Ban De Men giong va thuong pham, Tho giong va tho thit

  • Thread starter Nguyen Van Hung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Van Hung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Van Hung
- Địa chỉ: Ngoc Tan Ngoc Son Hiep Hoa Bac Giang
- Tel, Fax: ::: FaX 0912249617
- email: nguyenthilybg
================================

<p><font face=".VnTime" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face=".VnTime" size="3"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td><div><p align="center">Trang tr&sup1;i Huy H&iuml;ng xin k&Yacute;nh tr&micro;o qu&yacute; kh&cedil;ch<br /></p></div></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>Trang tr&sup1;i ch&oacute;ng t&laquo;i hi&Ouml;n nay c&atilde; b&cedil;n D&Otilde; m&Igrave;n gi&egrave;ng &nbsp;gi&cedil; 5.000 &reg; 1c&AElig;p D&Otilde; &reg;&Icirc; g&aring;m 1&reg;uc v&micro; 2 c&cedil;i , D&Otilde; th&shy;&not;ng ph&Egrave;m 200.000&reg; 1 kg. Th&aacute; gi&egrave;ng v&micro; Th&aacute; th&THORN;t gi&cedil; 50.000&reg; 1 kg.<br />Qu&yacute; kh&cedil;ch c&atilde; nhu c&Ccedil;u xin li&ordf;n h&Ouml; s&egrave; &reg;i&Ouml;n tho&sup1;i( 0912249617) g&AElig;p H&iuml;ng)<br />&sect;&THORN;a ch&Oslash; li&ordf;n h&Ouml; :&ldquo; Ng&auml;c T&copy;n - Ng&auml;c S&not;n - Hi&Ouml;p H&szlig;a - B&frac34;c Giang&rdquo;<br /><span /><p></p></font></p><p><font face=".VnTime" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face=".VnTime" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face=".VnTime" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face=".VnTime" size="3">&nbsp;</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top