c&aacute;c loại thức ăn của chồn nhung đen th&igrave; c&oacute; c&aacute;c đặc trưng như sau: khi chọn c&aacute;c thức ăn tinh cho chồn nhung đen ( v&iacute; dụ như: l&uacute;a mạch, c&aacute;m gạo) n&ecirc;n chọn c&aacute;c loại thức ăn ph&ugrave; hợp với khẩu vị của chồn, khiến cho chồn ăn tốt hơn, 1 khi thay loại thức ăn, lập tức xảy ra hiện tượng k&eacute;n ăn hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; ngừng ăn, nhưng sau khi th&iacute;ch ứng với loại thức ăn mới, chồn nhung đen lại ăn nhiều trở lại. <br /><br />4. Đặc trưng sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục: <br /><br />Thời gian chồn nhung đen từ l&uacute;c sinh cho tới l&uacute;c trưởng th&agrave;nh l&agrave; khoảng 60 ng&agrave;y đối với con c&aacute;i, v&agrave; khoảng 70 ng&agrave;y đối với con đực. Chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i sau khi giao phối th&agrave;nh c&ocirc;ng, chồn c&aacute;i mang thai khoảng 60~70 ng&agrave;y, mỗi lần sinh từ 3~6 con, mỗi năm mang thai 4~5 lần, một con đực phối cho 1~2 con c&aacute;i l&agrave; tốt nhất. Thời gian chồn c&aacute;i sinh con xảy ra v&agrave;o cả buổi ng&agrave;y lẫn buổi đ&ecirc;m, nhưng thường thấy rất nhiều v&agrave;o đ&ecirc;m khuya, sau khi sinh chồn mẹ liền ăn nhau thai của chồn con, liếm sạch l&ocirc;ng cho chồn con, sau đ&oacute; mới cho chồn con b&uacute;. Chồn con sau khi sinh v&agrave;i tiếng liền c&oacute; thể ăn được thức ăn ngo&agrave;i, sau 40~60 ng&agrave;y chồn con c&oacute; thể trọng khoảng 500 gam. Tuổi thọ của chồn nhung đen c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i khoảng 6~7 năm, thường l&agrave; 3~4 năm. <br /><br />5. Sinh sản <br /><br />Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật c&oacute; v&uacute;, số lượng của bầy đ&agrave;n phụ thuộc v&agrave;o tốc độ sinh sản cũng nhu tỷ lệ tử vong cao hay thấp, tỷ lệ chồn đực chồn c&aacute;i, số lần ph&aacute;t dục, mỗi lần mang thai sinh bao nhi&ecirc;u chồn con, tỷ lệ mang thai; điều kiện dinh dưỡng, nguồn thức ăn, ảnh hưởng của sự thay đổi kh&iacute; hậu, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i dưỡng. Khi nu&ocirc;i dưỡng chồn nhung đen phải tạo điều kiện m&ocirc;i trường sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục thuận lợi, cung cấp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, để c&oacute; một đ&agrave;n chồn lớn, sinh s&ocirc;i mạnh: <br /><br />a. C&aacute;ch ph&acirc;n biệt chồn đực chồn c&aacute;i: <br /><br />Khi ph&acirc;n biệt chồn đực chồn c&aacute;i, d&ugrave;ng tay tr&aacute;i t&oacute;m nhẹ v&agrave;o g&aacute;y của chồn nhung đen, d&ugrave;ng ng&oacute;n tay c&aacute;i ấn nhẹ v&agrave;o vai tr&aacute;i, d&ugrave;ng 4 ng&oacute;n c&ograve;n lại t&oacute;m chặt vai phải v&agrave; v&ugrave;ng ngực của chồn nhung đen, nhẹ nh&agrave;ng x&aacute;ch chồn nhung đen l&ecirc;n (l&uacute;c n&agrave;y n&ecirc;n tr&aacute;nh đ&egrave; v&agrave;o v&ugrave;ng bụng), n&acirc;ng sao cho v&ugrave;ng bụng hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n, sau đ&oacute; d&ugrave;ng ng&oacute;n c&aacute;i v&agrave; ng&oacute;n trỏ tay phải nhẹ nh&agrave;ng ấn v&agrave;o v&ugrave;ng bụng c&oacute; bộ phận sinh dục, quan s&aacute;t h&igrave;nh dạng của n&oacute; xem c&oacute; dương vật hay l&agrave; &acirc;m hộ. C&oacute; dương vật l&agrave; con đực c&oacute; &acirc;m hộ l&agrave; con c&aacute;i. <br /><br />b. Chọn giống <br /><br />Trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng một đ&agrave;n chồn mới hoặc trong qu&aacute; tr&igrave;nh người nu&ocirc;i g&acirc;y giống từ đ&agrave;n chồn gốc, cần phải ch&uacute; &yacute; chọn con chồn khỏe mạnh, c&oacute; nhiều ưu thế l&agrave;m con giống. Đặc điểm để chọn chồn giống l&agrave;: thể h&igrave;nh đầy đặn, b&eacute;o tốt, khỏe mạnh, xương cốt chắc chắn, cứng c&aacute;p, to&agrave;n th&acirc;n c&oacute; l&ocirc;ng một m&agrave;u đen tuyền v&agrave; b&oacute;ng mượt, l&ocirc;ng d&agrave;y đều v&agrave; sạch sẽ, dinh dưỡng đầy đủ, cử động linh lợi, hoạt b&aacute;t, v&ugrave;ng đầu tr&ograve;n đều, cổ ngực bụng săn chắc, tứ chi đầy đủ, c&oacute; lực v&agrave; kh&ocirc;ng bị biến dạng; mắt đen v&agrave; s&aacute;ng, kh&ocirc;ng bị gh&egrave;n mắt, mũi ươn ướt, kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng rụng l&ocirc;ng, h&ocirc; hấp b&igrave;nh ổn, da mềm mại v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh đ&agrave;n hồi, kh&ocirc;ng bị bệnh ngo&agrave;i da, kh&ocirc;ng c&oacute; bọ. Con đực khỏe mạnh, sức ăn kh&aacute; tốt, khă năng chống bệnh kh&aacute; tốt, bộ phận sinh dục ph&aacute;t triển tốt, hai tinh ho&agrave;n vừa to vừa c&acirc;n đối với nhau,dương vật ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường. khả năng phối giống tốt, t&iacute;nh t&igrave;nh hiền l&agrave;nh, dễ thuần h&oacute;a. con c&aacute;i c&oacute; thể trạng khỏe mạnh, sức ăn tốt, sức kh&aacute;ng bệnh cao, &acirc;m hộ ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường v&agrave; sạch sẽ, hai v&uacute; ph&aacute;t triển tốt, đầu n&uacute;m v&uacute; nh&ocirc; hẳn ra ngo&agrave;i, tỷ lệ mang thai v&agrave; sinh con th&agrave;nh c&ocirc;ng cao, ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường, t&iacute;nh t&igrave;nh hiền l&agrave;nh, v&agrave; c&oacute; nhiều sữa. <br /><br />c. Phối giống <br /><br />Thời kỳ giao phối đầu ti&ecirc;n của chồn diễn ra khi chồn được 40~60 ng&agrave;y tuổi đối với chồn c&aacute;i v&agrave; 70~71 ng&agrave;y tuổi đối với chồn đực, thời gian giao phối của chồn c&aacute;i k&eacute;o d&agrave;i 12~18 ng&agrave;y. Để duy tr&igrave; được ưu điểm của chồn bố mẹ th&igrave; phải đợi đến khi cơ quan sinh dục của chồn nhung đen ph&aacute;t triển ho&agrave;n thiện, sau khi ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh thục mới cho giao phối, nếu cho giao phối qu&aacute; sớm, chồn con trong qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng sẽ c&oacute; những ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt. Thường th&igrave; chồn c&aacute;i sau khi sinh được 2~3 th&aacute;ng; chồn đực được 3~4 th&aacute;ng th&igrave; c&oacute; thể cho giao phối, chồn con sinh ra sẽ khỏe mạnh. <br /><br />Trong thời kỳ giao phối, chồn c&aacute;i thường c&oacute; nhu cầu giao phối từ 1~18 tiếng, trung b&igrave;nh l&agrave; 9 tiếng đồng hồ, thường l&agrave; từ 5h chiều đến 5h s&aacute;ng h&ocirc;m sau, giao phối v&agrave;o buổi đ&ecirc;m hiệu quả rất tốt. Khi sắp hết thời gian m&agrave; con c&aacute;i c&oacute; nhu cầu giao phối th&igrave; thường l&agrave; con c&aacute;i sẽ b&agrave;i tiết trứng ra ngo&agrave;i cơ thể, ngo&agrave;i ra chồn c&aacute;i sau khi sinh được 3 tiếng đồng hồ sẽ động đực v&agrave; c&oacute; thể b&agrave;i tiết ra trứng, do đ&oacute;, nếu chọn đ&uacute;ng thời gian n&agrave;y sẽ l&agrave; tốt nhất, c&oacute; thể n&acirc;ng cao tỷ lệ thụ thai. <br /><br />Ti&ecirc;u ch&iacute; phối giống th&agrave;nh c&ocirc;ng: trong l&uacute;c phối giống, phải ch&uacute; &yacute; t&igrave;nh h&igrave;nh chồn đực theo đuổi chồn c&aacute;i như thế n&agrave;o, chồn c&aacute;i nếu tỏ ra th&acirc;n mật c&oacute; nghĩa l&agrave; chồn c&aacute;i đồng &yacute; giao phối, nhưng nếu chồn c&aacute;i kh&ocirc;ng muốn giao phối sẽ kh&aacute;ng cự lại chồn đực đang đuổi theo m&igrave;nh, thậm ch&iacute; l&agrave; chống cự quyết liệt. C&aacute;ch ph&acirc;n biệt giao phối th&agrave;nh c&ocirc;ng: sau khi giao phối xem x&eacute;t cửa &acirc;m đạo của chồn c&aacute;i c&oacute; c&aacute;i nắp như l&agrave;m bằng keo d&iacute;nh hay kh&ocirc;ng, đ&acirc;y l&agrave; hỗn hợp giữa dịch của con c&aacute;i v&agrave; tinh dịch của chồn đực, xem x&eacute;t xem ở &acirc;m hộ con c&aacute;i c&oacute; nắp kh&ocirc;ng c&oacute; thể đo&aacute;n biết được giao phối c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng? Nhưng c&aacute;i nắp ở cửa m&igrave;nh của chồn c&aacute;i n&agrave;y, c&oacute; l&uacute;c do chồn c&aacute;i vận động qu&aacute; mạnh m&agrave; bị rơi mất. L&uacute;c cần thiết th&igrave; c&oacute; thể kiểm tra trong &acirc;m đạo của chồn c&aacute;i xem c&oacute; tinh tr&ugrave;ng hay kh&ocirc;ng, từ đ&oacute; x&aacute;c định được l&agrave; giao phối đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng? Trong thời gian ph&aacute;t dục của chồn c&aacute;i, sau khi đ&atilde; t&aacute;ch ri&ecirc;ng chồn đực, chồn c&aacute;i phải nắm lấy thời điểm con c&aacute;i ph&aacute;t dục để c&oacute; thể giao phối một lần l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng. <br /><br />Khi nu&ocirc;i 1 đ&agrave;n lớn phải &aacute;p dụng phương ph&aacute;p cho 1~2 chồn đực giao phối với 3~4 chồn c&aacute;i, nhưng phải ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng để 2 chồn đựng c&ugrave;ng tranh nhau giao phối với chồn c&aacute;i, nếu kh&ocirc;ng sẽ xảy ra xung đột dẫn đến g&acirc;y thương t&iacute;ch, ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt đến việc phối giống. Nếu l&agrave; phối giống để l&agrave;m tăng số lượng của đ&agrave;n chồn c&oacute; quy m&ocirc; nhỏ th&igrave; c&oacute; thể cho từng cặp chồn giao phối với nhau, nếu như chồn c&aacute;i vẫn đang trong thời kỳ nu&ocirc;i con th&igrave; phải đợi đến sau khi chồn con dứt sữa mới đem đi phối giống, hoặc ngay sau khi chồn mẹ vừa sinh con xong khoảng nửa ng&agrave;y th&igrave; đưa chồn đực v&agrave;o chuồng, đợi đến khi chồn c&aacute;i động đực th&igrave; lập tức cho giao phối ngay, giao phối v&agrave;o thời điểm n&agrave;y c&oacute; tỷ lệ th&agrave;nh c&ocirc;ng cao, c&oacute; thể n&acirc;ng cao tỷ lệ sinh sản. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu thực nghiệm, để c&oacute; thể t&igrave;m ra phương ph&aacute;p phối giống tốt nhất, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cho tiến h&agrave;nh phối giống theo c&aacute;c phương ph&aacute;p như sau: <br /><br />(+) Phương ph&aacute;p phối giống cận huyết <br /><br />Phương ph&aacute;p phối giống n&agrave;y l&agrave; phương ph&aacute;p sinh sản ra đời chồn con c&ugrave;ng huyết thống với c&aacute;c đời chồn trước. Đợi khi chồn đực đ&atilde; th&agrave;nh thục, chia th&agrave;nh từng nh&oacute;m: 1 đực : 1 c&aacute;i; 1đực : 2 c&aacute;i; 1đực : 3 c&aacute;i rồi cho giao phối tự do với nhau, chồn con sinh ra cũng chia th&agrave;nh 3 nh&oacute;m tương ứng rồi cho giao phối với nhau, sau mấy đời sinh sản như thế th&igrave; cho kết quả sinh sản như sau: Nh&oacute;m gồm 1 đực : 1c&aacute;i: với phương ph&aacute;p phối giống n&agrave;y th&igrave; mỗi lần mang thai sinh được trung b&igrave;nh 3,5 chồn con, chồn con sống đến sau khi dứt sữa l&agrave; 100%. Nh&oacute;m 1 đực : 2 c&aacute;i v&agrave; 1 đực : 3 c&aacute;i cho kết quả l&agrave;: mỗi lần mang thai trung b&igrave;nh sinh được 3 chồn con. Nhưng sau nhiều tuần quan s&aacute;t th&igrave; sẽ thấy c&oacute; xuất hiện hiện tượng kh&ocirc;ng tốt như: dị dạng, tho&aacute;i h&oacute;a giống, kh&ocirc;ng thể sinh sản ra lo&agrave;i chồn nhung đen c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng to&agrave;n th&acirc;n đen tuyền nữa, hơn nữa c&agrave;ng về sau th&igrave; dị biến c&agrave;ng nhiều. Do đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i dưỡng, ph&aacute;t triển đ&agrave;n chồn phải ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng cho giao phối cận huyết. <br /><br />(+) Phương ph&aacute;p phối giống kh&ocirc;ng cận huyết <br /><br />Phương ph&aacute;p phối giống kh&ocirc;ng cận huyết c&oacute; nghĩa l&agrave; cho phối giống giữa chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i c&oacute; họ xa, kh&ocirc;ng c&oacute; huyết thống gần gũi. Lựa chọn chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i khỏe mạnh, th&agrave;nh thục, c&oacute; tuổi tương đương, c&oacute; đặc điểm sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển khỏe mạng v&agrave; giống với đời bố mẹ, sau đ&oacute; chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m: 1 đực : 1 c&aacute;i; 1đực : 2 c&aacute;i; 1đực : 3 c&aacute;i. Mỗi nh&oacute;m lại chia ra th&agrave;h c&aacute;c lứa kh&aacute;c nhau để nu&ocirc;i dưỡng, sau đ&oacute; cho giao phối với nhau. Chồn con của mỗi nh&oacute;m sau khi được nu&ocirc;i dưỡng ho&agrave;n to&agrave;n trưởng th&agrave;nh v&agrave; th&agrave;nh thục th&igrave; lại cho giao phối với c&aacute;c chồn con của c&aacute;c nh&oacute;m kh&aacute;c bố mẹ, đời chồn con tiếp theo n&agrave;y c&oacute; thời gian mang thai khoảng 70 ng&agrave;y, trung b&igrave;nh mỗi lần mang thai sinh được 4 chồn con, tỷ lệ chồn con sống s&oacute;t l&agrave; 90~100%. &Aacute;p dụng phương ph&aacute;p giao phối kh&ocirc;ng cận huyết th&igrave; đều kh&ocirc;ng xuất hiện hiện tượng tho&aacute;i h&oacute;a giống v&agrave; bị lai tạp c&aacute;c đặc t&iacute;nh kh&ocirc;ng phải của lo&agrave;i chồn nhung đen, c&oacute; thể duy tr&igrave; được giống chồn nhung đen c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng to&agrave;n th&acirc;n đen tuyền. <br /><br />(+) phương ph&aacute;p giao phối kh&ocirc;ng cận huyết cho cả một đ&agrave;n chồn lớn <br /><br />Lựa chọn những chồn giống đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh thục, kh&ocirc;ng cận huyết, khỏe mạnh, tuổi tương đương, t&igrave;nh h&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục tương đương với nhau, c&oacute; t&iacute;nh kh&aacute;ng bệnh cao rồi chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m phối giống kh&aacute;c nhau; mỗi nh&oacute;m c&oacute; 2~4 chồn đực, 5~10 chồn c&aacute;i, sau khi ph&acirc;n nh&oacute;m th&igrave; tiến h&agrave;nh nu&ocirc;i dưỡng như b&igrave;nh thường. <br /><br />Ưu điểm của việc giao phối kh&ocirc;ng cận huyết cho cả một đ&agrave;n chồn lớn l&agrave; khi chồn mẹ động đực c&oacute; thể t&igrave;m thấy ngay chồn đực v&agrave; lập tức tiến h&agrave;nh giao phối, tỷ lệ thụ thai do đ&oacute; cũng cao; nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; cho giao phối theo đ&agrave;n lớn c&oacute; thể h&igrave;nh th&agrave;nh được những biến dị tốt, c&oacute; thể n&acirc;ng cao khả năng sống s&oacute;t của chồn con, tiết kiệm được diện t&iacute;ch nu&ocirc;i, giảm bớt sức lao động, dễ quản l&yacute;, sức ăn của chồn nhung đen cũng tốt, chồn c&aacute;i c&oacute; thể tự do lựa chọn doẵng đực để giao phối nhưng kh&ocirc;ng thể c&oacute; lợi bằng phương ph&aacute;p cho giao phối theo từng c&aacute; thể một, bởi v&igrave; thường ph&aacute;t sinh việc chồn đực v&igrave; tranh gi&agrave;nh được giao phối với chồn c&aacute;i m&agrave; xảy ra xung đột với nhau, việc cắn nhau giữa c&aacute;c chồn đực sẽ l&agrave;m cho chồn bị thụ thương, c&oacute; trường hợp chồn đực v&igrave; tranh gi&agrave;nh giao phối với con c&aacute;i nhiều lần m&agrave; l&agrave;m ti&ecirc;u hao thể lực rất lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe của chồn đực; ngo&agrave;i ra khi nu&ocirc;i theo đ&agrave;n lớn th&igrave; c&oacute; nhiều chồn con sinh ra thường bị chết, tỷ lệ tử vong l&agrave; kh&aacute; cao. Nếu như sau khi chồn mẹ được thụ thai th&igrave; tốt nhất l&agrave; n&ecirc;n đưa chồn mẹ ra nu&ocirc;i dưỡng ri&ecirc;ng, đợi sau khi chồn con dứt sữa th&igrave; mới đưa chồn mẹ quay lại đ&agrave;n. Điều n&agrave;u c&oacute; thể giảm bớt được tỷ lệ bị tổn thương, n&acirc;ng cao tỷ lệ sống s&oacute;t của chồn con. Đối với phương ph&aacute;p giao phối n&agrave;y th&igrave; tỷ lệ 2 đực : 5 c&aacute;i hoặc 3 đực: 8 c&aacute;i trong mỗi nh&oacute;m l&agrave; th&iacute;ch hợp nhất. Tỷ lệ chồn con sinh ra trong mỗi lần mang thai l&agrave; 3,5~4,2 chồn con, tỷ lệ chồn con sống s&oacute;t l&agrave; 81~94,4%. <br /><br />(+) Phương ph&aacute;p phối giống giữa chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i kh&aacute;c chuồng nu&ocirc;i <br /><br />Chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng được c&ugrave;ng