BÁN CON GIỐNG CÁC LOẠI GÀ,VỊT,NGAN...

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TOAN
- Địa chỉ: HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 01218895639
- email: toanolympus@yahoo.com.vn
================================

<p>CUNG CẤP CON GIỐNG C&Aacute;C LOẠI: G&Agrave; LƯƠNG PHƯỢNG,G&Agrave; TA, G&Agrave; TA THẢ VƯỜN,G&Agrave; S&Aacute;C S&Ocirc;,G&Agrave; LAI CHỌI, G&Agrave; SAO,G&Agrave; AICAP, G&Agrave; KABIA,GA SI&Ecirc;U ĐẺ CPBRao,GA Đ&Ocirc;NG CẢO,G&Agrave; HMONG,GA L&Ocirc;I,GA T&Acirc;Y.....<br /></p><p>VỊT:VỊT BẦU C&Aacute;NH TRẮNG,VỊT SUPPER,VỊT SI&Ecirc;U HOA,NGAN PH&Aacute;P,VỊT SI&Ecirc;U ĐẺ...</p><p>LH: TO&Agrave;N 01218895639 <br /></p>
 
Back
Top