BAN DAC SAN KY NHONG (GIONG&THIT)

  • Thread starter THANH TRONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

THANH TRONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THANH TRONG
- Địa chỉ: Q. BÌNH TÂN TP.HCM
- Tel, Fax: 0989.725.755 ::: FaX
- email: trongnt78@gmail.com
================================

<font size="3"></font><font size="3"><p><u><strong>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</strong></u><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> THANH TRONG<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>Q. B&Igrave;NH T&Acirc;N TP.HCM<br /><strong>- Tel, Fax: </strong>0989.725.755 ::: FaX <br /><strong>- email: </strong>trongnt78@gmail.com <br /></p></font><strong><font size="3">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp đặc sản kỳ nh&ocirc;ng(giống &amp; thịt ).C&aacute;c ACE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu thực sự h&atilde;y li&ecirc;n hệ trước với ch&uacute;ng t&ocirc;i trước 1 tuần để được phục vụ tốt nhất .Thanks!<br /></font></strong><strong><font size="3">Gi&aacute; hiện tại:<br /></font></strong><strong><font size="3">&nbsp;Kỳ d&ocirc;ng giống:350-400ng/kg(loại 25-30con)<br /></font></strong><strong><font size="3">&nbsp;Kỳ d&ocirc;ng thịt:350ng/kg(loại 4-10con)<br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3">Địa chỉ li&ecirc;n hệ: 0989.725.755<br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top