nu&ocirc;i dưỡng chung với nhau trong c&ugrave;ng 1 chuồng; đợi khi chồn con dứt sữa hoặc 12 tiếng sau khi chồn mẹ sinh hạ chồn con th&igrave; đưa chồn đực ở đ&agrave;n kh&aacute;c v&agrave;o, sau khi giao phối th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; lại đem chồn đực ra nu&ocirc;i ri&ecirc;ng; hoặc đợi khi chồn mẹ mang thai kh&aacute; lớn th&igrave; mới đưa chồn đực ra khỏi chuồng của chồn mẹ. Do thời gian giao phối của chồn đực ngắn n&ecirc;n c&oacute; thể duy tr&igrave; được tinh lực sung m&atilde;n, tỷ lệ thụ thai của chồn c&aacute;i rất cao; ngo&agrave;i ra, c&ograve;n rất c&oacute; lợi trong việc chồn mẹ c&oacute; thể bảo vệ được thai nhi; sinh ra được đời chồn con c&oacute; khả năng chống bệnh cao. Thực tiễn đ&atilde; chứng minh, &aacute;p dụng phương ph&aacute;p n&agrave;y c&oacute; rất nhiều lợi &iacute;ch: trung b&igrave;nh mối lần mang thai sinh được 3,7~4,4 chồn con, tỷ lệ sống s&oacute;t của chồn con l&agrave; 93~97,1 %, trong đ&oacute; để 1 chồn đực giao phối với 2 chồn c&aacute;i l&agrave; tốt nhất. Nếu chồn c&aacute;i qu&aacute; nhiều, chồn đực sẽ v&igrave; bị ti&ecirc;u hao tinh tực nhiều m&agrave; kh&ocirc;ng thể giao phối, bỏ lỡ thời gian ph&aacute;t dục của chồn c&aacute;i. <br /><br />(+) Mang thai, sinh con v&agrave; cho b&uacute;: <br /><br />Trong thời kỳ ph&aacute;t dục của chồn nhung đen, trứng sau khi rụng từ buồng trứng sẽ đi qua ống dẫn trứng xuống tới chỗ ph&igrave;nh to của ống dẫn trứng v&agrave; ở đấy; sau khi giao ph&ocirc;i với chồn đực th&igrave; trứng sẽ được thụ tinh v&agrave; sẽ theo ống dẫn trứng tiếp tục đi tới tử cung v&agrave; d&iacute;nh v&agrave;o th&agrave;nh tử cung, bắt đầu ph&acirc;n chia tế b&agrave;o, h&igrave;nh th&agrave;nh b&agrave;o thai. M&aacute;u của chồn mẹ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho chồn con th&ocirc;ng qua nhau thai v&agrave; nước ối, gi&uacute;p thai nhi ph&aacute;t triển; do đ&oacute;, bụng của chồn mẹ cũng dần to l&ecirc;n v&agrave; lộ hẳn ra ngo&agrave;i. Cuối thời kỳ mang thai, v&uacute; của chồn mẹ ph&aacute;t triển rất nhanh. <br /><br />.Trước khi sinh khoảng 3~5 ng&agrave;y, chồn mẹ sẽ d&ugrave;ng răng dứt bớt l&ocirc;ng quanh v&uacute; l&agrave;m cho đầu v&uacute; lộ hẳn ra ngo&agrave;i, đồng thời l&agrave;m vệ sinh sạch sẽ xung quanh v&ugrave;ng &acirc;m hộ. Trước khi sinh, chồn mẹ sẽ bỏ ăn 1~2 bữa, tỏ ra kh&ocirc;ng y&ecirc;n, c&oacute; hiện tượng đau bụng, ph&aacute;t ra &acirc;m thanh&rdquo;gu gu&rdquo; nhỏ, co ch&acirc;n sau l&ecirc;n v&agrave; nằm nghi&ecirc;ng về một b&ecirc;n, sau đ&oacute; sẽ c&oacute; hiện tượng vỡ ối, chảy một &iacute;t m&aacute;u đen. L&uacute;c sinh chồn nhung đen, đầu của chồn con sẽ ra trước, th&acirc;n người sau đ&oacute; cũng nhanh ch&oacute;ng lộ ra ngo&agrave;i; tiếp đ&oacute; chồn mẹ sẽ cắn đứt cuống rốn v&agrave; ăn nhau thai, rồi kh&ocirc;ng ngừng liếm sạch l&ocirc;ng cho chồn con. Qu&aacute; tr&igrave;nh sinh chồn con k&eacute;o d&agrave;i từ 1~2 tiếng đồng hồ; chồn con l&uacute;c sinh ra nặng khoảng 50~100 gam; chồn con sau khi sinh khoảng 2 tiếng đ&atilde; c&oacute; thể b&ograve; đi t&igrave;m b&uacute; sữa mẹ. Chồn mẹ cũng chờ sẵn b&ecirc;n cạnh để cho chồn con b&uacute;. Chồn con được ba ng&agrave;y tuổi đ&atilde; c&oacute; thể ăn được một &iacute;t ngọn rau xanh non mềm, sau 5 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể ăn được một &iacute;t thức ăn tinh v&agrave; bắt đầu chạy nhảy, hoạt b&aacute;t, rất đ&aacute;ng y&ecirc;u. Do chồn mẹ chỉ c&oacute; hai đầu v&uacute;, nếu sinh nhiều chồn con th&igrave; cũng chỉ đ&agrave;nh cho chồn con thay nhau b&uacute; mẹ, hoặc sẽ do người nu&ocirc;i dưỡng cho uống sữa b&ograve; để c&oacute; thể n&acirc;ng cao tỷ lệ sống s&oacute;t của chồn con. Thường th&igrave; khi chồn con được 14 ng&agrave;y tuổi l&agrave; c&oacute; thể bắt đầu cho cai sữa, v&agrave; t&aacute;ch ra ở ri&ecirc;ng, nhằm gi&uacute;p cho chồn mẹ nhanh ch&oacute;ng hồi phục sức khỏe, chuẩn bị cho đợt sinh sản tiếp theo. <br /><br />6. Kỹ thuật chăn nu&ocirc;i: <br /><br />6.1. Lựa chọn mặt bằng chăn nu&ocirc;i: <br /><br />Người chăn nu&ocirc;i khi chăn nu&ocirc;i chồn nhung đen th&igrave; đầu ti&ecirc;n phải chọn được địa điểm chăn nu&ocirc;i tốt. Nơi chăn nu&ocirc;i phải đ&aacute;p ứng được những y&ecirc;u cầu ph&ugrave; hợp với tập t&iacute;nh sinh hoạt của chồn nhung đen, những y&ecirc;u cầu về m&ocirc;i trường, số lượng đ&agrave;n chồn định nu&ocirc;i, cũng như đặc điểm sinh sản v&agrave; những yếu tố về điều kiện m&ocirc;i trường kh&iacute; hậu, tr&igrave;nh độ chăn nu&ocirc;i kh&aacute;c biệt ở c&aacute;c v&ugrave;ng kh&aacute;c nhau; t&ugrave;y theo điều kiện mặt bằng v&agrave; khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh để x&acirc;y dựng chuồng trại cho ph&ugrave; hợp. <br /><br />Chồn nhung đen c&oacute; t&iacute;nh t&igrave;nh hiền l&agrave;nh, th&iacute;ch sống bầy đ&agrave;n, nhưng rất nh&uacute;t nh&aacute;t, kh&ocirc;ng th&iacute;ch bị quấy rầy, k&iacute;ch động, kh&aacute; mẫn cảm đối với những &acirc;m thanh v&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch từ b&ecirc;n ngo&agrave;i. Những thau đổi đột ngột của m&ocirc;i trường như: qu&aacute; n&oacute;ng hay qu&aacute; lạnh đều ảnh hưởng rất lớn tới sự sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của chồn nhung đen. Do đ&oacute;, n&ecirc;n chọn m&ocirc;i trường y&ecirc;n tĩnh, tr&aacute;nh xa những nơi ồn &agrave;o như đường ray, nh&agrave; ga xe lửa; nơi nu&ocirc;i dưỡng cần phải được cung cấp đầy đủ nước sạch, m&ugrave;a đ&ocirc;ng phải tr&aacute;nh được gi&oacute; l&ugrave;a, m&ugrave;a h&egrave; th&igrave; lại phải tho&aacute;ng gi&oacute;, đồng thời phải c&aacute;ch xa khu chăn nu&ocirc;i gia cầm, gia s&uacute;c để giảm bớt sự &ocirc;m nhiễm v&agrave; ph&ograve;ng tr&aacute;nh c&aacute;c bệnh truyền nhiễm, ở v&ugrave;ng l&acirc;n cận phải c&oacute; nơi cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn xanh cho chồn . <br /><br />6.2. Y&ecirc;u cầu cơ bản đối với chuồng trại chăn nu&ocirc;i: <br /><br />Chuồng trại chăn nu&ocirc;i kh&ocirc;ng cần phải qu&aacute; đặc biệt đầu tư, c&aacute;c ph&ograve;ng ở th&ocirc;ng thường hoặc c&oacute; thể d&ugrave;ng những ph&ograve;ng cũ, chuồng lợn cũ cải tạo lại l&agrave; c&oacute; thể sử dụng được. Dựng lều ngo&agrave;i trời cũng c&oacute; thể tiến h&agrave;nh nu&ocirc;i dưỡng, y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng cao. Nhưng để đảm bảo cho chồn c&oacute; thể thoải m&aacute;i sinh sống, nanhh cao hiệu quả v&agrave; số lượng chăn nu&ocirc;i th&igrave; vẫn phải đ&aacute;p ứng một số c&aacute;c điều kiện sau: <br /><br />+ Phải tho&aacute;ng kh&iacute; <br /><br />Kể cả chuồng trại mới x&acirc;y hay l&agrave; cải tạo lại th&igrave; chuồng nu&ocirc;i tốt nhất l&agrave; ở hướng Bắc quay hướng cửa về hướng Nam, kh&ocirc;ng hạn chế k&iacute;ch thước to hay nhỏ. Trong chuồng nu&ocirc;i th&igrave; tốt nhất l&agrave; đ&ocirc;ng ấm, h&egrave; m&aacute;t, kh&ocirc;ng kh&iacute; lưu th&ocirc;ng, tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng bị &ocirc; nhiễm, hạn chế bị nhiễm bụi v&agrave; ẩm ướt; ở cửa ra v&agrave;o v&agrave; cửa sổ tốt nhất n&ecirc;n bố tr&iacute; cao hơn so với tầm với của chồn nhung đen để tr&aacute;nh gi&oacute; lạnh trực tiếp thổi thẳng v&agrave;o người chồn khiến chồn bị nhiễm lạnh. <br /><br />+ Y&ecirc;u cầu về nhiệt độ, độ ẩm v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng <br /><br />Dựa tr&ecirc;n tập t&iacute;nh sinh hoạt ưa ấm &aacute;p, th&iacute;ch kh&ocirc; r&aacute;o th&igrave; chuồng trại n&ecirc;n được duy tr&igrave; nhiệt độ v&agrave; độ ẩm th&iacute;ch hợp, v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; nắng n&oacute;ng n&ecirc;n thiết kế sao cho đảm bảo nhiệt độ khống chế ở khoảng 25~30 độ, v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh gi&aacute; n&ecirc;n duy tr&igrave; nhiệt độ ẩn định ở khoảng 20 độ, kh&ocirc;ng được thấp dưới 10 độ, v&agrave; độ ẩm kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave; khoảng 50~60 %; m&ocirc;i trường ẩm ướt kh&ocirc;ng chỉ ảnh hưởng đến sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển của chồn nhung đen m&agrave; c&ograve;n dễ dẫn đến việc ph&aacute;t sinh bệnh dịch; chuồng trại n&ecirc;n được bảo đảm &aacute;nh s&aacute;ng ph&ugrave; hợp, duy tr&igrave; m&ocirc;i trường &aacute;nh s&aacute;ng yếu cho chồn nhung đen, kh&ocirc;ng được để &aacute;nh s&aacute;ng chiếu trực tiếp v&agrave;o người chồn nhưng đồng thời lại kh&ocirc;ng được để trong chuồng qu&aacute; tối. <br /><br />+ Phải y&ecirc;n tĩnh v&agrave; chống được chuột <br /><br />Chồn nhung đen rất nh&aacute;t gan, n&ecirc;n khi x&acirc;y dựng chuồng trại phải lựa chọn nơi c&oacute; m&ocirc;i trường xung quanh y&ecirc;n tĩnh. Cửa ra v&agrave;o chuồng chồn phải được che k&iacute;n, nền chuồng nu&ocirc;i tốt nhất l&agrave; phải l&aacute;ng bằng xi măng; cửa sổ n&ecirc;n lắp lưới sắt nhằm chống chuột v&agrave; c&aacute;c loại th&uacute; kh&aacute;c v&agrave;o g&acirc;y hại, quấy nhiễu chồn nhung đen, ngăn chặn việc giao phối nhầm với lo&agrave;i chuột. <br /><br />6.3. Phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i <br /><br />Việc chăn nu&ocirc;i chồn nhung đen kh&aacute; đơn giản, dễ nu&ocirc;i, c&oacute; thể &aacute;p dụng nhiều phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i kh&aacute;c nhau; mỗi v&ugrave;ng c&oacute; thể dựa theo tập t&iacute;nh sinh hoạt của lo&agrave;i chồn nhung đen v&agrave; những điều kện thức tế ở địa phương để &aacute;p dụng những phương ph&aacute;p th&iacute;ch hợp. N&ecirc;n chọn những phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i đơn giản, dễ thực hiện để giảm gi&aacute; th&agrave;nh. Những phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i thường được &aacute;p dụng c&oacute;: nu&ocirc;i nhốt trong lồng, nu&ocirc;i nhốt trong ph&ograve;ng lớn, nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn <br /><br />+ Nu&ocirc;i nhốt trong lồng <br /><br />Phương ph&aacute;p n&agrave;y n&ecirc;n &aacute;p dụng đối với nu&ocirc;i chồn nhung đen với số lượng &iacute;t; ưu điểm l&agrave; dễ d&agrave;ng quản l&yacute;, dễ cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn, dễ khống chế việc sinh sản của chồn, cho ăn cũng rất thuận tiện, dễ d&agrave;ng l&agrave;m vệ sinh ph&acirc;n v&agrave; nước tiểu cho chồn , duy tr&igrave; được vệ sinh sạch sẽ v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; lưu th&ocirc;ng tho&aacute;ng m&aacute;t, dễ d&agrave;ng di chuyển, người lớn hay trẻ nhỏ đều c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thao t&aacute;c. Lồng nu&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m từ gỗ, tre tr&uacute;c hoặc l&agrave; l&agrave;m bằng sắt, chiều d&agrave;i 60 cm, chiều sộng 50 cm v&agrave; chiều cao 40 cm, một lồng c&oacute; thể nu&ocirc;i 1~2 cặp chồn trưởng th&agrave;nh, hoặc 8 đến 12 chồn con. <br /><br />+ Nu&ocirc;i nhốt trong ph&ograve;ng lớn <br /><br />Phương ph&aacute;p n&agrave;y ph&ugrave; hợp với việc nu&ocirc;i 1 đ&agrave;n lớn chồn nhung đen trong điều kiện c&oacute; diện t&iacute;ch chăn nu&ocirc;i lớn v&agrave; bằng phẳng. Ưu điểm của phương ph&aacute;p n&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể sử dụng thiết bị cơ giới để vận chuyển thức ăn xanh, thức ăn tinh, tiết kiệm được nh&acirc;n c&ocirc;ng, tiết kiệm thời gian, n&acirc;ng cao năng suất lao đọng; mặt bằng rộng r&atilde;i, &aacute;nh s&aacute;ng đầy đủ, kh&ocirc;ng kh&iacute; dễ d&agrave;ng lưu th&ocirc;ng, tho&aacute;ng m&aacute;t, gi&oacute; nam c&oacute; thể thổi v&agrave;o qua cửa ch&iacute;nh v&agrave; cửa sổ, n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; được thay mới li&ecirc;n tục, dễ d&agrave;ng dọn vệ sinh, th&iacute;ch hợp với việc d&ugrave;ng xe tải để vận chuyển chồn nhung đen, c&oacute; thể d&ugrave;ng v&aacute;n gỗ để ph&acirc;n c&aacute;ch th&agrave;nh nhiều gian, ở giữa chừa lối đi cho người chăn nu&ocirc;i. <br /><br />+ Chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn v&agrave; kh&eacute;p k&iacute;n <br /><br />Phương ph&aacute;p n&agrave;y ph&ugrave; hợp với chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn, ưu điểm l&agrave; quy m&ocirc; lớn, thuận lợi cho việc tập trung quản l&yacute;, thao t&aacute;c đơn giản, c&oacute; thể lợi dụng được kh&ocirc;ng gian của ph&ograve;ng chăn nu&ocirc;i, tiết kiệm diện t&iacute;ch, dễ d&agrave;ng lựa chọn con giống thuần chủng, đ&aacute;nh số. Trong chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể d&ugrave;ng tấm gạch mỏng, tấm v&aacute;n gỗ hoặc lưới sắt để ngăn th&agrave;nh 3~5 tầng, k&iacute;ch thước chiều d&agrave;i, chiều rộng v&agrave; chiều cao l&agrave; 80x60x50, mỗi tầng nu&ocirc;i 1~2 cặp chồn bố mẹ, v&agrave; 8~12 chồn con. Ở nền của mỗi tầng th&igrave; bố tr&iacute; lưới sắt c&oacute; lỗ rộng khoảng 1~2 cm, để cho ph&acirc;n dễ rơi xuống, nền của mỗi tầng c&aacute;ch lưới khoảng 5~10 cm v&agrave; hơi nghi&ecirc;ng, tr&ecirc;n bề mặt phủ lớp ni l&ocirc;ng hoặc tấm v&aacute;n trơn nhẵn để ph&acirc;n dễ d&agrave;ng rơi thẳng xuống th&ugrave;ng đựng ph&acirc;n. Mỗi tầng như thế phải bố tr&iacute; một c&aacute;i cửa nhỏ c&oacute; k&iacute;ch thước rộng 35cm v&agrave; cao 30 cm, để tiện đưa thức ăn v&agrave; dễ d&agrave;ng bắt được chồn nhung đen. <br /><br />Phương ph&aacute;p n&agrave;y tuy rằng c&oacute; thể lợi dụng triệt để kh&ocirc;ng gian rộng lớn, quy m&ocirc; chăn nu&ocirc;i cũng kh&aacute; lớn nhưng m&agrave; kh&ocirc;ng thuận tiện trong việc cho ăn, bắt giữ chồn nhung đen v&agrave; quan s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh mang thai của chồn nhung đen, hộ chăn nu&ocirc;i c&oacute; thể t&ugrave;y theo điều kiện thực tế m&agrave; c&oacute; thể c&oacute; những cải tiến mới nhằm n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; sản lượng chăn nu&ocirc;i. <br /><br />6.4. Y&ecirc;u cầu dinh dưỡng v&agrave; cho ăn: <br /><br />Thức ăn sau khi m&agrave; chồn nhung đen đ&atilde; ăn th&igrave; sẽ đi qua đường ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; được hấp thu 1 phần dinh dưỡng ở đ&acirc;y, đường ti&ecirc;u h&oacute;a bao gồm: miệng, thực quản, gan, tuyến tụy, đường ruột, ở đ&acirc;y sẽ tiết ra dịch ti&ecirc;u h&oacute;a, thức ăn sẽ được ti&ecirc;u h&oacute;a 1 phần ở đ&acirc;y v&agrave; được cugn cấp cho cơ thể. Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ, cơ h&agrave;m ph&aacute;t triển, th&agrave;nh dạ d&agrave;y mỏng, ruột thừa lớn, chiếm tới khoảng 1/3 khoang bụng, n&ecirc;n lượng ăn l&agrave; rất lớn, nhu cầu chất xơ l&agrave; rất nhiều. Chồn nhung đen c&oacute; khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a chất xơ kh&aacute; tốt, tới 38,2%, đối với chất xơ c&oacute; trong cỏ th&igrave; tỷ lệ ti&ecirc;u h&oacute;a l&agrave; 33%, cho n&ecirc;n c&aacute;c lo&agrave;i cỏ thường d&ugrave;ng cho chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c rất th&iacute;ch hợp l&agrave;m thức ăn xanh đối với chồn nhung đen. Ngo&agrave;i ra th&igrave; chồn nhung đen cũng rất th&iacute;ch ăn củ cải, c&agrave; rốt, l&aacute; rau, c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; c&acirc;y, ngọn c&acirc;y ng&ocirc;, l&aacute; c&acirc;y m&iacute;a, rơm rạ <br /><br />(+) Nhu cầu dinh dưỡng: <br /><br />Chồn nhung đen cần phải hấp thu 1 lượng thức ăn nhất định để duy tr&igrave; sự sinh tồn, sinh trưởng v&agrave; sinh sản, v&agrave; cũng chỉ c&oacute; thể ăn những loại thức ăn hợp khẩu vị mới c&oacute; thể cung cấp được đầy đủ dinh dưỡng. Đối với điều kiện của người chăn nu&ocirc;i, tỷ lệ thức ăn tinh c&oacute; thể chiếm 20~30% lượng thức ăn của chồn nhung đen, c&ograve;n lại l&agrave; thức ăn xanh chiếm từ 70~80%. Để đảm bảo được chất lượng thịt chồn thơm ngon th&igrave; sau đ&acirc;y giới thiệu những y&ecirc;u cầu về dinh dưỡng như sau, mọi người c&ugrave;ng tham khảo v&agrave; c&oacute; những điều chỉnh th&iacute;ch hợp: <br /><br />H&agrave;m lượng th&agrave;nh phần c&aacute;c chất dinh dưỡng cơ bản (%): 6.00 nước, 47.75 thực phẩm chiết xuất kh&ocirc;ng c&oacute; Nitơ; 0.24 sắt; 20.54 protein th&ocirc;; 311.1 calo; 0.24 Magi&ecirc;; chất b&eacute;o: 6.34; 1.10 can xi; 0.53 Natri; 15.06 chất xơ; 0.69 phốt pho. <br /><br />H&agrave;m lượng c&aacute;c axit amin c&oacute; trong thức ăn (%): histidine th&ocirc;: 1.31; Phenylalanine: 0.53; axit amin tổng hợp: 0.49; threonine: 0.66; tyrosine: 0.55; lysine: 0.90; high-acid: 1.28; aspartate: 1.64; tryptophan: 0.27; Systine: 3.05; glycine: 0.87; proline: 1.02; isoleucine: 0.74; cysteine: 0.27; methionin: 0,27; valine: 0.83. <br /><br />Trong thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y phải kh&ocirc;ng được thiếu Vitamin D, mỗi 100 gam thể trọng cần tới 1,6 mg Vitamin D, thời gian mang thai cần tới 10 mg, việc thiếu Vitamin D l&agrave;m cho xương sườn của chồn mềm đi, kh&ocirc;ng cứng chắc, c&aacute;c khớp xương sưng to, k&eacute;m ăn, sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục k&eacute;m, khả năng chống bệnh cũng giảm, hậu quả l&agrave; l&agrave;m cho chồn ng&agrave;y c&agrave;ng yếu v&agrave; thậm ch&iacute; sẽ bị chết; nếu như trong thời gian d&agrave;i kh&ocirc;ng kịp thời bổ sung chất Vitamin D sẽ ph&aacute;t hiện thấy hiện tượng rụng l&ocirc;ng rất nghi&ecirc;m trọng. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n cần phải bổ sung Vitamin E. Trong qu&aacute; trinh nu&ocirc;i dưỡng cũng phải ch&uacute; &yacute; bổ sung c&aacute;c loại kho&aacute;ng chất. <br /><br />(+), Cung cấp nước <br /><br />Nước l&agrave; th&agrave;nh phần cần thiết cho cơ thể của chồn nhung đen. Bất kể l&agrave; hấp thụ, vận chuyển chất dinh dưỡng hay b&agrave;i tiết, điều chỉnh nhiệt độ th&acirc;n thể cũng thể kh&ocirc;ng t&iacute;nh đến vai tr&ograve; của nước. Mất nước sẽ l&agrave;m cho phổi bị kh&ocirc;, ngo&agrave;i ra c&ograve;n bị t&aacute;o b&oacute;n kh&ocirc;ng thể b&agrave;i tiết ph&acirc;n ra ngo&agrave;i cơ thể, l&agrave;m cho chồn mắc bệnh, l&agrave;m cho chồn bị gầy m&ograve;n rồi tử vong. Chồn nhung đen chủ yếu th&ocirc;ng qua h&agrave;m lượng nước c&oacute; trong thức ăn xanh để cung cấp lượng nước cần thiết cho cơ thể, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o l&uacute;c thời tiết hanh kh&ocirc; của m&ugrave;a h&egrave; v&agrave; m&ugrave;a thu, cần phải tăng lượng nước c&oacute; trong nguồn thức ăn xanh của chồn để đảm bảo lượng nước cung cấp đầy đủ, l&uacute;c thời tiết n&oacute;ng bức cũng phải cung cấp nhiều nước, c&ograve;n v&agrave;o thời tiết lạnh th&igrave; c&oacute; thế cung cấp nước &iacute;t đi hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; kh&ocirc;ng cho uống nước, cũng ch&uacute; &yacute; giảm bớt lượng nước trong nguồn thức ăn xanh, phải ch&uacute; &yacute; l&agrave; nước cung cấp cho chồn phải l&agrave; nước sạch. <br /><br />6.5. C&aacute;c loại thức ăn <br /><br />Chồn nhung đen l&agrave; lo&agrave;i ăn tạp, c&oacute; thể ăn được nhiều loại thức ăn, thức ăn cho chồn trong tự nhi&ecirc;n c&oacute; sẵn rất nhiều, nhưng chủ yếu l&agrave; thực vật. Những lo&agrave;i thực vật c&oacute; h&agrave;m lượng nước &iacute;t. <br /><br />+ Nguồn thức ăn xanh <br /><br />Thường bao gồm c&aacute;c loại thức ăn xanh d&agrave;nh cho gia s&uacute;c c&oacute; sẵn trong thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoặc l&agrave; sản phậm thừa của trồng trọt. <br /><br />Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i th&igrave; thường d&ugrave;ng cỏ voi, cỏ voi l&aacute; ngắn&hellip; Trong đ&oacute;, nhiều nhất l&agrave; cho ăn cỏ voi: chứa tới 9,98% chất abumin, 3,4% chất b&eacute;o th&ocirc;; chất xơ v&agrave; chứa tới 17 loại axit amin, so với l&aacute; ng&ocirc; cao gấp 2,1 lần, cao hơn l&uacute;a mạch tới 1,33 lần. Chồn nhung đen th&iacute;ch ăn c&aacute;c loại cỏ v&agrave; phần ngọn của c&aacute;c loại c&acirc;y leo c&oacute; h&agrave;m lượng chất xơ cao, ngo&agrave;i ra c&ograve;n rất th&iacute;ch ngọn c&acirc;y ng&ocirc;, ngọn c&acirc;y cao lương, l&aacute; m&iacute;a v&agrave; c&aacute;c loại l&aacute; c&acirc;y kh&aacute;c; Chồn nhung đen th&iacute;ch ăn c&aacute;c loại rau quả c&oacute;: c&agrave; rốt, c&aacute;c loại khoai, vỏ dưa. Vỏ của những loại thức ăn n&agrave;y c&oacute; h&agrave;m lương abumin cao, &iacute;t chấp b&eacute;o lại chứa nhiều nước v&agrave; c&aacute;c chất vitamin, c&oacute; thể bổ sung lượng nước v&agrave; vitamin cần thiết cho chồn nhung đen, gi&uacute;p chồn nhung đen ph&aacute;t triển tốt. Tỷ lệ c&aacute;c chất dinh dưỡng cần thiết cho chồn nhung đen trong c&aacute;c loại thức ăn thể hiện như bảng sau: <br /><br />Loại chất dinh dưỡng<br /><br />Abumin<br />Chất b&eacute;o<br />Chất xơ<br />Chất chiết xuất kh&ocirc;ng c&oacute; Nitơ<br />Kẽm<br />Phốt pho<br /><br />Cỏ voi<br />13.34<br />3.23<br />28.51<br />39.17<br />0.35<br />0.12<br /><br />Ngọn ng&ocirc;<br />5.90<br />0.90<br />24.90<br />50.20<br />/<br />/<br /><br />Khoai lang<br />2.30<br />0.10<br />0.10<br />18.90<br />0.30<br />0.30<br /><br />Củ c&agrave; rốt<br />0.80<br />0.30<br />1.10<br />5.00<br />0.80<br />0.04<br /><br />Ngọn cao lương<br />3.70<br />1.20<br />33.90<br />48.00<br />/<br />/<br /><br /><br /><br /><br />Cỏ kh&ocirc; l&agrave; d&ugrave;ng để chỉ rơm rạ v&agrave; c&aacute;c loại cỏ dại sau khi phơi nắng mất đi một phần nước c&oacute; trong cỏ. Những loại cỏ kh&ocirc; n&agrave;y vẫn c&oacute; m&agrave;u xanh, mềm, m&ugrave;i vị rất th&iacute;ch hợp để l&agrave;m thức ăn cho chồn . Trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng khi m&agrave; nguồn thức ăn xanh thiếu thốn th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng những loại cỏ kh&ocirc; n&agrave;y để l&agrave;m thức ăn cho chồn , khi cho chồn ăn những loại cỏ kh&ocirc; n&agrave;y th&igrave; nhớ ch&uacute; &yacute; cho chồn uống th&ecirc;m nước. <br /><br />+ Thức ăn tinh: <br /><br />Trong thức ăn tinh c&oacute; chứa kh&aacute; nhiều năng lượng, chứa abumin, chất b&eacute;o v&agrave; c&aacute;c Vitamin, thường l&agrave; để chỉ c&aacute;c loại ngũ cốc, c&aacute;c loại hạt v&agrave; loại sản phẩm thức ăn chăn nu&ocirc;i đ&atilde; qua chế biến c&ocirc;ng nghiệp, thường d&ugrave;ng l&agrave; ng&ocirc;, tiểu mạch, cao lương, hạt l&uacute;a, c&aacute;m gạo, th&agrave;nh phần chủ yếu của những loại thức ăn n&agrave;y l&agrave; tinh bột, rất dễ ti&ecirc;u h&oacute;a. Lượng thức ăn thường ng&agrave;y, n&ecirc;n bổ sung c&aacute;c thức ăn c&oacute; nhiều chất abumin, c&oacute; thể th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển khỏe mạnh của chồn nhung đen, l&ocirc;ng của chồn c&agrave;ng đen v&agrave; b&oacute;ng mượt, ngo&agrave;i ra c&ograve;n tăng khả năng sinh sản v&agrave; khả năng chống bệnh. Chất abumin thực vật c&oacute; chủ yếu ở c&aacute;c lo&agrave;i họ đậu, như đậu n&agrave;nh, đậu tương, đậu c&ocirc; ve, lạc; chất abumin động vật chủ yếu c&oacute; trong bột c&aacute;, bột xương thịt, ngo&agrave;i ra c&oacute; thể th&ecirc;m bột sữa b&ograve;, c&aacute;c Vitamin E, B; c&ugrave;ng c&aacute;c kho&aacute;ng chất kẽm, phốt pho. <br /><br />+ Thức ăn hỗn hợp <br /><br />Thức ăn hỗn hợp l&agrave; thức ăn tổng hợp c&aacute;c loại kho&aacute;ng chất, Vitamin, c&aacute;m gạo v&agrave; ngũ cốc theo tỷ lệ rất khoa học được chế biến th&agrave;nh dạng miếng, dạng vi&ecirc;n. L&agrave;m thức ăn tin rất th&iacute;ch hợp đối với nhu cầu dinh dưỡng của chồn nhung đen, tiếp theo ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu 1 số phương ph&aacute;p phối hợp thức ăn ph&ugrave; hợp với sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục của chồn nhung đen: <br /><br />Phương ph&aacute;p thứ nhất: ngỗ:5%; đậu: 15%; yến mạch: 30%; đại mạch: 25%, bột c&aacute;: 25%, bột xương: 2% v&agrave; muối ăn: 1%. <br /><br />Phương ph&aacute;p 2: ng&ocirc;: 40%; bột ngũ cốc: 10%; l&uacute;a mạch: 30%; lạc: 15%; bột c&aacute;: 2%, bột xương 2%; muối ăn: 1%. <br /><br />Phương ph&aacute;p 3: cỏ voi: 30%, bột m&igrave;: 20%, bột ng&ocirc;: 10%, l&uacute;a mạch: 20%; lạc: 10%; bột xương: 2%; bột c&aacute;: 2%, muối ăn: 1,5%; sữa b&ograve;: 2% v&agrave; chất tăng trọng: 0,5%. <br /><br />Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; 1 số những phương ph&aacute;p đ&atilde; được lựa chọn để thực nghiệm, sau khi trộn th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; đem l&agrave;m th&agrave;nh miếng hoặc th&agrave;nh vi&ecirc;n nhỏ, đem phơi hoặc sấy kh&ocirc; xong l&agrave; c&oacute; thể sử dụng l&agrave;m thức ăn cho chồn nhung đen ngay. Khi m&agrave; gặp kh&oacute; khăn trong việc tự sản xuất th&igrave; c&oacute; thể sử dụng thức ăn chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp sản xuất cho heo. <br /><br />Lượng thức ăn mỗi một ng&agrave;y cho 1 đầu chồn l&agrave; 250~300 gam thức ăn xanh v&agrave; 20~30 thức ăn tinh. <br /><br />6.6. Quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i: <br /><br />Trong việc chăn nu&ocirc;i chồn nhung đen th&igrave; quản l&yacute; l&agrave; yếu tố mấu chốt để nu&ocirc;i chồn nhung đen th&agrave;nh c&ocirc;ng, c&ograve;n trọng điểm l&agrave; chế độ cho ăn. Thức ăn cho ăn kh&ocirc;ng được hư howngr, bị mốc, c&oacute; m&ugrave;i lạ, bị &ocirc; nhiễm. Nguồn thức ăn xanh phải được duy tr&igrave; sạch sẽ v&agrave; tươi, tốt nhất l&agrave; được h&aacute;i trong ng&agrave;y, rồ cho ăn lu&ocirc;n trong ng&agrave;y. <br /><br />Thức ăn th&igrave; nguồn thức ăn xanh l&agrave; chủ yếu, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; phải bổ sung thức ăn tinh, phải phối hợp thức ăn xanh v&agrave; thức ăn tinh theo một tỷ lệ hợp l&yacute;. Lượng thức ăn phải duy tr&igrave; được ổn định, mỗi lần cho ăn đều đ&uacute;ng giờ đ&uacute;ng lượng, khi thay loại thức ăn mới th&igrave; phải tiến h&agrave;nh từ từ qua c&aacute;c bước đệm. Chuồng trại th&igrave; phải sạch sẽ, tr&aacute;nh cho chồn nhung đen bị kinh động th&igrave; khoảng 2~3 ng&agrave;y l&agrave;m vệ sinh ph&acirc;n 1 lần, mỗi tuần th&igrave; chủi rửa, ti&ecirc;u độc chuồng nu&ocirc;i 1 lần, m&aacute;ng cho ăn phải được cọ rửa sạch sẽ, trong chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể rải một lớp đệm bằng cỏ kh&ocirc; để giữ ấm v&agrave; h&uacute;t ẩm. Người chăn nu&ocirc;i l&uacute;c cho ăn phải nh&acirc;n tiện kiểm tra xem c&oacute; thi&ecirc;n địch của chồn nhung đen l&agrave; lo&agrave;i chuột chui v&agrave;o chuồng chồn hay kh&ocirc;ng để c&oacute; thể kịp thời xử l&yacute;. Phải quản l&yacute; tốt việc nu&ocirc;i chồn qua c&aacute;c thời kỳ sơ sinh v&agrave; thời kỳ trưởng th&agrave;nh cũng như l&agrave; thời kỳ cho g&acirc;y giống, cần phải quan t&acirc;m ch&uacute; &yacute;, cẩn thận quản l&yacute; tốt th&igrave; mới c&oacute; thể đem lại đ&agrave;n chồn chấ lượng, n&acirc;ng cao khả năng sản xuất. <br /><br />a. Quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i chồn con <br /><br />Chồn nhung đen từ l&uacute;c sinh ra cho tới khi dứt sữa gọi l&agrave; chồn con, trong giai đoạn n&agrave;y, c&aacute;c gi&aacute;c quan ph&aacute;t triển chưa ho&agrave;n thiện, khả năng th&iacute;ch ứng với m&ocirc;i trường c&ograve;n yếu, cơ năng tự điều chỉnh thấp, nếu kh&ocirc;ng được chăm s&oacute;c tốt th&igrave; sẽ dễ bị chết, do đ&oacute; phải nắm vững quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i chồn con trong thời gian n&agrave;y để n&acirc;ng cao tỷ lệ sống s&oacute;t của chồn con. <br /><br />+ Nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; bảo vệ chồn con. <br /><br />Chồn con mới sinh, l&ocirc;ng ươn ướt, hai mắt nhắm chặt, thể trọng bao nhi&ecirc;u đều l&agrave; do t&igrave;nh trạng dinh dưỡng của chồn mẹ v&agrave; số lượng chồn con trong 1 lần mang thai quyết định, những chồn con sinh ra nhẹ hơn 50 gam rất dẽ bị chết. Đối với những chồn con mới sinh, chồn mẹ sẽ kh&ocirc;ng ngừng d&ugrave;ng miệng liếm sạch l&ocirc;ng cho chồn con, sau khi l&ocirc;ng được liếm kh&ocirc; th&igrave; chồn con mới c&oacute; thể bước đi, t&igrave;m b&uacute; sữa, 3~4 h&ocirc;m sau c&oacute; thể chạy nhảy, hoạt b&aacute;t đ&aacute;ng y&ecirc;u, 2~3 h&ocirc;m say đ&atilde; c&oacute; thể ăn rau non v&agrave; 1 &iacute;t thức ăn tinh. Trong giai đoạn n&agrave;y chuồn trại phải được l&oacute;t cỏ mềm, đẻ chồn mẹ v&agrave; chồn con đươc y&ecirc;n tĩnh. L&uacute;c chồn mẹ sinh 4~6 con, v&igrave; chồn mẹ chỉ c&oacute; 2 đầu v&uacute; n&ecirc;n sẽ c&oacute; hiện tượng tranh b&uacute; sữa. l&uacute;c n&agrave;y th&igrave; c&oacute; thể đưa những con chồn con yếu nhược t&igrave;m mẹ chồn sinh được &iacute;t chồn con l&agrave;m mẹ nu&ocirc;i, nếu kh&ocirc;ng t&igrave;m được mẹ nu&ocirc;i th&igrave; người chăn nu&ocirc;i c&oacute; phải cho b&uacute; sữa ngo&agrave;i. Phương ph&aacute;p cụ thể l&agrave;: t&igrave;m một hộm thuốc nhỏ mắt rửa sạch, tr&aacute;ng bằng nước s&ocirc;i nhiều lần, cho v&agrave;o 1 &iacute;t sữa b&ograve; sau đ&oacute; chọc 1 lỗ nhỏ ở đầu lọ sữa, rồi đ&uacute;t v&agrave;o miệng chồn đồng thời bơm v&agrave;o hộp thuốc nhỏ mắt để cho chồn con b&uacute;, mỗi ng&agrave;y 3~4 lần. <br /><br />L&agrave;m như vậy c&oacute; thể đảm bảo l&agrave; chồn con kịp thời được b&uacute; sữa, tăng khả năng sống s&oacute;t. Việc cho b&uacute; ngo&agrave;i phải được duy tr&igrave; cho đến kh&iacute; chồn con c&oacute; thể ăn được thức ăn tinh th&igrave; dừng, sau khi dừng uống sữa th&igrave; phải ch&uacute; &yacute; cho chồn con ăn đủ thức ăn xanh v&agrave; thức ăn tinh, mỗi ng&agrave;y s&aacute;ng, tối cho ăn tức ăn xanh v&agrave; thức ăn tinh 1 lần, buổi đ&ecirc;m nếu c&oacute; điều kiện th&igrave; c&oacute; thể cho ăn bổ sung 1 ch&uacute;t. Ng&agrave;y thứ 2, sau khi dọn sạch thức ăn cũ c&ograve;n thừa mới cho ăn tiếp đợt mới, kh&ocirc;ng được để thức ăn thừa lại trong m&aacute;ng ăn, để tr&aacute;nh thức ăn bị biến chất, bị hư, mốc,. Thường th&igrave; thời gian b&uacute; sữa k&eacute;o d&agrave;i khoảng 15 ng&agrave;y v&agrave;o m&agrave; h&egrave;, 20 ng&agrave;y v&agrave;o m&ugrave;a đong, trong giai đoạn n&agrave;y pahir bổ sung đầy đủ lượng nước v&agrave; dinh dưỡng cho chồn mẹ, chồn con ph&aacute;t triển nhanh, l&uacute;c cai sữa th&igrave; trọng lượng cơ thể khoảng 200 gam. Đối với những con chồn con yếu nhược th&igrave; để chồn mẹ nu&ocirc;i th&ecirc;m mấy ng&agrave;y. Trong thời gian n&agrave;y, phải ngăn ngừa việc chồn đực b&oacute;p chết chồn con, tốt nhất l&agrave; t&aacute;ch ri&ecirc;ng chồn đực ra nu&ocirc;i ri&ecirc;ng một thời gian. <br /><br />b. Ph&ograve;ng lạnh, giữ ấm: <br /><br />Chồn con l&uacute;c mới sinh, than nhiệt bị ảnh hưởng bởi m&ocirc;i trường nhiệt độ b&ecirc;n ngo&agrave;i, đặc biệt l&agrave; khoảng thời gian 5 ng&agrave;y sau khi sinh th&igrave; sức ph&ograve;ng kh&aacute;ng với những biến đổi của nhiệt độ b&ecirc;n ngo&agrave;i rất k&eacute;m. V&agrave;o khoảng thời gian đầu xu&acirc;n v&agrave; cuối đ&ocirc;ng khi ma nhiệt độ tương đối thấp, th&igrave; phải ch&uacute; &yacute; đến việc giữ k&iacute;n cửa chuồng, giữ kh&ocirc; s&agrave;n chuồng, d&ugrave;ng những loại cỏ mềm hoặc cỏ tạp nhỏ để giữ ấm v&agrave; ph&ograve;ng lạnh. Đến m&ugrave;a h&egrave; khi m&agrave; nhiệt độ đ&atilde; n&oacute;ng hơn th&igrave; phải ch&uacute; &yacute; đến việc giảm nhiệt, thong gi&oacute;, đảm bảo cho chồn con an to&agrave;n vượt qua hai m&ugrave;a n&agrave;y. <br /><br />c. C&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh: <br /><br />Ph&acirc;n của chồn con khi mới ch&agrave;o đời vừa nhỏ vừa &iacute;t n&ecirc;n ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh kh&ocirc;ng lớn.Tuy nhi&ecirc;n