bán củi bìa, mùn cưa gỗ tràm bông vàng và cao su.

#1
<p><font size="6">Hiện tại <font size="6">ch<font size="6">&uacute;ng t<font size="6">&ocirc;i</font></font></font> 1 lượng lớn m&ugrave;n cưa m&aacute;y, <font size="6">g<font size="6">ỗ <font size="6">đ<font size="6">ốt l<font size="6">&ograve; h<font size="6">ơi.</font></font></font></font></font></font> <font color="Red">cung cấp được khoảng hơn <font size="6">30</font>0-400 tấn/th&aacute;ng</font>, <font color="Navy">Gốm c&aacute;c loại gỗ tạp rừng như: <font size="6">.T<font size="6">r<font size="6">&agrave;m b<font size="6">&ocirc;ng v<font size="6">&agrave;ng, cao su<font size="6">, g<font size="6">ỗ th<font size="6">&ocirc;ng.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>.., v&agrave; một số loại gỗ tạp ...c&oacute; chổ che chắn tốt, ko ẩm ướt, độ ẩm &lt; <font size="6">30</font>%.<br /> Giao h&agrave;ng tại S&agrave;i G&ograve;n,B<font size="6">&igrave;nh d<font size="6">ương, Bi<font size="6">&ecirc;n H<font size="6">&ograve;a, <font size="6">Đ<font size="6">ồng nai</font></font></font></font></font></font> h&igrave;nh thức v&ocirc; bao (25-30kg/1 bao). Ai c<font size="6">&oacute; nhu c<font size="6">ầu xin li<font size="6">&ecirc;n h<font size="6">ệ:</font></font></font></font></p><p><font size="6"><font size="6"><font size="6"><font size="6"><font size="6"> Long: 0939724733</font></font></font></font><br /></font></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/73446-Ban-Mun-cua-tap-CD-so-luong-lon-#ixzz2LdRgC7W1">http://agriviet.com/home/threads/73446-Ban-Mun-cua-tap-CD-so-luong-lon-#ixzz2LdRgC7W1</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Long
- Địa chỉ: thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0939724733 - Fax:
- email: cuong2691983@gmail.com