bán: DCP hữu cơ

phalelbui

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">C&ocirc;ng ty TNHH Kỹ nghệ Thực phẩm Đức &Aacute;</span></em></strong><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial"> xin giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm </span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 160%"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 160%; font-family: Arial; color: red">ORGANIC DCP (DCP HỮU CƠ)</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 160%"><em><span style="font-family: Arial">SẢN PHẨM RẤT TỐT CHO SỰ SINH TRƯỞNG, PH&Aacute;T TRIỂN, SINH SẢN CỦA C&Aacute;C LOẠI TH&Uacute; NU&Ocirc;I, GIA CẦM V&Agrave; THỦY SẢN.</span></em><span style="font-family: Arial"></span></p> <ul> <li class="MsoNormal" style="line-height: 160%"><span style="font-family: Arial">Xuất xứ: <strong>CH&Acirc;U &Acirc;U</strong>.</span><span style="font-size: 9.5pt; line-height: 160%; font-family: Arial"></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: 160%"><span style="font-family: Arial">L&agrave; nguồn cung cấp <strong><em>PHOSPHO HỮU DỤNG</em></strong><em> </em>(11%), <strong><em>CALCI HỮU DỤNG</em></strong><em> </em>(22%) v&agrave; <strong><em>PROTEIN</em></strong> (25 - 30%) với tỉ lệ <strong><em>ĐẠM TI&Ecirc;U H&Oacute;A CAO</em></strong><em> </em>(81%).</span><span style="font-size: 9.5pt; line-height: 160%; font-family: Arial"></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: 160%"><span style="font-family: Arial; color: #32cd32">Đặc biệt:</span><span style="font-family: Arial"> <strong><em>KH&Ocirc;NG c&oacute; chứa kim loại nặng</em></strong>, rất an to&agrave;n cho tất cả th&uacute; nu&ocirc;i nhất l&agrave; n&aacute;i mang thai, n&aacute;i nu&ocirc;i con, gia cầm cho trứng v&agrave; thủy sản.</span><span style="font-size: 9.5pt; line-height: 160%; font-family: Arial"></span></li> </ul> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại <strong><em>nguy&ecirc;n liệu cung đạm</em></strong>, <strong><em>hương liệu, kho&aacute;ng hữu cơ, chất phụ gia v&agrave; c&aacute;c chất kh&aacute;c</em></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết xin được trao đổi th&ecirc;m với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Th&acirc;n ch&agrave;o! </span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ: </span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial">B&ugrave;i Thị Pha Lel</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Tel: 0975.446 717 &ndash; 08.3997 6732</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Fax: 08.3997 5376</span></p> <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Email: phalel.daft@ymail.com</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phalelbui
- Địa chỉ: 422/5 Đào Duy Anh, Q.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM
- Điện thoại: 0975.446 717 - Fax: 08.3997 6732
- email: phalel.daft@ymail.com