Bán củ hành tím xuất khẩu

  • Thread starter TRẦN DANH HẠNH
  • Ngày gửi
T

TRẦN DANH HẠNH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN DANH HẠNH
- Địa chỉ: Tân Bình - Tp.Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0947 900 779 ::: FaX
- email: trandanhhanh@gmail.com
================================

<p><strong></strong></p><p><strong><em>K&iacute;nh gửi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng </em></strong></p><p><strong><em>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần b&aacute;n số lượng lớn củ h&agrave;nh t&iacute;m đủ ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu.Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu mua h&agrave;ng,xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</em></strong></p><p><strong><em>C&ocirc;ng ty cổ phần DV-TM &amp; Ph&aacute;t triển Nguồn Lực Việt</em></strong></p><p><strong><em>235-241 Lầu 8,T&ograve;a Nh&agrave; Mekong Tower,Cộng h&ograve;a,P.13.T&acirc;n B&igrave;nh,Tp.HCM </em></strong></p><p><strong><em>Hotline: 0947 900 779 (Mr Hạnh)</em></strong></p><p><strong><em>Email:trandanhhanh@gmail.com</em></strong></p>
 
Back
Top