BÁN DẾ MÈN GIÁ SIÊU RẺ ĐÂY!

  • Thread starter TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN
- Địa chỉ: THÔN 7 XÃ TÂN PHÚC -NÔNG CỐNG-THANH HOÁ
- Tel, Fax: ::: FaX 0984095086-0987150869
- email: hoangluy_tung@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay nghề nu&ocirc;i Dế m&egrave;n đang l&agrave; mốt của nhiều người n&ocirc;ng d&acirc;n v&igrave; rất dễ nu&ocirc;i. b&agrave; con c&oacute; thể nu&ocirc;i để cải thiện m&oacute;n ăn,thưởng thức...vv. Trại dế ch&uacute;ng t&ocirc;i với phương ch&acirc;m c&ugrave;ng nhau tiến bộ v&agrave; học tập kinh nghiệm trong c&aacute;c lĩnh vực để ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng t&iacute;ch lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Ch&uacute;ng t&ocirc;i thiết nghĩ kh&ocirc;ng thử th&aacute;ch th&igrave; kh&ocirc;ng thể biết m&igrave;nh đến đ&acirc;u do đ&oacute; b&agrave; con h&atilde;y thử t&igrave;m hiểu v&agrave; nu&ocirc;i theo từng quy m&ocirc; nhỏ v&agrave; tăng dần theo khả năng.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn c&ugrave;ng b&agrave; con b&agrave;n bạc th&ecirc;m kinh nghiệm nhằm n&acirc;ng cao,t&iacute;ch lũy kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i bằng c&aacute;ch vừa nu&ocirc;i vừa t&igrave;m hiểu.</p><p>Mọi chi tiết xin b&agrave; con li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ: TRẠI DẾ M&Egrave;N HO&Agrave;NG HO&Agrave;N - Th&ocirc;n 7 x&atilde; T&acirc;n ph&uacute;c - huyện N&ocirc;ng Cống - Thanh ho&aacute;; Đt: 0984095086-0987150869. (Gặp Ho&agrave;ng hoặc Ho&agrave;n)</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top