sau khoảng từ 14 đến 20 ng&agrave;y n&ecirc;n tiến h&agrave;nh tổng vệ sinh chuồng trại v&agrave; l&agrave;m kh&ocirc; chuồng,v&agrave; trải thay thế lại lớp cỏ tươi mới. <br /><br />II.Quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i chồn non: <br /><br />1.Thức ăn: <br /><br />Chồn con sau khoảng thời gian cai sữa một th&aacute;ng được coi l&agrave; thời kỳ sơ sinh. Trong khoảng thời gian n&agrave;y, do chồn con vừa mới cai sữa n&ecirc;n chức năng ti&ecirc;u ho&aacute; vẫn chưa tốt, khă năng ti&ecirc;u ho&aacute; c&aacute;c loai thực phẩm sơ hoặc d&acirc;y l&agrave; tương đối k&eacute;m. Do đ&oacute;, trong giai đoạn n&agrave;y phải ch&uacute; &yacute; từng bước r&egrave;n luyện khả năng th&iacute;ch nghi với những loại thưc ăn n&agrave;y cho chồn con, mỗi ng&agrave;y, b&ecirc;n cạnh một lượng những thức ăn gia s&uacute;c đ&atilde; được định sẵn, cho chồn con ăn them một lượng thức ăn nhẹ để th&iacute;ch nghi. Những loại thưc ăn ch&iacute;nh như ng&ocirc;&hellip;&hellip;v.v , vừa bao gồm th&agrave;nh phần chất dinh dưỡng cao m&agrave; lại c&oacute; lợi cho ti&ecirc;u h&oacute;a. <br /><br />Đồng thời trong loại thức ăn gia s&uacute;c c&oacute; them một lượng chất tanh va canxi, chất dinh dưỡng, vitamin, v&agrave; c&aacute;c chất c&oacute; lợi cho sự tăng trưởng. C&aacute;c loại thức ăn xanh như rau cỏ, c&aacute;c loại l&aacute; non của c&aacute;c loại c&acirc;y leo, rau khoai, vỏ dưa l&agrave; những loại thức ăn c&oacute; nhiều chất xanh. Trong giai đoạn n&agrave;y ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng cho chồn con ăn c&aacute;c loại l&aacute; gi&agrave; thuộc loại chất xơ, nhưng cũng kh&ocirc;ng được cho ăn qu&aacute; nhiều rau, để tr&aacute;nh ảnh hưởng đến hệ ti&ecirc;u ho&aacute;, thậm ch&iacute; l&agrave; l&agrave;m cho chồn con c&oacute; thể bị t&aacute;o b&oacute;n, nặng hơn l&agrave; kh&ocirc;ng ăn được , v&agrave; nếu kh&ocirc;ng kịp thời cứu chữa th&igrave; sẽ dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn. Khi ph&aacute;t hiện ra chồn con k&eacute;m ăn th&igrave; gia tăng them một số chất men ti&ecirc;u ho&aacute; để k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u ho&aacute;. <br /><br />2. Lượng thức ăn v&agrave; thời gian cho ăn: <br /><br />Mỗi ng&agrave;y chồn con ăn khoảng 10-20g thức ăn tinh, 100-250g thức ăn xanh, mỗi ng&agrave;y 2 lần, buổi sang ăn &iacute;t, buổi chiều cho ăn nhiều hơn. Bởi v&igrave; ban đ&ecirc;m chồn con &iacute;t hoạt động n&ecirc;n lượng thức ăn sẽ t&iacute;ch lại được nhiều, dinh dưỡng sẽ hấp thụ được nhiều hơn. Khi thời tiết hanh kh&ocirc; cho uống them nhiều nước, lượng nước cần thiết cho mỗi ng&agrave;y l&agrave; khoảng 100ml, nếu cho ăn những loại thức ăn co nhiều nước th&igrave; giảm lượng nước,ận khi ăn nhiều thức ăn kh&ocirc; th&igrave; cho tăng them lượng nước uống. <br /><br />3. Vệ sinh sạch sẽ: <br /><br />Mỗi ng&agrave;y phải l&agrave;m vệ sinh sạch sẽ m&aacute;ng ăn trước khi thay thức ăn mới, để tr&aacute;nh trường hợp thức ăn cũ mới lẫn lộn l&agrave;m cho biến chất thức ăn, nếu tốt nhất l&agrave; ng&agrave;y n&agrave;o cũng dọn dẹp. Ph&acirc;n chồn khi dọn đi cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; để v&agrave;o một nơi kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến m&ocirc;i trường, tr&aacute;nh ph&aacute;t sinh kh&iacute; độc. Sau khi dọn dẹp ph&acirc;n th&igrave; rải cỏ mềm, dọn dẹp sạch sẽ kh&ocirc; r&aacute;o, nếu ph&aacute;t hiện bệnh lập tức t&igrave;m biện ph&aacute;p khống chế. <br /><br />III.Quản l&yacute; nu&ocirc;i dưỡng chồn trưởng th&agrave;nh: <br /><br />1.Ph&acirc;n chuồng <br /><br />Chồn con sau khi đ&atilde; tạo dựng được t&iacute;nh ổn định th&igrave; phải tiến h&agrave;nh ph&acirc;n chuồng để thuận lợi cho việc nu&ocirc;i dưỡng. Th&ocirc;ng thương th&igrave; căn cứ v&agrave;o thể trọng v&agrave; khả năng th&iacute;ch nghi để ph&acirc;n th&agrave;nh nh&oacute;m ri&ecirc;ng. Bởi v&igrave; phải tr&aacute;nh trường hợp gần mẹ qu&aacute; l&acirc;u, cũng c&oacute; thể ph&acirc;n theo nh&oacute;m để chồn mẹ nu&ocirc;i. Trung b&igrave;nh mỗi m2 c&oacute; thể nu&ocirc;i 5 đến 8 con, thuận tiện cho hoạt động, v&agrave; c&oacute; lợi hơn trong việc cho ăn theo phương ph&aacute;p b&igrave;nh đẳng tăng trưởng, đồng thời cũng c&oacute; thể l&agrave;m cho những con chồn con c&oacute; thể trọng nhỏ ph&aacute;t huy t&iacute;nh ganh đua, k&iacute;ch th&iacute;ch tốc độ sinh trưởng. <br /><br />2, Cho ăn đ&uacute;ng giờ đ&uacute;ng lượng: <br /><br />Để ph&ugrave; hợp với tập t&iacute;nh sinh hoạt của chồn nhung đen th&igrave; phải cho ăn đ&uacute;ng giờ đ&uacute;ng lượng, buổi s&aacute;ng ăn &iacute;t, buổi tối cho ăn nhiều hơn. Buổi s&aacute;ng cho ăn một lần v&agrave;o khoảng 7~8h, buổi chiều v&agrave;o khoảng 5h~6h, buổi trưa nếu c&oacute; điều kiện th&igrave; cho ăn th&ecirc;m một &iacute;t thức ăn xanh, th&ocirc;ng thường mỗi con chồn nhung đen c&oacute; khẩu phần thức ăn xanh từ 300~500 gam, thức ăn tinh từ 20~30 gam, cho ăn lượng vừa đủ, kh&ocirc;ng bị để thừa; t&ugrave;y theo giai đoạn để tăng giảm thức ăn. Nếu ph&aacute;t hiện hiện tượng đột nhi&ecirc;n ăn &iacute;t, hoạt động k&eacute;m th&igrave; phải kịp thời kiểm tra nguy&ecirc;n nh&acirc;n để kịp thời chữa trị. Lượng thức ăn xanh v&agrave; thức ăn tinh phải lu&ocirc;n đảm bảo tươi mới, m&agrave;u sắc kh&ocirc;ng được biến đổi, l&agrave;m cho thức ăn bị biến chất. Khi cho ăn thức ăn dạng vi&ecirc;n th&igrave; phải th&ecirc;m nước hoặng d&ugrave;ng nước sạch để trộn thức ăn. Thức ăn xanh như c&aacute;c loại cỏ thường d&ugrave;ng cho gia s&uacute;c, nếu trong thời gian d&agrave;i kh&ocirc;ng cung cấp thức ăn xanh, chồn nhung đen sẽ bị thiếu Vitamin, bị rụng l&ocirc;ng nghi&ecirc;m trọng, v&igrave; vậy thức ăn chủ yếu cho chồntrưởng th&agrave;nh l&agrave; thức ăn xanh, thức ăn tinh l&agrave; thức ăn bổ sung, kết hợp thức ăn tinh v&agrave; thức ăn xanh phải hợp l&yacute; để tăng khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a. Nếu trong thời gian ngắn bị thiếu thức ăn xanh th&igrave; mỗi con chồnmỗi ng&agrave;y phải được tăng lượng Vitamin C trộn v&agrave;o trong thức ăn. Phải đặc biệt ch&uacute; &yacute; thức ăn xanh hoặc Vitamin, ngo&agrave;i c&aacute;c loại cỏ th&igrave; c&oacute; thể sử dụng vỏ c&aacute;c loại quả, c&agrave; rốt&hellip; để ph&ograve;ng trừ chồn nhung đen nhiễm bệnh, đảm bảo cho chồnkhỏe mạnh. <br /><br />Chồn nhung đen rất mẫn cảm đối với sự thay đổi thức ăn, một khi thay đổi 1 loại thức ăn ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c th&igrave; lập tức chồnsẽ ăn &iacute;t đi, nhưng sau khi đ&atilde; th&iacute;ch ứng được với loại thức ăn mới th&igrave; c&oacute; thể th&iacute;ch loại thức ăn mới n&agrave;y. Đối với chồntrưởng th&agrave;nh, lượng thức ăn cơ bản mỗi ng&agrave;y kh&ocirc;ng cần thay đổi nhiều, nếu cần thay đổi th&igrave; n&ecirc;n tăng dần lượng thức ăn mới, đồng thời giảm dần tỷ lệ thức ăn cũ hoặc l&agrave; trộn đều thức ăn cũ v&agrave; mới với nhau. Mặc d&ugrave; chồn nhung đen l&agrave; lo&agrave;i ăn tạp, cũng phải c&oacute; một thời gian để th&iacute;ch ứng với loại thức ăn mới. V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; n&oacute;ng bức, th&igrave; cứ khoảng 10 ng&agrave;y lại cho th&ecirc;m 1 &iacute;t cỏ thuốc để thanh nhiệt, giải độc, giảm n&oacute;ng trong, tr&aacute;nh vi&ecirc;m nhiễm, tăng sức ăn, giảm dịch bệnh. <br /><br />3. kiểm tra thức ăn <br /><br />Người chăn nu&ocirc;i trong qua tr&igrave;nh quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i, cần phải thường xuy&ecirc;n ch&uacute; &yacute; quan s&aacute;t, kiểm tra sự thay đổi trong sinh hoạt của chồn nhung đen, th&ocirc;ng thường th&igrave; kiểm tra theo những ti&ecirc;u ch&iacute; sau: <br /><br />(1) Kiểm tra lượng thức ăn: trong điều kiện b&igrave;nh thường th&igrave; thường chồn nhung đen sẽ ăn hết lượng thức ăn mỗi bữa, v&agrave; một lượng thức ăn xanh th&ecirc;m v&agrave;o, bữa thứ hai trong ng&agrave;y cũng sẽ ăn hết cả thức ăn tinh v&agrave; thức ăn xanh. Chồn nhung đen c&oacute; sức ăn tốt th&igrave; cơ thể sẽ khỏe mạnh, mắt đen, l&ocirc;ng đen mượt, nhanh nhẹn, hoạt b&aacute;t. Trước bữa ăn thứ hai, thức ăn thừa c&ograve;n nhiều c&oacute; nghĩa l&agrave; sức ăn kh&ocirc;ng tốt, nếu chồnbỏ bữa, cả ng&agrave;y nằm ngủ, kh&ocirc;ng hoạt động nhiều hoặc kh&ocirc;ng nhanh nhẹn, trước mỗi bữa ăn kh&ocirc;ng k&ecirc;u đ&ograve;i ăn th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; hiện tượng kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường, khả năng l&agrave; c&oacute; bệnh v&agrave; phải kịp thời t&igrave;m ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n để chữa trị. <br /><br />(2) Quan s&aacute;t ph&acirc;n: ph&acirc;n của chồn nhung đen trưởng th&agrave;nh thường c&oacute; dạng vi&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;, dễ vỡ vụn, m&agrave;u sắc của ph&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan tới thức ăn của chồn; nếu ph&acirc;n thải ra &iacute;t v&agrave; cứng, nhỏ, kh&ocirc;ng dễ vỡ th&igrave; điều đ&oacute; r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; do thức ăn qu&aacute; kh&ocirc; hoặc do nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c; nếu ph&acirc;n thải ra nhiều, th&agrave;nh h&igrave;nh nhưng kh&ocirc;ng kh&ocirc; th&igrave; chứng tỏ l&agrave; lượng nước nhiều, hậu m&ocirc;n c&oacute; d&iacute;nh ph&acirc;n lỏng l&agrave; do bị vi&ecirc;m đường ruột, khi ph&aacute;t hiện ra hiện tượng n&agrave;y th&igrave; cần phải xem x&eacute;t thức ăn c&oacute; qu&aacute; kh&ocirc; hoặc qu&aacute; ướt, ngo&agrave;i lượng thay đổi lượng thức ăn tinh th&igrave; trong thức ăn n&ecirc;n cho th&ecirc;m một &iacute;t Terramycin. Quan s&aacute;t chồn nhung đen tiểu tiện, nếu nước tiểu c&oacute; m&agrave;u s&aacute;ng th&igrave; đ&oacute; l&agrave; hiện tượng b&igrave;nh thường nếu cỏ bị ướt, kh&ocirc;ng qu&eacute;t được ph&acirc;n, điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; lượng nước trong thức ăn xanh qu&aacute; nhiều. Nếu lượng nước tiểu &iacute;t th&igrave; lượng nước c&oacute; trong thức ăn qu&aacute; &iacute;t, cần phải căn cứ theo sự biến đổi của thời tiết để điều tiết lượng nước trong thức ăn. <br /><br />(3) Quan s&aacute;t thể h&igrave;nh: chồn nhung đen khỏe mạnh b&igrave;nh thường, c&aacute;c m&oacute;ng c&oacute; lực, cơ thể lớn, mắt s&aacute;ng v&agrave; c&oacute; thần. Phần đầu lớn, cơ thể to tr&ograve;n, tứ chi c&oacute; lực. Nếu phần trước lớn nhưng phần sau nhỏ, cơ thể ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng đều, da kh&ocirc;ng săn chắc, l&ocirc;ng xơ v&agrave; kh&ocirc;ng mượt, mắt kh&ocirc;ng c&oacute; thần, h&agrave;nh động chậm chạp, gầy g&ograve;, biểu hiện của bệnh hoặc dinh dưỡng kh&ocirc;ng đầy đủ. <br /><br />(4) Quan s&aacute;t m&agrave;u l&ocirc;ng: B&igrave;nh thường l&ocirc;ng chồn nhung đen c&oacute; m&agrave;u đen tuyền, b&oacute;ng mượt, l&ocirc;ng d&agrave;y. Chồn nhung đen sau khi ăn thường th&iacute;ch liếm l&ocirc;ng để giữ l&ocirc;ng lu&ocirc;n b&oacute;ng mượt; nếu kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n liếm l&ocirc;ng th&igrave; l&ocirc;ng kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt, sơ v&agrave; rối, bị dựng đứng, v&agrave; bị rụng l&ocirc;ng, l&ocirc;ng ở phần lưng bị rụng nhiều, điều n&agrave;y thể hiện sinh trưởng ph&aacute;t dục kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường, nguy&ecirc;n nh&acirc;n của việc n&agrave;y c&oacute; li&ecirc;n qua tới th&agrave;nh phần dinh dưỡng trong thức ăn, chủ yếu l&agrave; do thiếu Vitamin C, hoặc cũng c&oacute; thể do cả thức ăn tinh v&agrave; thức ăn xanh kh&ocirc;ng đủ dinh dưỡng, &aacute;nh nắng trực tiếp chiếu thẳng v&agrave; người dẫn đến t&igrave;nh trạng rụng l&ocirc;ng, lột da, l&ocirc;ng kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt. L&uacute;c n&agrave;y, n&ecirc;n bổ sung th&agrave;nh phần dinh dưỡng trong thức ăn xanh, bổ sung dầu lạc hoặc dầu ăn, hoặc th&ecirc;m một &iacute;t lạc v&agrave;o thức ăn tinh.Phải hạn chế nắng rọi trực tiếp, hoặc kiểm tra chồnc&oacute; bị giun s&aacute;n hay kh&ocirc;ng để kịp thời chữa trị. <br /><br />(5) Quan s&aacute;t hoạt động của chồn: Thường th&igrave; chồn nhung đen rất th&iacute;ch chạy nhảy n&ocirc; đ&ugrave;a với nhau, mỗi lần người chăn nu&ocirc;i mở cửa chuồng, nhiều con sẽ đứng bằng hai ch&acirc;n sau, hai ch&acirc;n trước chụm lại giơ l&ecirc;n biểu thị vui mừng. Khi nh&igrave;n thấy chồnủ dột, c&uacute;i đầu trốn v&agrave;o một g&oacute;c, hoặc ngủ m&ecirc; man, hoạt động kh&ocirc;ng nhanh nhẹn th&igrave; phải nhanh ch&oacute;ng kiểm tra điều trị. <br /><br />(6) Quan s&aacute;t tiếng k&ecirc;u: Khi chồnk&ecirc;u &ldquo; chi, chi , chi&rdquo; l&agrave; biểu thị người chăn nu&ocirc;i nhanh đến cho ăn. Khi được cho ăn th&igrave; y&ecirc;n lặng tranh ăn với nhau. Khi nghe thấy &acirc;m thanh lạ, cả đ&agrave;n chồnsẽ ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u &ldquo;gu, gu&rdquo; để cảnh giới rồi chạy trốn ri&ecirc;ng lẻ; khi c&aacute;c con chồnđực c&oacute; xung đột th&igrave; k&ecirc;u &ldquo; cứa, cứa, cứa&rdquo;; khi m&agrave; chồnmẹ c&oacute; nhu cầu giao phối, th&igrave; chồnđực ở b&ecirc;n cạnh sẽ k&ecirc;u &ldquo; gu gu&rdquo; để y&ecirc;u cầu giao phối, v&agrave; sau đ&oacute; vừa k&ecirc;u vừa đuổi theo chồnc&aacute;i; Sau khi giao phối th&igrave; chồnđực sẽ ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u &ldquo;chiu chiu chiu&rdquo; thể hiện sự thỏa m&atilde;n v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng. <br /><br />4, Đề ph&ograve;ng nhiệt độ giảm đột ngột. <br /><br />V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, khi nhiệt độ cao hơn 37 độ, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute; m&aacute;t, hơi thở của chồn nhung đen trở n&ecirc;n gấp g&aacute;p, thường trốn ở nơi r&acirc;m m&aacute;t, c&oacute; hiện tượng k&eacute;n ăn; l&uacute;c n&agrave;y phải ch&uacute; &yacute; đảm bảo trong chuồng lu&ocirc;n tho&aacute;ng gi&oacute;, kh&ocirc;ng kh&iacute; lưu th&ocirc;ng tốt, nếu c&oacute; điều kiện th&igrave; lắp quạt điện để giảm nhiệt v&agrave; tho&aacute;ng gi&oacute; trong chuồng trại chăn nu&ocirc;i; gi&uacute;p cho chồn nhung đen sống thoải m&aacute;i trong ng&agrave;y h&egrave; n&oacute;ng nực. <br /><br />Hiện tượng chồn nhung đen chết v&igrave; qu&aacute; n&oacute;ng v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; xảy ra rất &iacute;t, nhưng chồnlại bị ảnh hưởng đến sự sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của chồn. Do lượng nước m&agrave; cơ thể chồn đ&ograve;i hỏi đều chỉ được hấp thu qua thức ăn, đặc biệt l&agrave; qua nguồn thức ăn xanh; do đ&oacute;, v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, n&ecirc;n cung cấp nhiều loại thức ăn c&oacute; chứa nhiều nước như vỏ dưa hấu, khoai t&acirc;y, khoai lang, c&agrave; rốt &ndash; những loại thức ăn c&oacute; chứa tời 50% l&agrave; nước, đảm bảo cho mỗi con ăn khoảng 100 gam thức ăn xanh c&oacute; chứa nhiều nước như những loại tr&ecirc;n. Ngo&agrave;i bữa s&aacute;ng th&igrave; bữa trưa cũng n&ecirc;n cho ăn th&ecirc;m thức ăn xanh c&oacute; chứa nhiều nước. Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể cho th&ecirc;m một &iacute;t cỏ thuốc như: xuy&ecirc;n t&acirc;m li&ecirc;n để giải nhiệt, giải độc cho chồn. <br /><br />V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, n&ecirc;n giảm mật độ chăn nu&ocirc;i chồn nhung đen trong chuồng, thường l&agrave; &iacute;t hơn so với m&ugrave;a đ&ocirc;ng khoảng 2~3 con; tương tự người chăn nu&ocirc;i phải giảm mật độ chồn nhung đen của cả đ&agrave;n lớn, để ph&ograve;ng ngừa việc cả đ&agrave;n chồntập trung ngủ với nhau v&agrave;o buổi tối,bị n&oacute;ng qu&aacute; m&agrave; nhiễm bệnh. <br /><br />V&agrave;o những ng&agrave;y h&egrave; qu&aacute; n&oacute;ng bức th&igrave; c&oacute; thể lắp 1 v&agrave;i t&uacute;i hơi nước v&agrave;o tỏng chuồng chồn, mỗi ng&agrave;y phun một &iacute;t hơi nước khoảng 1~2 lần, mỗi lần kh&ocirc;ng được phun qu&aacute; nhiều, kh&ocirc;ng được để ướt cuống s&agrave;n, l&agrave;m như vậy c&oacute; thể giảm nhiệt độ tỏng chuồng xuống 1~2 độ. <br /><br />V&agrave;i m&ugrave;a h&egrave;, tr&ecirc;n n&oacute;c chuồng trại n&ecirc;n phủ th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; c&acirc;y, c&agrave;nh c&acirc;y để chống nắng n&oacute;ng; xung quanh chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể trồng th&ecirc;m c&aacute;c loại c&acirc;y mọng nước, l&aacute; xanh non &ndash; đối với việc chống nắng n&oacute;ng cũng c&oacute; t&aacute;c dụng nhất định. <br /><br />5, Ph&ograve;ng lạnh giữ ấm <br /><br />V&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng phải ph&ograve;ng chống gi&aacute; lạnh trực tiếp thổi v&agrave;o trong chuồng nu&ocirc;i, cửa chuồng phải d&ugrave;ng vải d&agrave;y che k&iacute;n, nền chuồng n&ecirc;n l&oacute;t lớp cỏ d&agrave;y hơn, khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ, chồn nhung đen sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n r&uacute;c v&agrave;o trong cỏ để giữ ấm, do đ&oacute; tốt nhất phải đợi đến khi nhiệt độ tăng l&ecirc;n tới 20 độ th&igrave; mới dọn cỏ l&oacute;t đi. Chồn nhung đen sợ nhất l&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh l&uacute;c giao m&ugrave;a từ đ&ocirc;ng sang xu&acirc;n; đặc biệt l&agrave; khi đ&ocirc;ng qua xu&acirc;n tới, gi&oacute; lạnh đột ngột thổi v&agrave;o, rất dẽ l&agrave;m chồnbị chết; do đ&oacute;, phải l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chống lạnh v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, trong những ng&agrave;y giao m&ugrave;a giữa đ&ocirc;ng sang xu&acirc;n kh&ocirc;ng được thấy trười hơi hửng nắng l&agrave; mở hết cửa chuồng ngay. Phải đợi đến khi nhiệt độ ổn định mới dần dần cất vải che đi; trước ti&ecirc;n l&agrave; mở cửa chuồng ở hướng Nam, sau đ&oacute; l&agrave; mở c&aacute;c cửa ở hướng Bắc; buổi ng&agrave;y mở nhưng đến tối phải đ&oacute;ng v&agrave;o, để chồnc&oacute; thể dần dần th&iacute;ch nghi với kh&iacute; hậu mới. Phải ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng để gi&oacute; lạnh qua cửa sổ, thổi trực tiếp v&agrave;o người chồn, tr&aacute;nh việc chồnbị lạnh đột ngột, nhiễm lạnh rồi chết. <br /><br />6, c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh <br /><br />Chồntrưởng th&agrave;nh ở giai đoạn sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh, ăn nhiều, khả năng ti&ecirc;u ho&aacute; cao, lớn nhanh, lượng ph&acirc;n thải ra do đ&oacute; cũng nhiều, v&igrave; vậy trong chuồng trại phải được thường xuy&ecirc;n qu&eacute;t dọn ph&acirc;n v&agrave; thức ăn thừa mỗi ng&agrave;y một lần; phải thường xuy&ecirc;n ch&ugrave;i rửa m&aacute;ng ăn v&agrave; m&aacute;ng uống nước; sau khi qu&eacute;t dọn ph&acirc;n trong chuồng; phải lập tức mang cỏ l&oacute;t v&agrave; ;;;;;;;;;;;; v&agrave;o chuồng để h&uacute;t ẩm. Phải ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n địch của chồnl&agrave; lo&agrave;i chuột, để đảm bảo cho chồn một m&ocirc;i trường sống y&ecirc;n tĩnh, sạch sẽ v&agrave; thoải m&aacute;i <br /><br />IV. Quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i chồn giống <br /><br />Sau thời gian chăn nu&ocirc;i chồntừ l&uacute;c dứt sữa cho đến khi th&agrave;nh thục ho&agrave;n to&agrave;n, th&igrave; chọn ra những con đực v&agrave; con c&aacute;i khoẻ mạnh để nu&ocirc;i l&agrave;m giống, ch&uacute; &yacute; chăm s&oacute;c; phần c&ograve;n lại th&igrave; l&agrave;m chồnthương phẩm. Để chọn ra những con giống tốt, n&acirc;ng cao chất lượng của đời chồntiếp theo; đặc biệt ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng được cho giao phối c&acirc;nh huyết, nếu xảy ra hiện tượng biến chủng th&igrave; phải lập tức đ&agrave;o thải. Phải kh&ocirc;ng ngừng tuyển chọn giống mới c&oacute; thể duy tr&igrave; giống chồn nhung đen thuần chủng, duy tr&igrave; được ưu điểm: khoẻ mạnh, khả năng kh&aacute;ng bệnh cao. Ngo&agrave;i ra phải thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c nu&ocirc;i dưỡng chồngiống. <br /><br />1. Nu&ocirc;i dưỡng chồn đực giống <br /><br />Hiệu quả chăn nu&ocirc;i chồngiống c&oacute; li&ecirc;n quan lớn tới tỷ lệ phối kết hợp thức ăn. Bởi v&igrave; khả năng phối giống của chồn nhung đen đầu ti&ecirc;n l&agrave; phụ thuộc v&agrave;o số lượng v&agrave; chất lượng của tinh dịch m&agrave; chất lượng tinh dịch lại c&oacute; li&ecirc;n quan mật thiết tới dinh dưỡng, đặc biệt l&agrave; những thức ăn c&oacute; h&agrave;m lượng abumin, Vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất cao c&oacute; vai tr&ograve; hết sức quan trọng, thức ăn cho chồnđực giống phải c&oacute; đầy đủ c&aacute;c chất dinh dưỡng cần thiết, đảm bảo cho chồnđực khoẻ mạnh, kh&ocirc;ng được b&eacute;o qu&aacute; cũng kh&ocirc;ng được gầy qu&aacute;, đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu phối giống tốt. Nếu b&eacute;o qu&aacute; sẽ dễ mất đi khả nẵng ph&oacute;i giống. Khi cho ăn thức ăn xanh , n&ecirc;n cho ăn nhiều cỏ voi, l&aacute; ng&ocirc; non, b&uacute;p ng&ocirc; non, l&aacute; m&iacute;a, củ cải; kh&ocirc;ng được cho ăn c&aacute;c thức ăn l&agrave;m giảm số lượng tinh tr&ugrave;ng. N&ecirc;n cho ăn thức ăn dạng vi&ecirc;n, cũng c&oacute; thể sử dụng thức ăn cho lợn con hoặc tự chế biến thức ăn tinh như phương ph&aacute;p 1 đ&atilde; đề cập ở tr&ecirc;n. Do chồnđực giao phối nhiều, hoạt động nhiều n&ecirc;n lượng dinh dưỡng ti&ecirc;u hao lớn, lượng thức ăn mỗi ng&agrave;y phải đảm bảo c&aacute;c chất: Abumin, vitaminA, B1, B2, E, &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. mỗi ng&agrave;y cho ăn một đến 2 lần, ngo&agrave;i ra phải bổ sung th&ecirc;m nước. <br /><br />2. Thời gian phối giống <br /><br />Nếu cho chồnđực giao phối qu&aacute; nhiều lần, li&ecirc;n tục trong thời gian d&agrave;i, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tinh tr&ugrave;ng của chồnsức khoẻ giảm s&uacute;t, nhu cầu giao phối giảm, ảnh hưởng đến sự khoẻ mạnh của con giống, giảm khả năng sinh sản của chồnđực khiến cho số lần thụ thai của chồnc&aacute;i giảm. Trong thời gian giao phối, kh&ocirc;ng được cho chồnđực giao phối qu&aacute; nhiều lần, mỗi ng&agrave;y thường chỉ 1-2 lần, nhiều nhất kh&ocirc;ng qu&aacute; 4 lần. Thời tiết m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; m&ugrave;a thu m&aacute;t mẻ, khả năng giao phối của chồnđực tăng mạnh, chất lượng tinh tr&ugrave;ng rất tốt, tỷ lệ thụ thai v&agrave; tỷ lệ chồncon sống s&oacute;t trong 2 m&ugrave;a n&agrave;y đều cao. M&ugrave;a h&egrave; nhiệt độ cao, khả năng giao phối của chồnđực giảm, lượng tinh tr&ugrave;ng tiết ra cũng giảm, c&oacute; l&uacute;c c&ograve;n xuất hiện t&igrave;nh trạng giao phối nhưng kh&ocirc;ng thụ thai, tỷ lệ thụ thai thấp. Trong thời gian giao phối v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, phải l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chống n&oacute;ng giảm nhiệt đ&ecirc; n&acirc;ng cao hiệu quả phối giống. <br /><br />3. Tỷ lệ phối giống <br /><br />Tỷ lệ chồnđực v&agrave; chồnc&aacute;i trong 1 nh&oacute;m: thường tỷ lệ tốt nhất l&agrave; 1 đực 3 c&aacute;i c&oacute; họ xa với nhau, chọn lựa chồnc&oacute; số tuổi, thể chất, khả năng sinh sản tương đương <br /><br />Thử nghiệm phối giống theo tỷ lệ 1đực: 1 c&aacute;i : mỗi lần mang thai trung b&igrave;nh sinh được 5 chồncon, tỷ lệ sống s&oacute;t của chồncon trước l&uacute;c cai sữa l&agrave; 90,75%; tỷ lệ 1đực: 2 c&aacute;i cho kết quả: mỗi lần mang thai trung b&igrave;nh sinh được 4,25 chồncon, tỷ lệ chồncon sống s&oacute;t đến trước khi cai sữa l&agrave; 91,37%; tỷ lệ 1 đực: 3 c&aacute;i cho kết quả: mỗi lần mang thai trung b&igrave;nh sinh được 4,7 chồncon, tỷ lệ sống s&oacute;t trước khi cai sữa l&agrave; 95,1%. Thường th&igrave; theo y&ecirc;u cầu tuyển chọn giống để tạo th&agrave;nh một nh&oacute;m phối giống c&oacute; thể giao phối v&agrave; sinh con tự nhi&ecirc;n nhưng trong qu&aacute; tr&igrave;nh phối giống n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; kiểm tra, ph&aacute;t hiện hiện tượng chồnđực, kh&ocirc;ng chịu giao phối, cắn chồnc&aacute;i, để lập tức đem ra ngo&agrave;i, thay v&agrave;o bằng những chồnđực c&oacute; t&iacute;nh t&igrave;nh hiền l&agrave;nh hơn, chịu giao phối m&agrave; kh&ocirc;ng cắn chồnc&aacute;i để tiến h&agrave;nh phối giống. Trong l&uacute;c phối giống, kh&ocirc;ng được để hai con chồnđực c&ugrave;ng ở một chỗ, tr&aacute;nh việc chồnđực xảy ra xung đột với nhau v&agrave; g&acirc;y thương t&iacute;ch; trong qu&aacute; tr&igrave;nh tạo nh&oacute;m để phối giống phải tr&aacute;nh chọn những con giống cận huyết, những con c&oacute; cơ địa kh&ocirc;ng c&oacute; độ thuần chủng cao. Nếu ph&aacute;t hiện c&aacute;c biến chủng tho&aacute;i h&oacute;a giống th&igrave; phải lập tức thay dổi cặp phối giống. Để lai tạo ra giống chồnl&ocirc;ng đen thuần kh&aacute; phức tạp, trong qu&aacute; tr&igrave;nh lai tạo phải l&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc phối giống, chọn ra những con chồnc&oacute; ưu thế giống tốt, như vậy mới c&oacute; thể lai tạo ra c&agrave;ng nhiều giống chồn nhung đen c&oacute; nhiều ưu thế hơn. <br /><br />4. quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i chồnc&aacute;i giống <br /><br />Chọn ra chồnmẹ c&oacute; ưu thể tốt, chăm s&oacute;c cẩn thận, điều n&agrave;y quan hệ trực tiếp tới số lượng chồnđời sau v&agrave; chất lượng giống tốt xấu như thế n&agrave;o, đối với chồnmẹ giống chủ yếu l&agrave; chăm s&oacute;c tốt thời gian mang thai v&agrave; thời gian cho b&uacute; sữa. <br /><br />4.1 Quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i thời gian mang thai: <br /><br />Chăm s&oacute;c chồnc&aacute;i giống hợp l&yacute;, kh&ocirc;ng qu&aacute; gầy m&agrave; cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; b&eacute;o, nếu kh&ocirc;ng sẽ kh&oacute; mang thai. Thức ăn chủ yếu l&agrave; nguồn thức ăn xanh, kết hợp với 1 &iacute;t thức ăn tinh để đảm bảo chồnmẹ ph&aacute;t dục, rụng trứng, thụ thai b&igrave;nh thường. Sau khi giao phối nửa th&aacute;ng , bụng sẽ dần dần to l&ecirc;n,l&uacute;c n&agrave;y c&oacute; thể bắt chồn đực mang ra ngo&agrave;i, để chồn mẹ c&oacute; thể nghỉ ngơi trong m&ocirc;i trường y&ecirc;n tĩnh trong thời gian mang thai. Thời gian của chồnmẹ l&agrave; khoảng 60~65 ng&agrave;y v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, v&agrave; khoảng 65~70 ng&agrave;y v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&oacute; nhiều l&uacute;c th&igrave; c&ograve;n d&agrave;i hơn. Trong thời gian chồnmẹ mang thai, nhất định phải bổ sung nhiều chất abumin, kẽm, phốt pho v&agrave; nhiều loại kho&aacute;ng chất, để ph&ograve;ng ngừa chồnmẹ sảy thai th&igrave; phải bổ sung nguồn thức ăn xanh c&oacute; nhiều Vitamin. C&ugrave;ng với ch&uacute; &yacute; chăm s&oacute;c chồnmẹ cẩn thận th&igrave; ngo&agrave;i ra phải đảm bảo nguồn thức ăn tươi, sạch sẽ, phong ph&uacute;, đa đạng, tuyệt đối kh&ocirc;ng để chồnmẹ ăn thức ăn bị biến chất, hư hỏng, thối mốc, cũng kh&ocirc;ng được đột ngột thay đổi loại thức ăn, cho ăn phải đ&uacute;ng giờ, đ&uacute;ng lượng, để tr&aacute;nh trường hợp bỏ ăn, ỉa chảy, sảy thai, thiếu sữa, thai bị chết lưu. Thức ăn tinh c&oacute; thể chế biến theo c&aacute;ch 1, 3 như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, trong trường hợp kh&oacute; c&oacute; thể chế biến thức ăn cho chồnth&igrave; c&oacute; thể đi mua thức ăn chăn nu&ocirc;i cho lợn con, l&uacute;c cho chồnăn th&igrave; ch&uacute; &yacute; bổ sung th&ecirc;m lượng nước. Về thứ ăn xanh th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng cỏ voi, l&aacute; ng&ocirc; non, c&agrave; rốt l&agrave;m thức ăn xanh chủ yếu. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n cần đảm bảo nhu cầu về nước uống v&agrave; vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. <br /><br />Sau khi chồn mẹ thụ thai th&igrave; phải t&aacute;ch chồn đực ra, chỉ nu&ocirc;i ri&ecirc;ng chồn mẹ c&ograve;n phải duy tr&igrave; kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh, tuyệt đối kh&ocirc;ng để chồn nhung đen bị kinh sợ. Ngo&agrave;i ra tuyệt đối kh&ocirc;ng cho người lạ đến tham quan, kh&ocirc;ng tiến h&agrave;nh đổi chuồng hoặc vận chuyển, để tr&aacute;nh bị sảy thai. Trong chuồng nu&ocirc;i phải l&oacute;t lớp cỏ mềm, khi chồnmẹ c&oacute; dấu hiệu bị t&aacute;o b&oacute;n th&igrave; phải tăng lượng thức ăn xanh c&oacute; chứa nhiều nước, đến khi ph&acirc;n trở lại b&igrave;nh thường th&igrave; trở lại chế độ ăn b&igrave;nh thường. <br /><br />Sau khi chồnmẹ mang thai khoảng 60 ng&agrave;y th&igrave; bước v&agrave;o thời kỳ sắp sinh, trước khi sinh khoảng 5~6 ng&agrave;y, v&uacute; to l&ecirc;n tr&ocirc;ng thấy, cử động chậm chạp, d&aacute;ng đi nặng nề, kh&oacute; di chuyển, thậm ch&iacute; c&ograve;n bị n&ocirc;n. Trước khi sinh khoảng 2~3 ng&agrave;y, chồnmẹ sẽ ăn &iacute;t hoặc bỏ ăn, l&uacute;c n&agrave;y kh&ocirc;ng được ngộ nhận l&agrave; chồnmẹ bị bệnh rồi cho uống thuốc m&agrave; phải hết sức tr&aacute;nh l&agrave;m kinh động đến chồnmẹ, nếu c&oacute; điều kiện th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng vải đen hoặc v&aacute;n gỗ để che k&iacute;n cửa chuồng, để cho chuồng trại tối, &iacute;t &aacute;nh s&aacute;ng, đồng thời rải lớp l&oacute;t bằng cỏ kh&ocirc; mềm, để chồnmẹ c&oacute; thể sinh chồncon trong y&ecirc;n tĩnh. L&uacute;c sắp sinh, chồnmẹ sẽ r&ecirc;n &ldquo;gu gu&rdquo;, &acirc;m hộ của chồnmẹ sẽ chảy ra một &iacute;t nước ối v&agrave; m&aacute;u, v&agrave; bắt đầu sinh chồncon. Qu&aacute; tr&igrave;nh sinh chồncon k&eacute;o d&agrave;i trong 1~2 giờ đồng hồ, l&ocirc;ng chồncon sau khi được chồnmẹ liếm kh&ocirc;; trong v&ograve;ng khoảng 2~3 tiếng chồncon sẽ bắt đầu đi lại được v&agrave; đi t&igrave;m b&uacute; mẹ. <br /><br />4.2 Quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i trong thời gian cho b&uacute; <br /><br />Từ khi sinh cho tới khi chồncon dứt sữa l&agrave; thời gian chồnmẹ cho chồncon b&uacute; sữa, quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i trong khoảng thời gian n&agrave;y chủ yếu l&agrave; đảm bảo cho chồnmẹ khỏe mạnh, chồncon ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường. <br /><br />Qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của chồncon trước khi dứt sữa mẹ c&oacute; b&igrave;nh thường hay kh&ocirc;ng chủ yếu dựa v&agrave;o sữa mẹ. Mặc d&ugrave; chồncon sau khi sinh từ 3~5 ng&agrave;y đ&atilde; c&oacute; thể ăn thức ăn ngo&agrave;i nhưng m&agrave; chỉ ăn được rất &iacute;t, kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu dinh dưỡng. Để đảm bảo cho chồncon sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển khỏe mạnh, phải n&acirc;ng cao chất lượng sữa của chồnmẹ trong suốt thời gian cho b&uacute;, phải cung cấp thức ăn c&oacute; nhiều abumin, vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất, đặc biệt l&agrave; phải bổ sung lượng thức ăn c&oacute; h&agrave;m lượng vitamin cao; mỗi ng&agrave;y phải bổ sung Vitamin B, E v&agrave; kẽm. Do khi sinh, cơ thể chồnmẹ bị mất nước kh&aacute; nhiều, n&ecirc;n phải kịp thời bổ sung lượng thức ăn xanh c&oacute; h&agrave;m lượng nước cao như l&agrave; cỏ voi, củ cải, khoai lang&hellip; Ngo&agrave;i ra mỗi ng&agrave;y c&ograve;n phải th&ecirc;m 1 &iacute;t sữa b&ograve; v&agrave; nước đậu tương trong th&agrave;nh phần thức ăn để chồnmẹ c&oacute; nhiều sữa hơn. Một hai ng&agrave;y sau khi sinh, một số &iacute;t chồnmẹ c&oacute; hiện tượng xấu như l&agrave;: ăn thịt con, hoặc b&oacute;p chết chồncon. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n xảy ra hiện tượng xấu n&agrave;y, l&agrave; do trước khi sinh bị k&iacute;ch động, thiếu thức ăn, thiếu nước hoặc trong chuồng c&oacute; m&ugrave;i lạ. Để khắc phục hiện tượng n&agrave;y th&igrave; trong qu&aacute; trinh nu&ocirc;i chồnmẹ sinh con phải cung cấp đầy đủ thức ăn v&agrave; nước uống, bổ sung nguồn thức ăn xanh c&oacute; nhiều nước,đối với thức ăn tinh th&igrave; c&oacute; thể th&ecirc;m v&agrave;o 1 &iacute;t nước. Trong ph&ograve;ng phải được duy tr&igrave; vệ sinh sạch sẽ, l&uacute;c sinh tuyệt đối tr&aacute;nh người lạ tham quan, v&agrave; d&ugrave;ng tay vuốt chồncon. Để chồnmẹ sinh con trong m&ocirc;i trường y&ecirc;n tĩnh, thoải m&aacute;i v&agrave; sạch sẽ. Nếu như tập t&iacute;nh xấu của chồnmẹ kh&ocirc;ng thay đổi được th&igrave; phải lập tức đ&agrave;o thải. <br /><br />Đối với việc chăm s&oacute;c trong thời kỳ cho con b&uacute;, nếu ph&aacute;t hiện hiện tượng kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường như l&agrave;: ăn &iacute;t (ph&acirc;n thải ra &iacute;t), chồncon kh&ocirc;ng b&uacute; sữa; mỗi buổi s&aacute;ng đều phải quan s&aacute;t ph&acirc;n v&agrave; nước tiểu của chồnmẹ, sức ăn, v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh của chồncon, nếu ph&aacute;t hiện chồnmẹ kh&ocirc;ng đủ sữa hoặc bị c&aacute;c bệnh vi&ecirc;m đầu v&uacute;, vi&ecirc;m đường ruột, phải lập tức xử l&yacute; ngay. Chồncon phải được người chăn nu&ocirc;i cho b&uacute; sữa v&agrave; chăm s&oacute;c kỹ c&agrave;ng, nếu kh&ocirc;ng sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của chồncon. <br /><br />Qu&aacute; tr&igrave;nh quản l&yacute; chăn nu&ocirc;i, trong to&agrave;n bộ thời gian b&uacute; sữa, để đảm bảo cho chồnmẹ được y&ecirc;n t&acirc;m sinh con v&agrave; cho b&uacute; th&igrave; th&ocirc;ng thường trong thời gian n&agrave;y kh&ocirc;ng tiến h&agrave;nh dọn ph&acirc;n, l&uacute;c cho ăn phải ch&uacute; &yacute; cẩn thận, tr&aacute;nh c&aacute;c t&aacute;c động b&ecirc;n ngo&agrave;i ảnh hưởng đến chồnmẹ. T&ugrave;y theo điều kiện kh&iacute; hậu m&agrave; điều chỉnh nhiệt độ trong chuồng nu&ocirc;i, thường duy tr&igrave; ở 20~27 độ, v&agrave; m&ugrave;a h&egrave; n&oacute;ng bức, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute; m&aacute;t, nhiệt độ cao hơn 30 độ th&igrave; phải tăng độ ẩm trong kh&ocirc;ng kh&iacute;, giảm nhiệt độ. V&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng th&igrave; duy tr&igrave; ở khoảng 15 độ, đặc biệt l&agrave; l&uacute;c giao m&ugrave;a từ đ&ocirc;ng sang xu&acirc;n, kh&iacute; hậu thay đổi đột ngột, kh&ocirc;ng được để gi&oacute; lạnh thổi trực tiếp l&ecirc;n người chồn, để tr&aacute;nh việc chồnmẹ v&agrave; chồncon bị nhiễm lạnh v&agrave; sinh bệnh, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của đ&agrave;n chồn. <br /><br />V. Ph&ograve;ng bệnh <br /><br />C&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh ph&ograve;ng bệnh trong chuồng nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u hết sức quan trọng, n&ecirc;n chọn &aacute;p dụng một quy tr&igrave;nh ph&ograve;ng bệnh to&agrave;n diện, hiệu quả, người chăn nu&ocirc;i phải l&agrave;m theo quy tr&igrave;nh một c&aacute;ch cẩn thận, phải thực hiện c&aacute;c bước đ&uacute;ng theo quy tr&igrave;nh, phải lấy ph&ograve;ng bệnh l&agrave;m ch&iacute;nh, ph&ograve;ng bệnh một c&aacute;ch to&agrave;n diện. <br /><br />1. l&agrave;m tốt vệ sinh m&ocirc;i trường, thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c bước ti&ecirc;u độc: <br /><br />Vệ sinh sạch sẽ cỏ tạp v&agrave; r&aacute;c rưởi quanh chuồng nu&ocirc;i, trước chuồng nu&ocirc;i phải lắp đặt ph&ograve;ng ti&ecirc;u độc, mỗi ng&agrave;y đều phải thay nước ti&ecirc;u độc, khi v&agrave;o ph&ograve;ng phải thay gi&agrave;y hoặc phải tiến h&agrave;nh ti&ecirc;u độc xong mới được bước v&agrave;o chuồng, dụng cụ cho ăn phải được vệ sinh, ti&ecirc;u độc 1 tuần 1~ 2 lần. <br /><br />2. Duy tr&igrave; m&ocirc;i trường y&ecirc;n tĩnh <br /><br />Chuồng trại chăn nu&ocirc;i phải được duy tr&igrave; m&ocirc;i trường y&ecirc;n tĩnh, t&aacute;ch ri&ecirc;ng khu chuồng trại với khu sinh hoạt, tuyệt đối kh&ocirc;ng g&acirc;y ồn &agrave;o trong khu vực nu&ocirc;i, hạn chế người lạ đến thăm quan, tạo mỗi trường y&ecirc;n tĩnh, thoải m&aacute;i <br /><br />3. Bảo đảm cung cấp nguồn thức ăn sạch <br /><br />Thức ăn phải đảm bảo vệ sinh, tươi mới, ngo&agrave;i ra c&ograve;n phải phong ph&uacute;, đa dạng, kh&ocirc;ng được cho ăn những thức ăn đ&atilde; bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, bị nhiễm c&aacute;c loại ph&acirc;n h&oacute;a học, hoặc bị hư hỏng, thối mốc. <br /><br />Lượng ph&acirc;n v&agrave; c&aacute;c chất thải của chuồng trại phải để c&aacute;ch xa khu chuồng trại chăn nu&ocirc;i, tốt nhất l&agrave; d&ugrave;ng c&aacute;c biện ph&aacute;p ủ ph&acirc;n tạo kh&iacute; đốt m&ecirc; tan, đồng thời ti&ecirc;u diệt vi khuẩn v&agrave; k&yacute; sinh tr&ugrave;ng; khu chuồng trại chăn nu&ocirc;i mỗi tuần phải thay cỏ l&oacute;t một lần, thường xuy&ecirc;n vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng kh&iacute;, ngăn gi&oacute; l&ugrave;a, chống chuột, chống lạnh, giảm bệnh dịch truyền nhiểm. <br /><br />4. Thường xuy&ecirc;n kiểm tra cẩn thận: <br /><br />Người chăn nu&ocirc;i tốt nhất l&agrave; phải được bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc hiểu biết về ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i, hơn nữa c&oacute; thể sử l&yacute; v&agrave; xử l&yacute; một c&aacute;ch khoa học đối với c&aacute;c hiện tượng kh&aacute;c thường của ph&acirc;n thải ra, sưc ăn v&agrave; trạng th&aacute;i tinh thần xảy ra h&agrave;ng ng&agrave;y của chồn nhung đen; l&uacute;c ph&aacute;t sinh dịch bệnh th&igrave; phải c&aacute;ch ly chữa trị, chăm s&oacute;c cẩn thận. Tuyệt đối kh&ocirc;ng được ăn thịt chồnbệnh, những con chồnchết bệnh phải được mang đi c&aacute;ch xa khu chuồng trại, đ&agrave;o hố ch&ocirc;n s&acirc;u, d&ugrave;ng v&ocirc;i bột để xử l&yacute; hoặc thi&ecirc;u hủy. Phải kịp thời ti&ecirc;u độc dụng cụ cho ăn v&agrave; chuồng trại chăn nu&ocirc;i, ph&ograve;ng chống vi khuẩn tiếp tục l&acirc;y lan. <br /><br />5. Ti&ecirc;u diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng, chuột bọ: <br /><br />V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; ở phương Nam muỗi kh&aacute; nhiều, m&ugrave;a đ&ocirc;ng th&igrave; lo&agrave;i chuột ho&agrave;nh h&agrave;nh, do đ&oacute; phải l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống muỗi, chống chuột. Trong khu chuồng trại chăn nu&ocirc;i tốt nhất l&agrave; lắp đắt m&agrave;ng chống muỗi ở cửa sổ v&agrave; cửa chuồng; nếu kh&ocirc;ng, v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; cứ 7 ~10 ng&agrave; phải phun thuốc diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng g&acirc;y hại chống c&aacute;c bệnh truyền nhiễm; phải ch&egrave;n hết c&aacute;c lỗ trong chuồng nu&ocirc;i để ngăn chặn chuột x&acirc;m nhập. Một khi ph&aacute;t hiện chuột x&acirc;m nhập v&agrave;o chuồng phải lập tức t&igrave;m c&aacute;ch ti&ecirc;u diệt. <br /><br />VI. C&aacute;c phương ph&aacute;p chữa bệnh thường gặp: <br /><br />1. Bệnh chướng bụng <br /><br />Phần lớn l&agrave; do ăn phải c&aacute;c thức ăn hư hỏng, thối mốc hoặc uống phải c&aacute;c nguồn nước nhiễm khuẩn. Biểu hiện: bụng ph&igrave;nh to, k&eacute;m ăn, thậm ch&iacute; l&agrave; bỏ ăn, th&iacute;ch uống nước, m&ocirc;i trắng d&atilde;, tinh thần kh&ocirc;ng tốt, ph&acirc;n thải ra ở dạng lỏng c&oacute; m&agrave;u xanh, c&oacute; m&ugrave;i tanh h&ocirc;i. Khi bệnh ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;m trọng th&igrave; chồngầy đi, kh&ocirc;ng c&oacute; sức sống, mất nước nhiều dẫn đến tử vong. <br /><br />C&aacute;ch chữa trị: cần c&aacute;ch li chồnbị nhiễm bệnh, ph&ograve;ng c&aacute;ch li phải tho&aacute;ng kh&iacute; v&agrave; kh&ocirc; r&aacute;o; dụng cụ cho uống nước phải d&ugrave;ng nước rửa sạch. Sau đ&oacute; phải d&ugrave;ng 0.2g thuốc nước trộn v&agrave;o 500g thức ăn, cho ăn li&ecirc;n tục 2~3 ng&agrave;y, mỗi ng&agrave;y một đến hai lần l&agrave; c&oacute; thể hồi phục. <br /><br />2. Bệnh thiếu nước <br /><br />Nếu trong thời gian d&agrave;i chỉ cho chồnăn một loại thức ăn, hoặc l&agrave; thức ăn kh&ocirc;, &iacute;t nước th&igrave; sẽ ảnh hưởng đến hệ ti&ecirc;u h&oacute;a, dẫn đến việc chồnbỏ ăn, hoặc xuất hiện bệnh vi&ecirc;m dạ d&agrave;y; nếu kh&ocirc;ng được chữa trị kịp thời th&igrave; chồnsẽ bị gầy đi, kh&ocirc;ng linh hoạt, thậm ch&iacute; c&oacute; thể bị tử vong. <br /><br />C&aacute;ch chữa trị: trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra h&agrave;ng ng&agrave;y, nếu ph&aacute;t hiện triệu chứng bệnh th&igrave; phải dừng cho ăn thức ăn kh&ocirc;, đồng thời tăng th&ecirc;m lượng nước v&agrave; cho ăn nhiều loại thức ăn xanh c&oacute; h&agrave;m lượng nước cao; hoặc c&oacute; thể trộn v&agrave;o thức ăn th&ecirc;m một &iacute;t dầu gan c&aacute;, l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave;, nước đậu tương nấu ch&iacute;n. Sau v&agrave;i ng&agrave;y th&igrave; lại cho ăn như b&igrave;nh thường, đồng thời bổ sung th&ecirc;m một số vitamin, đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu về thức ăn xanh của chồn nhung đen, v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch k&iacute;ch th&iacute;ch nhu cầu ăn của chồn, giảm nhiệt giải độc cho chồn. <br /><br />3. Cảm lạnh. <br /><br />Khi thời tiết đột ngột thay đổi th&igrave; chồnthường dễ bị nhiễm lạnh, đặc biệt l&agrave; thời kỳ giao m&ugrave;a từ đ&ocirc;ng sang xu&acirc;n, đ&acirc;y l&agrave; giai đoạn dễ mắc bệnh nhất, triệu chứng thường gặp của bệnh l&agrave;: thở gấp g&aacute;p, ho khan, ăn &iacute;t hoặc l&agrave; bỏ bữa, th&acirc;n nhiệt giảm&hellip; l&uacute;c bệnh trở n&ecirc;n nghi&ecirc;m trọng th&igrave; th&acirc;n nhiệt lại tăng cao, nếu kh&ocirc;ng kịp thời cứu chữa th&igrave; sẽ bị vi&ecirc;m phổi. <br /><br />C&aacute;ch chữa trị: d&ugrave;ng khoảng 20% chất kh&aacute;ng nhiệt ng&agrave;y 2 lần s&aacute;ng v&agrave; tối, cũng c&oacute; thể cho ăn trực tiếp mỗi ng&agrave;y 3 lần, mỗi lần 0,2 gam. Th&ocirc;ng thường, ph&aacute;t hiện triệu chứng bệnh th&igrave; lập tức c&aacute;ch ly chữa trị, cho cả đ&agrave;n chồn uống thuốc, mỗi con chồn trưởng th&agrave;nh mỗi ng&agrave;y d&ugrave;ng 0,4gam, chia l&agrave;m 2 lần, trộn lẫn v&agrave;o thức ăn, cho tới khi kh&ocirc;ng c&ograve;n dấu hiệu của bệnh mới dừng cho ăn, chồn nhung đen sẽ nhanh ch&oacute;ng hồi phục. <br /><br />4. Rụng l&ocirc;ng <br /><br />Chứng bệnh rụng l&ocirc;ng do chế độ dinh dưỡng kh&ocirc;ng tốt, triệu chứng: gầy đi, kh&ocirc;ng linh hoạt, xuất hiện t&igrave;nh trạng rụng l&ocirc;ng từng cụm, nhưng khi được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng th&igrave; lại trở lại b&igrave;nh thường. <br /><br />C&aacute;ch chữa trị: phải chọn nguồn thức ăn kỹ lưỡng, tăng cường quản l&yacute; để bổ sung đẩy đủ nguồn dinh dưỡng, tăng tỷ lệ thức ăn c&oacute; lượng chất abumin, vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất cao trong cơ cấu thức ăn, duy tr&igrave; việc cho chồnăn những loại cỏ d&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c c&oacute; chất lượng tốt. <br /><br />Bệnh rụng l&ocirc;ng do bị vi&ecirc;m da nghi&ecirc;m trọng, biểu hiện: bệnh thường chỉ xuất hiện ở 1 v&agrave;i c&aacute; thể, đặc biệt l&agrave; chồnmẹ ở thời kỳ cho b&uacute;, bệnh thường bắt đầu từ v&ugrave;ng lưng, sau đ&oacute; lan rộng ra xung quanh. <br /><br />C&aacute;ch chữa trị: d&ugrave;ng dầu chống vi&ecirc;m trong y tế b&ocirc;i l&ecirc;n v&ugrave;ng bị rụng l&ocirc;ng, cứ hai ng&agrave;y b&ocirc;i 1 lần, th&ocirc;ng thường sau 1~3 lần sẽ khống chế được bệnh rụng l&ocirc;ng, sau đ&oacute; dần dần sẽ mọc l&ocirc;ng mới. <br /><br />5. Chấy rận <br /><br />Đ&acirc;y l&agrave; một loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng h&uacute;t m&aacute;u động vật, thường c&oacute; trong lớp cỏ l&oacute;t ẩm ướt hoặc ở c&aacute;c g&oacute;c chuồng, sống k&yacute; sinh tr&ecirc;n người chồn, tập trung nhiều nhất ở lớp l&ocirc;ng v&ugrave;ng lưng; vết cắn của chấy rận g&acirc;y ngứa, khiến cho chồnkh&oacute; chịu kh&ocirc;ng y&ecirc;n v&agrave; h&uacute;t c&aacute;c chất dinh dưỡng của chồn. Chồnc&oacute; chấy rận thường ngủ kh&ocirc;ng y&ecirc;n, da bị tổn thương v&agrave; gầy đi nhanh ch&oacute;ng, nếu nghi&ecirc;m trọng sẽ ảnh hưởng tới sự ph&aacute;t triển v&agrave; sinh sản của chồn. <br /><br />C&aacute;ch chữa trị: thường xuy&ecirc;n don dẹp chuồng trại v&agrave; qu&eacute;t dọn ph&acirc;n, thức ăn thừa, lớp cở l&oacute;t; bảo đảm vệ sinh sach sẽ, một khi ph&aacute;t bệnh th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng để ti&ecirc;u diệt chấy rận tr&ecirc;n người chồnv&agrave; chuồng trại, đem lại hiệu quả cao. <br /><br />VII. Vận chuyển: <br /><br />Khi vận chuyển chồn đen đến khu vực kh&aacute;c nhằm g&acirc;y giống, nếu kh&ocirc;ng lựa chọn ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c c&ocirc;ng cụ vận chuyển v&agrave; thời gian vận chuyển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe v&agrave; tỉ lệ sống s&oacute;t của chồn đen. <br /><br />1.C&ocirc;ng cụ vận chuyển: <br /><br />Ngo&agrave;i ăn thực phẩm ra, chồn đen kh&ocirc;ng c&oacute; th&oacute;i quen gặm nhấm, chỉ khi cực k&igrave; đ&oacute;i do thiếu thức ăn, ch&uacute;ng mới gặm gỗ, do đ&oacute; nếu cung cấp đầy đủ thức ăn cho chồn, chồn sẽ kh&ocirc;ng gặm nhấm đồ; Nếu kh&ocirc;ng bị k&iacute;ch th&iacute;ch, chồn sẽ kh&ocirc;ng chạy quanh trong lồng, ch&uacute;ng sẽ ngoan ngo&atilde;n ăn hoặc ngủ trong lồng, do đ&oacute;, việc chọn lựa c&ocirc;ng cụ vận chuyển sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vận chuyển với số lượng &iacute;t v&agrave; qu&atilde;ng đường ngắn ta c&oacute; thể d&ugrave;ng lồng hoặc th&ugrave;ng bằng gỗ, giấy hoặc lưới; nếu vận chuyển với số lượng lớn v&agrave; qu&atilde;ng đường d&agrave;i, c&oacute; thể d&ugrave;ng lồng vận chuyển dệt bằng c&aacute;c sợi sắt tr&aacute;ng thiếc cỡ 14, với k&iacute;ch thước ti&ecirc;u chuẩn l&agrave;: 70 cm*15cm*25cm, với k&iacute;ch thước n&agrave;y, chồn đen vừa c&oacute; thể hoạt động thoải m&aacute;i, vừa c&oacute; thể ăn uống trong lồng, hơn nữa lồng lại được th&ocirc;ng gi&oacute; n&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng xảy ra những sự cố ngo&agrave;i &yacute; muốn. <br /><br />Mỗi chiếc lồng n&agrave;y c&oacute; thể nhốt 8~10 con, với trọng lượng mỗi con 0.5 kg, ch&uacute; &yacute; n&ecirc;n nhốt chung những con c&ugrave;ng l&ocirc;, c&ugrave;ng độ tuổi, v&agrave; giống nhau về thể chất, như vậy ch&uacute;ng sẽ kh&ocirc;ng cắn, đ&aacute;nh nhau, tốt nhất n&ecirc;n nhốt ri&ecirc;ng con đực v&agrave; con c&aacute;i. <br /><br />2.Thời gian vận chuyển: <br /><br />Thời gian vận chuyển th&iacute;ch hợp nhất l&agrave; v&agrave;o đầu xu&acirc;n hoặc cuối thu đầu đ&ocirc;ng. Vận chuyển với qu&atilde;ng đường ngắn n&ecirc;n v&agrave;o s&aacute;ng sớm hoặc tối muộn hoặc khi trời r&acirc;m m&aacute;t; V&agrave;o th&aacute;ng 7~8, khi thời tiết rất nắng n&oacute;ng, đặc biệt l&agrave; khi nhiệt độ vượt qu&aacute; 350C, kh&ocirc;ng n&ecirc;n vận chuyển đường d&agrave;i, trừ khi c&oacute; trang bị đặc biệt, bởi khi nhiệt độ cao, thời tiết n&oacute;ng nực, trong lồng chật hẹp, nhiệt độ trong lồng khi đ&oacute; sẽ rất cao n&ecirc;n rất dễ khiến chồn chết; V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; nhiệt độ rất cao, nhưng nếu trong xe c&oacute; lắp đặt thiết bị điều h&ograve;a th&igrave; vẫn c&oacute; thể tiến h&agrave;nh vận chuyển; C&ograve;n m&ugrave;a đ&ocirc;ng nhiệt độ c&oacute; thể xuống tới dưới 00C, nếu