Bán chồn nhung đen tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Miền Trung, Tây

#1
<p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red">THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"><br /> </span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: fuchsia">ĐT: 0932 381 798</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: fuchsia">(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: fuchsia">Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br /> ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit" href="http://quangnam.jaovat.com/"><span style="font-family: inherit; color: fuchsia; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; border-width: 1pt; border-color: windowtext">quẢng nam</span></a>, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Chồn nhung đen</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- C&aacute; giống</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- D&ecirc;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Thỏ</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Kỳ đ&agrave;</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Chim Trĩ</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Nh&iacute;m</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Kỳ nh&ocirc;ng (gi&ocirc;ng)</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- S&acirc;m Ngọc Linh.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Dế.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- B&ograve; cạp.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- C&aacute; Ngựa.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Tắc k&egrave;.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Kỳ t&ocirc;m.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- Mối ch&uacute;a.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: navy">- V&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i vật kh&aacute;c</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với &ldquo;THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT&rdquo; để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red">ĐT: 0932 381 798.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red">Web:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a target="_blank" title="http://thegioiloaivat.mov.vn/" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit" href="http://muabanraovat.org/raovat?url=http://thegioiloaivat.mov.vn/"><span style="font-family: inherit; color: red; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; border-width: 1pt; border-color: windowtext">http://thegioiloaivat.mov.vn/</span></a><br /> Web: dacsanquangnam.weebly.com</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: red">Thế giới lo&agrave;i vật, Tam Kỳ, Quảng Nam.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: red">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thế giới loài vật
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0932381798 - Fax:
- email: thegioiloaivat@yahoo.com