Bán Chồn Nhung Đen Gống Sinh Sản Và Chồn Thịt

#1
<p class="p_first" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px"><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 21.81818199157715px" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/nru1350576566.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_nru1350576566.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 21.81818199157715px" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/csp1350576547.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_csp1350576547.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 21.81818199157715px" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/hte1350576519.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_hte1350576519.jpg" border="0" /></a></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 21.81818199157715px">Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</strong></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 21.81818199157715px">Hi&ecirc;̣n nay qua đ&agrave;i b&aacute;o v&agrave; Truy&ecirc;̀n h&igrave;nh đ&ecirc;̀ c&acirc;̣p nhi&ecirc;̀u v&ecirc;̀ vi&ecirc;̣c nu&ocirc;i Gi&ocirc;́ng Ch&ocirc;̀n Nhung Đen sinh sản đem&nbsp;</strong><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 21.81818199157715px">lại hi&ecirc;̣u quả kinh t&ecirc;́ cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ngh&egrave;o. V&igrave; con Ch&ocirc;̀n Nhung Đen n&agrave;y được m&ecirc;̣nh danh l&agrave; ( Con V&acirc;̣t Nu&ocirc;i Của Nh&agrave; Ngh&egrave;o) bởi v&igrave; do ngu&ocirc;̀n thức ăn của n&oacute; l&agrave; v&ocirc; t&acirc;̣n ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c loại cỏ v&agrave; rau &hellip; ngo&agrave;i ra l&agrave; c&aacute;</strong><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 21.81818199157715px">m v&agrave; ng&ocirc; m&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n n&agrave;o chẳng c&oacute; sẵn c&aacute;c loại thức ăn đ&oacute; trong nh&agrave;. C&ograve;n v&ecirc;̀ chu&ocirc;̀ng trại th&igrave; đơn giản chỉ c&acirc;̀n t&acirc;̣n dụng c&aacute;i chu&ocirc;̀ng g&agrave; cũ hay chi&ecirc;́c trạn b&aacute;t cũ đ&oacute;ng sửa qua loa l&agrave; c&oacute; th&ecirc;̉ nu&ocirc;i được ngay. &nbsp;Quả kh&ocirc;ng sai với c&acirc;u con v&acirc;̣t nu&ocirc;i của nh&agrave; ngh&egrave;o nhưng kh&ocirc;ng h&ecirc;̀ ngh&egrave;o ch&uacute;t n&agrave;o v&igrave; lợi &iacute;ch v&ecirc;̀ kinh t&ecirc;́ của n&oacute; đem lại th&igrave; th&acirc;̣t xứng đ&aacute;ng đ&ecirc;̉ b&agrave; con đ&acirc;̀u tư nu&ocirc;i.</strong></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">Với xu hướng hi&ecirc;̣n nay do nhi&ecirc;̀u người d&acirc;n đang c&oacute; nhu c&acirc;̀u mu&ocirc;́n nu&ocirc;i Ch&ocirc;̀n Nhung Đen v&igrave; hi&ecirc;̣u quả kinh t&ecirc;́ cao, nhưng do đa ph&acirc;̀n chưa c&oacute; kinh v&agrave; th<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 21.81818199157715px; font-size: 14.44444465637207px">i&ecirc;́u &nbsp;hi&ecirc;̉u bi&ecirc;́t v&ecirc;̀ gi&ocirc;́ng Ch&ocirc;̀n Nhung Đen n&agrave;y, n&ecirc;n thường mua lại của c&aacute;c l&aacute;i bu&ocirc;n chỉ v&igrave; lợi nhu&acirc;̣n trước mắt n&ecirc;n họ thu mua gi&ocirc;́ng ở c&aacute;c nơi v&agrave; đ&oacute; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&ocirc;ng r&otilde; ngu&ocirc;̀n g&ocirc;́c sau đ&oacute; gh&eacute;p đ&ocirc;i 1 đực 1 c&aacute;i đ&ecirc;̉ b&aacute;n ki&ecirc;́m lời n&ecirc;n r&acirc;́t d&ecirc;̃ bị C&acirc;̣n Huy&ecirc;́t khi b&agrave; con ta mua v&ecirc;̀ nu&ocirc;i hay bị mắc b&ecirc;̣nh v&agrave; bị tho&aacute;i h&oacute;a gi&ocirc;́ng n&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng ph&aacute;t tri&ecirc;̉n v&agrave; nh&acirc;n r&ocirc;̣ng được đ&agrave;n Ch&ocirc;̀n, v&agrave; thi&ecirc;̣t hại v&ecirc;̀ kinh t&ecirc;́ sẽ d&acirc;̃n đ&ecirc;́n ch&aacute;n nản v&agrave; bỏ cu&ocirc;̣c.