trong xe kh&ocirc;ng c&oacute; thiết bị th&ocirc;ng kh&iacute; giữ ấm cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n vận chuyển đường d&agrave;i. <br /><br />3. Quản l&yacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển: <br /><br />Để tiết kiệm trong kh&acirc;u vận chuyển, giảm thiểu tổn thất, trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển cần bảo vệ cẩn thận, kịp thời xử l&yacute; nếu c&oacute; vấn đề ph&aacute;t sinh nhằm đưa chồn đen đến nơi an to&agrave;n. <br /><br />3.1. Chuẩn bị trước khi vận chuyển: <br /><br />Đầu ti&ecirc;n cần đếm ch&iacute;nh x&aacute;c số lượng chồn đen sẽ vận chuyển, chọn những con c&oacute; thể chất tốt, l&ocirc;ng b&oacute;ng mượt, cử động nhanh nhẹn v&agrave; ph&agrave;m ăn; loại bỏ những con c&oacute; thương tật, kh&ocirc;ng hoạt b&aacute;t, l&ocirc;ng ướt, g&agrave;y g&ograve;, bởi trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển, việc chen lấn, kh&ocirc;ng kh&iacute; qu&aacute; n&oacute;ng bức hoặc qu&aacute; lạnh sẽ rất dễ khiến chồn chết.. Do đ&oacute;, để đảm bảo tỉ lệ sống s&oacute;t sau khi vận chuyển, cần lựa chọn những con c&oacute; thể chất tốt, đồng thời, phải chuẩn bị lượng thức ăn đầy đủ, mỗi ng&agrave;y đảm bảo mỗi con 200g thức ăn xanh v&agrave; 300g thức ăn tinh, lượng thức ăn tr&ecirc;n sẽ gi&uacute;p tăng cường thể lực của chồn trong l&uacute;c vận chuyển. Trước khi vận chuyển, cho chồn ăn lưng bụng, sau đ&oacute;, dưới đ&aacute;y lồng nhốt chồn đệm một lớp cỏ, trong lồng đặt một ch&uacute;t thức ăn thanh đạm phục vụ chồn trong su&ocirc;t qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển như rau xanh, khoai&hellip; <br /><br /><br /><br />3.2 Phương thức vận chuyển: <br /><br />Phương thức vận chuyển rất phong ph&uacute;, vận chuyển qu&atilde;ng đường ngắn c&oacute; thể d&ugrave;ng xe đạp hoặc xe m&aacute;y, kh&ocirc;ng cần c&oacute; sự quản l&yacute; đặc biệt. Nếu vận chuyển xa, c&oacute; thể dung t&agrave;u hỏa, m&aacute;y bay, &ocirc; t&ocirc;, t&agrave;u thủy&hellip;ph&iacute;a dưới đ&aacute;y l&ocirc;ng n&ecirc;n đặt nguy&ecirc;n liệu th&ocirc; để, gi&uacute;p chồn thải ph&acirc;n, t&iacute;ch tụ thức ăn thừa, gi&uacute;p khoang xe kh&ocirc;ng bị &ocirc; nhiểm. Đồng thời c&aacute;c lồng chồn phải đặt s&aacute;t cạnh nhau gọn g&agrave;ng, như vậy sẽ gi&uacute;p lưu th&ocirc;ng kh&ocirc;ng kh&iacute;, thuận tiện cho chồn ăn khi vận chuyển, cũng như thuận tiện khi l&agrave;m thủ tục theo y&ecirc;u cầu của cơ quan phụ tr&aacute;ch vận chuyển. <br /><br />Nếu vận chuyển bằng &ocirc; t&ocirc;, ph&iacute;a tr&ecirc;n xe phải căng bạt để ngăn nắng chiếu, mưa ướt, gi&oacute; thổi, trước khi vận chuyển, ph&iacute; dưới khoang xe phải đệm cỏ mềm để chồn đại tiểu tiện. Khi đ&oacute;ng g&oacute;i, lồng chồn phải được đặt chắc chắn trong xe, c&aacute;c lồng đặt s&aacute;t cạnh nhau, cửa lồng quay ra ph&iacute;a đi, như vậy sẽ gi&uacute;p việc cho chồn ăn được thuận tiện hơn; D&ugrave;ng d&acirc;y thừng buộc lồng nhốt chồn cố định tr&ecirc;n xe, tr&aacute;nh việc bị va đập khi vận chuyển, dễ khiến lồng bị lật ngược. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho số lượng chồn đ&atilde; chuẩn bị, mỗi ng&agrave;y cho ăn 2 bữa, s&aacute;ng v&agrave; chiều. Tr&ecirc;n đường vận chuyển khi cho xe dừng lại nghỉ, n&ecirc;n mở 1 ph&iacute;a bạt xe, gi&uacute;p lưu th&ocirc;ng gi&oacute; v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute;, đồng thời phải kiểm tra thường xuy&ecirc;n t&igrave;nh h&igrave;nh ăn uống, tinh thần v&agrave; thể chất của chồn, kịp thời xử l&iacute; nếu c&oacute; vấn đề ph&aacute;t sinh. <br /><br />Để đảm bảo sự an to&agrave;n của chồn trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển, n&ecirc;n chuẩn bị trước một số thuốc cần thiết như thuốc chống vi&ecirc;m, thuốc chống say nắng, chống lạnh, thuốc b&ocirc;i ngo&agrave;i&hellip; <br /><br />Khi đến nơi, n&ecirc;n dừng xe dưới b&oacute;ng c&acirc;y r&acirc;m m&aacute;t, hoặc dừng xe ở những nơi ấm &aacute;p, sau khi cho chồn nghỉ ngơi v&agrave; ổn định trở lại mới từ từ dỡ chồn xuống, sau khi dỡ xuống, kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho chồn uống nước ngay, phải chờ cho chồn ổn định trở lại mới cho chồn uống nước v&agrave; cho ăn, cho từ &iacute;t rồi tăng dần l&ecirc;n, gi&uacute;p chồn dần l&agrave;m quen với m&ocirc;i trường mới. <br /><br />4. Kiểm dịch <br /><br />Trước khi vận chuyển chồn đến một nơi mới( đặc biệt l&agrave; vận chuyển ra khu vực b&ecirc;n ngo&agrave;i), cần kiểm tra ph&ograve;ng dịch cho chồn. <br /><br />Nếu vận chuyển trong nước, cần tiến h&agrave;nh đầy đủ c&aacute;c thủ tục kiểm dịch của trạm đăng kiểm ph&ograve;ng dịch hoặc trạm trạm đăng kiểm gia s&uacute;c, sau khi kiểm tra kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề, điền đầy đủ c&aacute;c giấy tờ kiểm chứng thủ tục l&agrave; c&oacute; thể vận chuyển, nếu kh&ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng thể vận chuyển ra b&ecirc;n ngo&agrave;i. <br /><br />Nếu xuất khẩu ra nước ngo&agrave;i, phải được sự ph&ecirc; chuẩn của bộ l&acirc;m nghiệp v&agrave; bộ kiểm dịch động vật, đồng thời đảm bảo đầy đủ giấy tờ kiểm dịch hợp ph&aacute;p, ngo&agrave;i ra phải tu&acirc;n theo c&aacute;c thủ tục kiểm dịch xuất khẩu của hải quan; Sau khi đưa chồn đến nơi, c&ograve;n phải tiến h&agrave;nh c&aacute;ch li quan s&aacute;t kiểm tra dịch bệnh tr&ecirc;n 45 ng&agrave;y, nếu kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện c&oacute; dịch bệnh mới được mở rộng nu&ocirc;i dưỡng. <br /><br />Những khu vực c&oacute; dịch bệnh sẽ kh&ocirc;ng được mở rộng ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, người nu&ocirc;i dưỡng cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n đặt mua giống tại những nơi n&agrave;y. <br /><br /><br /><br />VIII. Gia c&ocirc;ng bộ l&ocirc;ng: <br /><br />Bộ l&ocirc;ng của chồn đen mượt, đen b&oacute;ng, v&agrave; rất đẹp, do đ&oacute; ch&uacute;ng thường được d&ugrave;ng l&agrave;m những vật cao cấp như găng tay, gi&agrave;y da, thắt lưng da, đồ bằng l&ocirc;ng&hellip;rất được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch, song c&ocirc;ng việc gia c&ocirc;ng bộ da l&ocirc;ng của chồn cũng đ&ograve;i hỏi kỹ thuật kh&aacute; phức tạp, th&ocirc;ng thường tr&igrave;nh tự gia c&ocirc;ng th&ocirc; bao gồm: giết mổ- lột da- lọc mỡ- rửa da-sấy kh&ocirc; cao cấp- cất giữ. <br /><br />1.Thời gian lấy da: <br /><br />Đặc điểm chủ yếu của bộ l&ocirc;ng đ&atilde; trưởng th&agrave;nh l&agrave; l&ocirc;ng to&agrave;n th&acirc;n d&agrave;y, d&agrave;i, đen v&agrave; đều, lớp l&ocirc;ng nhung đen mượt, mau v&agrave; mềm, m&agrave;u đen s&aacute;ng b&oacute;ng, nếu d&ugrave;ng miệng thổi c&oacute; thể nh&igrave;n thấy lớp da ph&iacute;a dưới, v&agrave; sau khi ngừng thổi lớp l&ocirc;ng nhung n&agrave;y sẽ kh&ocirc;i phục lại trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường, chất lượng l&ocirc;ng tốt, thời gian để lấy lớp l&ocirc;ng tốt nhất l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, khi đ&oacute; bộ l&ocirc;ng sẽ đạt chất lượng tốt nhất, th&ocirc;ng thường sau khi nu&ocirc;i đến cữ 1 kg l&agrave; c&oacute; thể xuất chuồng lấy l&ocirc;ng, khoảng thời gian tốt nhất l&agrave; từ th&aacute;ng 11 đến th&aacute;ng 2 năm sau. <br /><br />2.Phương ph&aacute;p giết mổ: <br /><br />Để đảm bảo bộ l&ocirc;ng của chồn được ho&agrave;n chỉnh, giữ nguy&ecirc;n được tai, mũi, tứ chi, trong qu&aacute; tr&igrave;nh giết mổ phải ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng l&agrave;m tổn thất đến bộ l&ocirc;ng của ch&uacute;ng, đảm bảo kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Th&ocirc;ng thường sẽ &aacute;p dụng những phương ph&aacute;p giết mổ sau: <br /><br />3.Phương ph&aacute;p ngập nước: <br /><br />Sau khi để chồn đen trưởng th&agrave;nh đến tuổi lấy da dừng ăn 1 bữa, cho chồn v&agrave;o lồng hoặc t&uacute;i vải để ch&uacute;ng kh&ocirc;ng thể hoạt động được, đ&oacute;ng chặt nắp lồng hoặc nắp t&uacute;i, cho v&agrave;o trong nước, 10 ph&uacute;t sau, đợi cho chồn đen đ&atilde; chết ho&agrave;n to&agrave;n, treo ngược ch&uacute;ng v&agrave;o nơi r&acirc;m m&aacute;t để phơi kh&ocirc;, lớp l&ocirc;ng nhung sau khi phơi kh&ocirc; l&agrave; c&oacute; thể đem đi lột. <br /><br />4.Phương ph&aacute;p giật điện: <br /><br />D&ugrave;ng khi muốn giết mổ với số lượng lớn, cho chồn đen v&agrave;o trong mạng điện, sau đ&oacute; ấn n&uacute;t mở nguồn điện, đợi khoảng một ph&uacute;t sau khi chồn đen chết ho&agrave;n to&agrave;n, phải tắt ngay nguồn điện, lấy chồn ra, sau đ&oacute; dốc ngược chồn đen lại, sắp xếp gọn g&agrave;ng. Phương ph&aacute;p n&agrave;y th&iacute;ch hợp với việc lấy da với quy m&ocirc; lớn, nhưng phải ch&uacute; &yacute; an to&agrave;n, điện &aacute;p sử dụng kh&ocirc;ng được qu&aacute; cao, bởi nếu qu&aacute; cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của da. <br /><br />5.Phương ph&aacute;p bơm kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave;o nội tạng: <br /><br />D&ugrave;ng m&aacute;y bơm 3~5ml kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave;o nội tạng chồn đen. <br /><br />6.Phương ph&aacute;p d&ugrave;ng lực: <br /><br />D&ugrave;ng tay giữ chặt phần đầu &amp; cổ của chồn đen, d&ugrave;ng lực đ&aacute;nh mạnh xuống nền đất hoặc miếng gỗ cứng, chồn đen sẽ chết sau sức đập mạnh. Phương ph&aacute;p n&agrave;y đơn giản v&agrave; dễ kiểm so&aacute;t, kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng g&igrave; đến chất lượng bộ da, nhưng lại bị hạn chế về số lượng. <br /><br />7.Phương ph&aacute;p d&ugrave;ng thuốc: <br /><br />Th&ocirc;ng thường ta d&ugrave;ng thuốc clo h&oacute;a hổ ph&aacute;ch c&oacute; t&iacute;nh kiềm, bơm khoảng 0.5mg/ 500g thịt, chờ khoảng 3~5 ph&uacute;t, chồn sẽ chết, trước khi chết kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng đau đớn, cũng kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng g&igrave; đến chất lượng bộ da; thuốc sau khi đ&atilde; bơm v&agrave;o trong cơ thể chồn kh&ocirc;ng độc, do đ&oacute; sau khi lột b&igrave; vẫn c&oacute; thể sử dụng thịt chồn. <br /><br />IX.Thuộc da: <br /><br />Da chồn vốn mềm v&agrave; b&oacute;ng, n&ecirc;n sau khi thuộc da thường được chế biến th&agrave;nh đồ bằng l&ocirc;ng, găng tay, d&agrave;y da&hellip; phương ph&aacute;p gia c&ocirc;ng l&agrave;m mềm da chồn: <br /><br />1.Lột da: <br /><br />Sau khi giết mổ chồn, kh&ocirc;ng được để qu&aacute; l&acirc;u, tranh thủ l&uacute;c cơ thể chồn vẫn c&ograve;n ấm, phải tiến h&agrave;nh lột da ngay. D&ugrave;ng dao nhọn rạch một đường d&agrave;i từ ph&iacute;a dưới v&ugrave;ng bụng l&ecirc;n đến miệng, tiếp tục rạch ở mỗi chi, chi trước từ ngực trước xuống đến m&oacute;ng, ch&acirc;n sau rạch từ ổ bụng xuống đến m&oacute;ng, ch&uacute; &yacute; d&ugrave;ng dao rạch một đường thẳng d&agrave;i, kh&ocirc;ng được lệch. Sau khi đ&atilde; rạch xong, bắt đầu lột da, đầu ti&ecirc;n, d&ugrave;ng ng&oacute;n c&aacute;i v&agrave; ng&oacute;n trỏ tay tr&aacute;i giữ chặt ngực chồn, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tiếp d&ugrave;ng ng&oacute;n c&aacute;i tay phải rạch xuống dưới lớp da, từ từ t&aacute;ch dần lớp da v&agrave; v&ugrave;ng thịt ở bụng của chồn, b&oacute;c dần cho đến ph&iacute;a bụng dưới, ch&acirc;n sau, cắt phần m&oacute;ng; sau đ&oacute; d&ugrave;ng dao cắt ch&acirc;n tai chồn, m&oacute;c mắt v&agrave; lưỡi chồn; sau khi lột đến da phần tứ chi chồn, tiếp tục lột từ bụng trước cho đến v&ugrave;ng đầu cổ. Ch&uacute; &yacute;, khi lột da chỉ d&ugrave;ng lực vừa đủ, kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng lực qu&aacute; mạnh, đảm bảo miếng da chồn kh&ocirc;ng bị tổn hại, kh&ocirc;ng được l&agrave;m hỏng lớp da, đảm bảo t&aacute;ch cả miếng da ra khỏi lớp thịt. <br /><br />1.1. Lọc thịt thừa: <br /><br />Khi lọc sạch lớp thịt c&ograve;n b&aacute;m v&agrave;o da, đặt đầu chồn ở ph&iacute;a tr&ecirc;n tấm gỗ d&ugrave;ng để lọc da, ch&uacute; &yacute; phải d&ugrave;ng lực đều tay, giữ dao phải ổn định, nhằm rửa sạch thịt thừa, lớp sụn, d&acirc;y chằng&hellip;c&ograve;n b&aacute;m lại tr&ecirc;n da. Khi bắt đầu, d&ugrave;ng dao rạch dần từ vai xuống đến ph&iacute;a đầu cho đến tai th&igrave; dừng lại, ch&uacute; &yacute; vừa rạch vừa mở rộng tấm da, tr&aacute;nh để mỡ b&aacute;m v&agrave;o l&agrave;m bẩn lớp long; khi lọc đến v&ugrave;ng bụng, đầu v&uacute;, bộ phận sinh dục đực, ch&uacute; &yacute; rạch nhẹ tay, cẩn thận l&agrave;m r&aacute;ch, nếu phần thịt v&ugrave;ng đầu kh&oacute; rạch, c&oacute; thể d&ugrave;ng k&eacute;o cắt bỏ. <br /><br />1.2. Rửa sạch: <br /><br />Sau khi đ&atilde; lọc sạch lớp thịt v&agrave; mỡ c&ograve;n b&aacute;m lại tr&ecirc;n da, d&ugrave;ng mạt cưa gỗ cỡ to bằng hạt gạo x&aacute;t l&ecirc;n lớp mỡ tr&ecirc;n bề mặt da( ch&uacute; &yacute;: phải d&ugrave;ng mạt cưa đ&atilde; được chọn lựa kĩ, v&igrave; mạt cưa qu&aacute; nhỏ sẽ bị d&iacute;nh v&agrave;o lớp l&ocirc;ng tơ, ảnh hưởng đến chất lượng của l&ocirc;ng. Cũng kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng mạt cưa c&acirc;y t&ugrave;ng), x&aacute;t cho đến khi kh&ocirc;ng bị d&iacute;nh l&agrave; được, sau đ&oacute; lật tấm da lại, rửa sạch lớp dầu mỡ v&agrave; chất bẩn c&ograve;n b&aacute;m tr&ecirc;n da. Tiếp tục ng&acirc;m v&agrave;o trong nước c&oacute; pha bột giặt x&agrave; ph&ograve;ng, d&ugrave;ng tay giặt cho đến khi kh&ocirc;ng c&ograve;n v&aacute;ng mỡ nổi l&ecirc;n l&agrave; được, cuối c&ugrave;ng d&ugrave;ng nước trong rửa sạch v&agrave; d&ugrave;ng lược gỗ chải qua lớp l&ocirc;ng. <br /><br />1.3. Ng&acirc;m nước: <br /><br />Ng&acirc;m tấm da chồn đ&atilde; rửa sạch v&agrave;o nước ấm 15~180C trong khoảng 6-10 tiếng, để da được mềm hơn. <br /><br />1.4. Lọc mỡ: <br /><br />Lấy 3 phần x&agrave; ph&ograve;ng, 1 phần kiềm, 10 phần nước ho&agrave; lẫn v&agrave;o nhau, ta sẽ được hỗn hợp dung dịch lọc mỡ. Sau khi đổ khoảng 10% dung dịch lọc mỡ(so với trọng lượng của da cần lọc) v&agrave;o trong b&igrave;nh đựng, ta cho những tấm da đ&atilde; được ng&acirc;m qua v&agrave;o, trộn đều trong khoảng 5~10 ph&uacute;t, sau khi dung dịch đ&atilde; ngấm v&agrave;o da, ta đổ nước cũ đi v&agrave; thay v&agrave;o dung dịch mới, tiếp tục trộn đều( n&ecirc;n d&ugrave;ng găng tay bảo hộ khi trộn), cho đến khi l&agrave;m hết chất mỡ b&aacute;m tr&ecirc;n da l&agrave; được, ch&uacute; &yacute; lu&ocirc;n giữ nhiệt độ của dung dịch tẩy trong b&igrave;nh chứa từ 30~400C <br /><br />2. Phương ph&aacute;p thuộc da: <br /><br />Chế biến dung dịch thuộc da như sau: ph&egrave;n chua 4~5 phần, muối ăn 3~5 phần, nước trắng 100 phần, đầu ti&ecirc;n, d&ugrave;ng một &iacute;t nước để trung ho&agrave; ph&egrave;n chua trong b&igrave;nh, sau đ&oacute; th&ecirc;m muối ăn v&agrave; th&ecirc;m phần nước c&ograve;n lại v&agrave;o b&igrave;nh, khuấy đều, ta sẽ được dung dịch thuộc da. <br /><br />Phương ph&aacute;p thuộc da: căn cứ theo tỉ lệ: trọng lượng dung dịch thuộc da gấp 5 lần trọng lượng da, ta cho những tấm da đ&atilde; hong kh&ocirc; sau khi được lọc mỡ v&agrave; rửa qua nhiều lần bằng nước sạch v&agrave;o trong b&igrave;nh, giữ nhiệt độ trong b&igrave;nh ở mức 300C, trộn đều, sau đ&oacute;, mỗi ng&agrave;y 2 lần s&aacute;ng v&agrave; tối, mỗi lần 30 ph&uacute;t quấy đều, để nước ngấm v&agrave;o da, sau 1 tuần, vớt da ra, d&ugrave;ng nước sạch rửa lớp l&ocirc;ng b&ecirc;n tr&ecirc;n, phơi gần kh&ocirc; ở nơi r&acirc;m m&aacute;t. <br /><br />2.1. L&agrave;m mềm da: <br /><br />Lấy 100 phần dầu c&acirc;y thầu dầu, 10 phần x&agrave; ph&ograve;ng, 100 phần nước, trộn lại với nhau, b&ocirc;i l&ecirc;n phần dưới tấm da c&ograve;n đang ẩm, đồng thời phun v&agrave;o một ch&uacute;t nước, sau đ&oacute; xếp mặt dưới 2 tấm da chồng l&ecirc;n nhau, lấy nhựa dẻo phủ l&ecirc;n, rồi d&ugrave;ng đ&aacute; nặng đ&egrave; l&ecirc;n tr&ecirc;n 1 ng&agrave;y đ&ecirc;m l&agrave; được. <br /><br />2.2. Phơi kh&ocirc; nơi r&acirc;m m&aacute;t: <br /><br />Đặt miếng da sau khi đ&atilde; được l&agrave;m mềm l&ecirc;n tr&ecirc;n tấm gỗ h&igrave;nh b&aacute;n nguyệt, cố định ph&iacute;a đầu tr&ecirc;n tấm gỗ, sau đ&oacute; k&eacute;o d&agrave;i miếng da về ph&iacute;a sau, sau khi đ&atilde; căng phẳng miếng da, sắp xếp lại mắt, mũi, tứ chi của chồn về đ&uacute;ng vị tr&iacute;, sau khi đ&atilde; xếp xong, d&ugrave;ng những chiếc đinh nhỏ ghim tấm da xung quanh miếng gỗ để giữ tấm da cố định, sau khi đ&atilde; giữ miếng da cố định, ta c&oacute; thể tiến h&agrave;nh hong kh&ocirc;. Phương ph&aacute;p hong kh&ocirc; c&oacute; 2 c&aacute;ch: một l&agrave; treo tấm gỗ c&oacute; gắn miếng da v&agrave;o nơi th&ocirc;ng gi&oacute;, hong kh&ocirc; tự nhi&ecirc;n trong khoảng 3~4 ng&agrave;y, tuyệt đối kh&ocirc;ng phơi dưới &aacute;nh nắng mặt trời; hai l&agrave; sấy kh&ocirc;, đặt miếng da đ&atilde; được ghim cố định tr&ecirc;n tấm gỗ v&agrave;o trong ph&ograve;ng c&oacute; nhiệt độ 18~220C, sau khoảng 10 tiếng, khi đ&atilde; kh&ocirc; được 6~7 phần, lật ngược lại mặt c&oacute; l&ocirc;ng, hong kh&ocirc; lớp l&ocirc;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i, ch&uacute; &yacute; phải lật lại kịp thời, kh&ocirc;ng được để nhiệt độ qu&aacute; cao, sẽ khiến lớp l&ocirc;ng bị cong lệch, ảnh hưởng đến mỹ quan. Khi miếng da đ&atilde; được hong kh&ocirc; chỉ c&ograve;n giữ khoảng 13~15% nước l&agrave; c&oacute; thể lấy ra. H&agrave;m lượng nước chứa trong l&ocirc;ng kh&ocirc;ng được vượt qu&aacute; 15%, nếu kh&ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng tốt trong bảo quản v&agrave; dễ bị mốc. <br /><br />2.3. Sửa chữa v&agrave; cất giữ: <br /><br />Sau khi l&ocirc;ng đ&atilde; kh&ocirc;, c&oacute; thể lấy xuống, trước ti&ecirc;n d&ugrave;ng tay ch&agrave; mềm, sau đ&oacute; d&ugrave;ng m&aacute;y sắt l&agrave;m b&oacute;ng bề mặt da, ch&uacute; &yacute; trong l&uacute;c x&aacute;t, n&ecirc;n th&ecirc;m v&agrave;o một &iacute;t bột magie CO2, như vậy sẽ gi&uacute;p tấm da chồn được sạch hơn v&agrave; mềm hơn, sau đ&oacute; d&ugrave;ng lược gỗ chải đều lớp l&ocirc;ng, cuối c&ugrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;i lại, cứ khoảng 30 tấm ta buộc lại với nhau, cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng gỗ hoặc bao tải sạch, đồng thời cho th&ecirc;m một &iacute;t muối để ph&ograve;ng c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ghi ch&uacute; r&otilde; r&agrave;ng loại sản phẩm, đẳng cấp, trọng lượng, sau đ&oacute; cất giữ ở nơi c&oacute; nhiệt độ 5~250C, độ ẩm 60~70%. <br /><br />X. Chế biến Cystine từ l&ocirc;ng chồn: <br /><br />Nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n từ chồn đang được sử dụng rộng r&atilde;i, từ l&ocirc;ng chồn c&oacute; thể d&ugrave;ng đất gia c&ocirc;ng th&agrave;nh cystine, cysteine, nhằm phục vụ cho nghi&ecirc;n cứu sinh vật học, dinh dưỡng, y tế...Chất n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng th&uacute;c đẩy chức năng hồi phục c&aacute;c tế b&agrave;o cơ thể, tăng cường bạch cầu, hồng cầu, ngăn ngừa c&aacute;c mầm bệnh ph&aacute;t sinh...Trong y học được d&ugrave;ng cho c&aacute;c bệnh cấp t&iacute;nh truyền nhiễm như bệnh lị Am&iacute;p, thương h&agrave;n, cảm c&uacute;m... cũng như c&aacute;c bệnh suyễn, đau thần kinh, nốt ban, đặc biệt được d&ugrave;ng để chữa khi bị tr&uacute;ng độc. Lưu tr&igrave;nh gia c&ocirc;ng chủ yếu để lấy cystine từ l&ocirc;ng chồn gồm c&aacute;c kh&acirc;u: rửa sạch l&ocirc;ng- lột l&ocirc;ng- c&ocirc; đặc. <br /><br />1. Rửa sạch l&ocirc;ng: <br /><br />Đầu ti&ecirc;n rửa sạch lớp da chồn, sau đ&oacute; nhổ l&ocirc;ng, c&oacute; 2 c&aacute;ch: <br /><br />- nhổ l&ocirc;ng bằng nước s&ocirc;i: cho cả con chồn, hoặc bộ l&ocirc;ng chồn đ&atilde; được lọc v&agrave;o nước s&ocirc;i, lật qua lật lại, nhổ nhanh l&ocirc;ng khi c&ograve;n đang n&oacute;ng. <br /><br />- nhổ l&ocirc;ng bằng ho&aacute; học: cho chồn v&agrave;o nước muối chua, nhưng bởi t&iacute;nh ăn m&ograve;n của ho&aacute; chất n&agrave;y kh&aacute; cao, chi ph&iacute; lại đắt, n&ecirc;n &iacute;t được sử dụng. <br /><br />2. H&ograve;a tan v&agrave; l&agrave;m mất m&agrave;u l&ocirc;ng: <br /><br />Cho l&ocirc;ng chồn đ&atilde; được lột v&agrave; rửa sạch v&agrave;o trong hũ c&oacute; khả năng chống axit cao, cho muối chua v&agrave;o ( nồng độ vừa phải), đậy k&iacute;n nắp hũ, cho hũ v&agrave;o ng&acirc;m trong dầu (dầu thừa, dầu diezen, dầu m&aacute;y đều được) v&agrave; tăng nhiệt, cứ 20 ph&uacute;t khuấy đều 1 lần, khi nhiệt độ l&ecirc;n tới 200~2500C l&agrave; l&uacute;c l&ocirc;ng đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n tan chảy, sau đ&oacute; cho th&ecirc;m kiềm v&agrave;o v&agrave; khuấy mạnh ( cũng c&oacute; thể kh&ocirc;ng th&ecirc;m) để dung dịch c&oacute; t&iacute;nh kiềm, đồng thời tranh thủ l&uacute;c dung dịch c&ograve;n n&oacute;ng tiến h&agrave;nh lọc, loại bỏ tạp chất v&agrave; những chất chưa được ho&agrave; tan, dung dịch sau khi đ&atilde; được lọc sạch, ta cho th&ecirc;m v&agrave;o chất l&agrave;m mất m&agrave;u l&ocirc;ng( c&oacute; thể th&ecirc;m Cacbon chứa 20% hoạt t&iacute;nh). <br /><br />3. C&ocirc; đặc: <br /><br />Cho dung dịch đ&atilde; mất m&agrave;u v&agrave;o trong nồi hoặc hũ c&oacute; khả năng chịu axit, chịu nhiệt cao, tăng th&ecirc;m nhiệt độ để c&ocirc; đặc dung dịch. Khi lấy kết tinh dung dịch ra để kiểm tra, c&oacute; thể đổ dung dịch v&agrave;o trong bồn chịu nhiệt cao, đổ nước n&oacute;ng 70~800C v&agrave;o, ng&acirc;m khoảng 1 tiếng, sau đ&oacute; lại lấy ra v&agrave; cho v&agrave;o nước lạnh dưới nhiệt độ thường, để dung dịch kết tinh tự nhi&ecirc;n. Sau 1~2 ng&agrave;y tiến h&agrave;nh kiểm tra, đợi cho đến khi phần lớn dung dịch đ&atilde; kết tinh, c&oacute; thể lấy ra cho v&agrave;o tủ sấy( l&agrave;m bằng đất), hoặc mấy sấy để sấy kh&ocirc;, l&uacute;c đ&oacute; ta thu được systine. Nếu kh&ocirc;ng cho th&ecirc;m kiềm v&agrave;o, trong m&ocirc;i trường axit nhạt, ta sẽ thu được cysteine, chất n&agrave;y được d&ugrave;ng nhiều trong gia c&ocirc;ng, y tế, c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp. Trong c&ocirc;ng việc n&agrave;y, từ khi bắt đầu cho đến khi kết th&uacute;c, phải đặc biệt ch&uacute; &yacute; đến sự an to&agrave;n, phải mặc quần &aacute;o bảo hộ chống axit, chống kiềm, C&ocirc;ng việc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi tr&igrave;nh độ kĩ thuật kh&aacute; cao, do đ&oacute; n&ecirc;n thử trước với số lượng &iacute;t, sau khi đ&atilde; c&oacute; một v&agrave;i kinh nghiệm nhất định mới n&ecirc;n tiến h&agrave;nh với quy m&ocirc; lớn. <br /><br />XI. Chế biến c&aacute;c sản phẩm từ thịt chồn đen: <br /><br />Thịt chồn đen tươi ngon, c&oacute; hương vị hoang d&atilde;, th&agrave;nh phần dinh dưỡng v&agrave; chất cần thiết cho cơ thể con người cao hơn hẳn so với trong thịt lợn, tr&acirc;u, cừu, b&ograve;..., hơn nữa c&ograve;n dễ ti&ecirc;u ho&aacute; v&agrave; hấp thụ, do đ&oacute;, thường được d&ugrave;ng l&agrave;m chất bổ cho người gi&agrave;, phụ nữ mang thai v&agrave; người bệnh, hoặc d&ugrave;ng trong bữa ăn. Hiện nay, một trong những thực phẩm đang được y&ecirc;u th&iacute;ch l&agrave; thịt chồn đen sấy kh&ocirc;. Tuỳ v&agrave;o phong tục tập qu&aacute;n ở từng nơi, dưới đ&acirc;y cung cấp cho c&aacute;c bạn một v&agrave;i phương ph&aacute;p chế biến thịt chồn: <br /><br />1. Chế biến thịt chồn sấy kh&ocirc;: <br /><br />Sau khi giết mổ chồn, loại bỏ l&ocirc;ng, nội tạng, đặt thịt chồn v&agrave;o nồi hấp ch&iacute;n, sau khi ch&iacute;n, lấy ra cho v&agrave;o nước lạnh, từ từ l&agrave;m sạch l&ocirc;ng tơ, tiếp tục ng&acirc;m trong nước muối nhạt, gừng, hạt ti&ecirc;u khoảng v&agrave;i tiếng, sau đ&oacute; d&ugrave;ng vật nặng đ&egrave; l&ecirc;n tr&ecirc;n, khiến n&oacute; dẹt xuống, phơi nắng 1 ng&agrave;y để thịt chồn ra hết nước, sau đ&oacute; tiếp tục cho v&agrave;o nồi, trong nồi đặt dầu thơm v&agrave; m&agrave;nh tr&uacute;c, ph&iacute;a tr&ecirc;n m&agrave;nh tr&uacute;c đặt những miếng thịt chồn đ&atilde; phơi kh&ocirc;, đ&oacute;ng k&iacute;n nồi v&agrave; hấp, đợi khi c&oacute; m&ugrave;i thơm nồng mới mở nồi, như vậy thịt chồn kh&ocirc; mới đạt tới vị thơm ngon cần thiết. Đ&acirc;y l&agrave; m&oacute;n ăn đặc sản m&agrave; người d&acirc;n v&ugrave;ng n&uacute;i Triết giang, Ph&uacute;c kiến thường d&ugrave;ng để tiếp đ&atilde;i kh&aacute;ch. <br /><br />2. Chế biến thịt chồn bao b&ugrave;n <br /><br />Sau khi giết thịt chồn đen, d&ugrave;ng b&ugrave;n bao lấy thịt, nướng kh&ocirc; tr&ecirc;n lửa, sau khi b&ugrave;n đ&atilde; kh&ocirc;, b&oacute;c bỏ b&ugrave;n, l&uacute;c đ&oacute; l&ocirc;ng thịt chồn sẽ tuột theo b&ugrave;n, sau đ&oacute; lấy hết nội tạng, rửa sạch, ng&acirc;m trong nước muối, gừng, hạt ti&ecirc;u trong khoảng v&agrave;i tiếng, rồi d&ugrave;ng vật nặng đ&egrave; l&ecirc;n tr&ecirc;n, hong kh&ocirc; loại bỏ hết nước rồi cho trở lại nồi, trong nồi c&oacute; đặt rượu nếp, dầu thơm, m&agrave;nh tr&uacute;c, ph&iacute;a tr&ecirc;n m&agrave;nh tr&uacute;c đặt thịt chồn kh&ocirc;, đ&oacute;ng k&iacute;n miệng nồi, đợi khi m&ugrave;i thơm nồng mới mở nắp nồi, thịt chồn khi đ&oacute; sẽ thơm ngon v&agrave; gi&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; m&oacute;n đặc sản d&ugrave;ng để tiếp kh&aacute;ch của người d&acirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n v&ugrave;ng Quảng Đ&ocirc;ng, Quảng T&acirc;y v&agrave; Ph&uacute;c Kiến, đồng thời cũng l&agrave; m&oacute;n bổ dưỡng cho người bệnh v&agrave; sản phụ. <br /><br />3. Chế biến thịt chồn sấy miếng: <br /><br />sấy th&agrave;nh miếng thịt, đầu ti&ecirc;n, đặt những miếng thịt chồn sạch đ&atilde; cắt sẵn l&ecirc;n tr&ecirc;n bếp, d&ugrave;ng kh&oacute;i hun; hoặc cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng vỏ trấu hoặc mạt cưa hun c&ugrave;ng, sau khoảng nửa th&aacute;ng, ta sẽ c&oacute; thịt chồn sấy kh&ocirc;. Sau khi cắt thịt chồn th&agrave;nh từng miếng nhỏ, x&agrave;o thịt chồn c&ugrave;ng với ớt, h&agrave;nh kh&ocirc;, hồ ti&ecirc;u, dầu thực vật, chao, ta sẽ được thịt chồn mỏng sấy kh&ocirc;, thịt chồn đảm bảo cay thơm, gi&ograve;n, mềm, c&agrave;ng ăn c&agrave;ng c&oacute; vị. <br /><br />4. Chế biến thịt chồn miếng: <br /><br />- ng&acirc;m thịt chồn đ&atilde; lột bỏ da v&agrave; chất tạp v&agrave;o trong nước lạnh khoảng 1 tiếng, lọc bỏ hết m&aacute;u c&ograve;n tụ lại b&ecirc;n trong thịt, phơi kh&ocirc; <br /><br />- luộc qua, cho cả miếng thịt v&agrave;o nồi d&ugrave;ng nước sạch luộc trong khoảng 20 ph&uacute;t, đợi khi nước s&ocirc;i, vớt bỏ bọt nổi l&ecirc;n tr&ecirc;n mặt nước, đồng thời vớt thịt chồn ra v&agrave; xắt th&agrave;nh miếng theo &yacute; muốn. <br /><br />- phối hợp nguy&ecirc;n liệu: ph&iacute;a dưới giới thiệu c&ugrave;ng bạn 2 c&aacute;ch phối hợp nguy&ecirc;n liệu: <br /><br />+ thịt chồn 500kg, muối ăn 1.5kg, x&igrave; dầu 3 kg, đường trắng 0.5 kg, gừng tươi, h&agrave;nh, bột ngũ vị hương mỗi loại 125 g. <br /><br />+ thịt chồn 50 kg, muối ăn 1.5 kg, x&igrave; dầu 3 kg, bột ngũ vị hương 100-200g <br /><br />- luộc hỗn hợp: lấy 1 phần nước luộc chồn, th&ecirc;m nguy&ecirc;n liệu, luộc bằng lửa to, đợi khi canh c&oacute; m&ugrave;i vị th&igrave; chuyển sang nhỏ lửa, sau đ&oacute; cho thịt chồn đ&atilde; xắt miếng v&agrave;o nồi nước, khuấy đều bằng mu&ocirc;i canh, đợi đến khi nước sắp cạn th&igrave; m&uacute;c thịt chồn ra để kh&ocirc;. <br /><br />- sấy kh&ocirc;: đặt thịt chồn kh&ocirc; l&ecirc;n tr&ecirc;n vỉ sắt, nướng tr&ecirc;n lửa với nhiệt độ 50~55oC, ch&uacute; &yacute; phải lật li&ecirc;n tục 2 mặt vỉ sắt, tr&aacute;nh thịt bị ch&aacute;y, nướng trong khoảng 7 tiếng l&agrave; được, trước khi nướng kh&ocirc; n&ecirc;n qu&eacute;t một lớp bột c&agrave; ri, bột ớt hoặc ngũ vị hương l&ecirc;n miếng thịt, như vậy ta sẽ được những miếng thịt với hương vị kh&aacute;c nhau.Sau khi nướng kh&ocirc;, để những miếng thịt chồn sấy đ&atilde; được đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave;o những nơi kh&ocirc; r&aacute;o tho&aacute;ng gi&oacute;, với c&aacute;ch bảo quản n&agrave;y ta c&oacute; thể giữ được sản phẩm khoảng 2~3 th&aacute;ng, nếu đặt thịt v&agrave;o trong b&igrave;nh thuỷ tinh, ta c&oacute; thể giữ l&acirc;u khoảng 3~5 th&aacute;ng. Thịt chồn sấy kh&ocirc; l&agrave; sản phẩm th&iacute;ch hợp khi đi d&atilde; ngoại hoặc khi đi du lịch. <br /><br />5. Chế biến thịt chồn gia c&ocirc;ng đ&oacute;ng hộp: <br /><br />Giết mổ chồn, loại bỏ nội tạng, đầu, ch&acirc;n rồi rửa sạch qua nước, ng&acirc;m kĩ thịt chồn để tiến h&agrave;nh ti&ecirc;u độc, loại bỏ m&aacute;u c&ograve;n dư lại trong thịt v&agrave; nội tạng, sau khi đem phơi kh&ocirc; nhẹ cho v&agrave;o nồi luộc qua, sau đ&oacute; lấy ra cho v&agrave;o hộp, bỏ th&ecirc;m nước d&ugrave;ng k&egrave;m, lấy hết kh&iacute; trong hộp, d&aacute;n k&iacute;n miệng hộp, tiếp tục cho v&agrave;o nồi &aacute;p suất, luộc trong 2 nồi hơi khoảng 2~3 tiếng l&agrave; được, lấy ra v&agrave; d&aacute;n nh&atilde;n. <br /><br />Phương ph&aacute;p phối liệu cho nước d&ugrave;ng k&egrave;m: <br /><br />Cứ 100 kg thịt ta d&ugrave;ng củ cải trắng, h&agrave;nh mỗi loại 200g, hồi thơm 50g, gừng tươi 200g, những nguy&ecirc;n liệu tr&ecirc;n c&oacute; thể chế biến ra m&oacute;n nước gạo thơm d&ugrave;ng để điều chỉnh vị, x&igrave; dầu đỏ 0.5 kg, dầu thực vật 0.5 kg, tỏi 0.67 kg, muối 2 kg, đường tinh 9.3 kg, m&igrave; ch&iacute;nh 0.56 kg, rượu vang 0.5 kg, h&agrave;nh t&acirc;y 0.84 kg, nước luộc thịt chồn 66 kg. <br /><br />Khi chế biến thịt chồn đ&oacute;ng hộp, n&ecirc;n sử dụng phối hợp nước d&ugrave;ng k&egrave;m theo v&agrave; gia vị tuỳ theo tập qu&aacute;n ăn uống cũng như sở th&iacute;ch của mỗi v&ugrave;ng miền, v&iacute; dụ Thi&ecirc;n t&acirc;n th&iacute;ch d&ugrave;ng rượu nếp, Hồ Nam lại th&iacute;ch vị mặn nhạt thay bằng vị ngọt, do đ&oacute; phải linh hoạt trong c&aacute;ch phối liệu. <br /><br />6. Chế biến thực phẩm dược từ thịt chồn: <br /><br />Dựa theo c&aacute;ch chế biến thực phẩm chữa bệnh từ thịt chồn lưu truyền trong d&acirc;n gian, dưới đ&acirc;y xin cung cấp một v&agrave;i phương ph&aacute;p c&ugrave;ng tham khảo: <br /><br />- thịt chồn d&ugrave;ng để chữa bệnh cam, bệnh đậu m&ugrave;a ở trẻ em, d&ugrave;ng thịt chồn bỏ b&igrave;, lấy thịt băm nhỏ, th&ecirc;m v&agrave;o dầu lợn v&agrave; một &iacute;t muối, sắc thuốc uống. <br /><br />- Gan chồn: d&ugrave;ng để chữa bệnh mất ngủ hoặc nặng tai. <br /><br />- Thịt chồn d&ugrave;ng để chữa mụn ghẻ, h&ocirc;i ch&acirc;n... c&aacute;ch d&ugrave;ng: lọc bỏ da chồn, nội tạng lấy xương, d&ugrave;ng lửa to rang kh&ocirc;, sau đ&oacute; nghiền nhỏ th&agrave;nh bột mịn, d&ugrave;ng một ch&uacute;t rượu trắng, th&ecirc;m một quả đ&agrave;o non, quấy đều, đắp v&agrave;o chỗ bị bệnh, d&ugrave;ng nhiều lần bệnh sẽ khỏi. <br /><br />- Rang kh&ocirc; nghiền nhỏ th&agrave;nh bột, th&ecirc;m một v&agrave;i miếng đ&aacute;, nước s&ocirc;i, hỗn hợp n&agrave;y c&oacute; thể chữa sốt cao l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng dứt, chữa n&ocirc;n oẹ, chữa bệnh kinh phong của người lớn v&agrave; trẻ nhỏ... đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; m&oacute;n canh chồn nổi tiếng. <br /><br />- Gan, tim, n&atilde;o chồn trộn lại, rang kh&ocirc;, nghiền nhỏ th&agrave;nh bột, trước khi đi ngủ d&ugrave;ng k&egrave;m với canh trứng hoa, c&oacute; c&ocirc;ng năng tẩm bổ rất tốt, c&oacute; thể d&ugrave;ng để chữa bệnh đau tim, hoảng loạn tinh thần, <p>&nbsp;</p></span><p>&nbsp;</p>&nbsp;
 


muon anh giup

em muon nuoi loai nay.nhung chua co kinh nghiem ji.mong anh hom nao e len anh giup do
 


Back
Top