</span></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">Đ&ecirc;̉ đảm bảo gi&ocirc;́ng Ch&ocirc;̀n Nhung Đen sinh trưởng ph&aacute;t tri&ecirc;̉n t&ocirc;́t nh&acirc;́t, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung c&acirc;́p con gi&ocirc;́ng c&oacute; ngu&ocirc;̀n g&ocirc;́c r&otilde; r&agrave;ng, v&agrave;&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 21.81818199157715px; font-size: 14.44444465637207px">kh&ocirc;ng bị ( C&acirc;̣n Huy&ecirc;́t) như đa s&ocirc;́ b&agrave; con đ&atilde; mua lại của c&aacute;c l&aacute;i bu&ocirc;n kh&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghi&ecirc;̣m trong chăn nu&ocirc;i, Với thời gian 3 năm nu&ocirc;i v&agrave; nh&acirc;n gi&ocirc;́ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; trải qua v&agrave; đ&atilde; đ&uacute;c k&ecirc;́t được những Kinh nghi&ecirc;̣m qu&yacute; gi&aacute; hy vọng sẽ được hợp t&aacute;c trao đ&ocirc;̉i với qu&yacute; b&agrave; con đ&ecirc;̉ ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t tri&ecirc;̉n đ&agrave;n Ch&ocirc;̀n Nhung Đen nhằm đem lại ngu&ocirc;̀n kinh t&ecirc;́ b&ecirc;̀n vững</span></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">Hi&ecirc;̣n t&ocirc;i đang nu&ocirc;i ch&ocirc;̀n nhung đen v&agrave; c&oacute; con gi&ocirc;́ng b&aacute;n tại Ứng H&ograve;a, H&agrave; N&ocirc;̣i</p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">ai c&oacute; nhu c&acirc;̀u nu&ocirc;i h&atilde;y li&ecirc;n h&ecirc;̣ với t&ocirc;i qua s&ocirc;́&nbsp;<strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 21.81818199157715px">ĐT : 0972.556.986 - 016.95.83.1111</strong>&nbsp;t&ocirc;i sẽ cung c&acirc;p con gi&ocirc;́ng v&agrave; hướng d&acirc;̃n kỹ thu&acirc;̣t nu&ocirc;i cho c&aacute;c bạn. t&ocirc;i đảm bảo l&agrave; c&aacute;c bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng. (&nbsp;<strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 21.81818199157715px"><em>N&agrave;o c&uacute;ng ta h&atilde;y bắt tay v&agrave;o ki&ecirc;́m ti&ecirc;̀n nh&eacute; đừng ch&acirc;̣m tr&ecirc;̃</em></strong>&nbsp;) c&aacute;c bạn c&agrave;ng nu&ocirc;i sớm c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; thu nh&acirc;̣p sớm, cảm ơn đ&atilde; d&agrave;nh ch&uacute;t thời gian qu&yacute; b&aacute;u đ&ecirc;̉ đọc tin. T&ocirc;i r&acirc;́t vui l&ograve;ng hợp t&aacute;c trao đ&ocirc;̉i kinh nghi&ecirc;̣m v&agrave; l&agrave;m ăn với c&aacute;c bạn.</p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 21.81818199157715px"><em>Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng theo hướng đi của m&igrave;nh.</em></strong></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">Chuyển h&agrave;ng đi c&aacute;c tỉnh theo phương thức chuyển khoản.</p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">Chủ TK: Đỗ Quốc Tuấn</p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">Số TK : 0021002140234</p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">Mở Tại: Ng&acirc;n H&agrave;ng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương VN ( Vietcombank)</p><p class="p_last" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; padding: 0px; font-size: 14.44444465637207px">Chi nh&aacute;nh: Ho&agrave;n&nbsp;<span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 21.81818199157715px; font-size: 14.44444465637207px">Kiếm H&agrave; Nội</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Quốc Tuấn
- Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
- Điện thoại: 0972556986 - Fax: 01695831111
- email: tonytuan8388@gmail.com
 

Top