Ban De Men giong va thuong pham, Tho giong va tho thit

  • Thread starter Nguyen Van Hung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Van Hung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Van Hung
- Địa chỉ: Ngoc Tan - Ngoc Son - Hiep Hoa - Bac Giang
- Tel, Fax: ::: FaX 0912249617
- email: nguyenthilybg
================================

<div align="center"><table cellpadding="0" width="91%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 99%">Kỹ thuật nu&ocirc;i dế m&egrave;n (<font face=".VnTime">Tr&sup1;i d&Otilde; Nguy&Ocirc;n v&uml;n H&iuml;ng: Ng&auml;c T&copy;n- Ng&auml;c S&not;n- <br /></font><font face=".VnTime">Hi&Ouml;p H&szlig;a &ndash; B&frac34;c Giang)<br /></font></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table cellpadding="0" width="664" border="0"><tbody><tr><td style="width: 660px" valign="top"><strong>Kỹ thuật nu&ocirc;i dế m&egrave;n:</strong><br /><span /><strong>1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</strong><br /><br />- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br /><br />Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.<br />- Dế đực bụng nhỏ hơn.<br />- Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.<br />&nbsp;Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.<br />Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm<br />xuống đất đẻ trứng.<br />- Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.<br />Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.<br /><strong>2. V&ograve;ng sinh trưởng</strong><br />- Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.<br /><br />- Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y.<br /><br />- Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.<br /><strong>3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</strong><br />- Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế.<br />&nbsp;N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng <br />đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.<br /><br />Nu&ocirc;i trong chậu nhựa: chậu cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh 40 - 50cm, nu&ocirc;i bằng chậu đỡ<br />&nbsp;tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&igrave; gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, rất tiện &iacute;ch n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i <br />chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.<br /><br />Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa: d&ugrave;ng loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t, n&ecirc;n mua loại c&oacute; nắp đậy sau đ&oacute; chọc<br />&nbsp;thủng lỗ nhỏ bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo độ tho&aacute;ng.<br /><br />Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; sếp c&aacute;c hộp đ&egrave; n&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.<br /><br />Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng xốp <font face=".VnTime">c&atilde; &reg;&ocirc;c th&ntilde;ng l&ccedil; &euml; l&frac34;p &reg;&Euml;y</font>, th&ugrave;ng b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng: tuy nhi&ecirc;n <br />c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y dế sẽ b&ograve; được ra&nbsp; ngo&agrave;i, cắn thủng trốn tho&aacute;t dễ g&acirc;y mất m&aacute;t.<br /><br />Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c để nu&ocirc;i dế như th&ugrave;ng t&ocirc;n, th&ugrave;ng gỗ, chum,<br />&nbsp;lu, vại.<br />- C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế m&egrave;n sinh <br />sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lấn lột x&aacute;c dế rất m&egrave;m v&agrave; thường bị <br />đồng loại cắn, ăn v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế như vậy sẽ tr&aacute;nh <br />được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng hoặc giấy b&aacute;o được vo <br />lại rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế, dưới đ&aacute;y chậu nu&ocirc;i được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho <br />ần vệ sinh sau, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để dế m&egrave;n gậm nhấm <font face=".VnTime">ho&AElig;c b&sup1;n c&atilde; th&Oacute; cho<br /></font><font face=".VnTime">&nbsp;th&ordf;m c&aacute; t&shy;&not;i v&Ograve; m&iuml;a h&Igrave; cho D&Otilde; chui r&oacute;c cho m&cedil;t</font>.<br /><br />- Khay đựng thức ăn: bạn c&oacute; thể tận d&ugrave;ng nắp nhựa c&oacute; sẵn, vỏ hộp sữa chua, c&aacute;c đĩa <br />chấm thức ăn c&oacute; đường k&iacute;nh từ 4 - 5cm, c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm, hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự đổ <br />bằng xi măng.<br />- Khay đựng nước uống: tương tự như khay đựng thức ăn. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; d&ugrave; l&agrave;m khay<br />&nbsp;đựng thức ăn hay nước uống đều phải l&agrave;m nh&aacute;m cả hai mặt để dế m&egrave;n c&oacute; thể leo tr&egrave;o <br />ăn uống dễ d&agrave;ng.<br />- Đất cho dế đẻ: t&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất c&aacute;t, hoặc c&oacute; thể trộn theo tỷ lệ 2 đất, 1 c&aacute;t giữ ẩm<br />&nbsp;cho dế đẻ.<br /><strong>4. Thức ăn cho dế</strong><br />- C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn,<br />&nbsp;l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải <br />được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.<br /><br />- Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ xung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.<br /><br />- Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.<br /><strong>5. C&aacute;ch chọn dế giống</strong><br />- Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.<br />- T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chậu<br />&nbsp;c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, <br />3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo.<br /><strong>6. C&aacute;ch cho dế đẻ</strong><br />- Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.<br /><br />- Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o<br />&nbsp;cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay<br />&nbsp;bằng khay đất kh&aacute;c.<br /><br />- Những ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.<br /><br />- Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.<br /><strong>7. C&aacute;ch ấp trứng</strong><br />- Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp,<br />&nbsp;xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.<br /><br />- Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm <br />v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng <br />nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.<br />- Sau 9 - 12 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho<br />&nbsp;khay trứng ra chậu nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 4 - 5 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute;<br />&nbsp;ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.<br />- T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chậu nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa <br />tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c <br />nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.<br /><strong>8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</strong><br />- Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.<br />- C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 c&aacute;i dế bắc nồi cơm v&agrave;o chậu nu&ocirc;i cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo,<br />tr&uacute; ẩn.<br />- Để v&agrave;o chậu dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).<br /><br />- Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho<br />&nbsp;dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.<br /><strong>9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</strong><br />- L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ <br />dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n <br />cho th&ecirc;m dế cho dế m&egrave;n đậu.<br /><br />- Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chậu nu&ocirc;i kh&aacute;c, chậu nu&ocirc;i đảm <br />bảo khoảng 1000 con.<br /><br />- C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.<br /><br />- Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n <br />c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; <br />hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.<br /><br />- Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chậu nu&ocirc;i một lần.<br /><strong>10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế</strong><br />- L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng <br />lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất<br />&nbsp;lượng nhất.<br /><br />- Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một<br />&nbsp;tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.<br />- Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 <br />lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ<br />&nbsp;lạnh ti&ecirc;u thụ dần.<br />- Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.<br /></td></tr></tbody></table></div>Nu&ocirc;i dế đang l&agrave; một hướng l&agrave;m gi&agrave;u mới cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n v&igrave; chi ph&iacute; đầu <br />tư thấp m&agrave; hiệu quả kinh tế cao.Thế nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thấy nhiều nơi <br />b&aacute;n giống gi&aacute; qu&aacute; cao v&agrave; hiện Trang trại &nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dế m&egrave;n <br />giống b&aacute;n cho b&agrave; con.Gi&aacute; con giống dao động từ 2 - 3000VND t&ugrave;y theo ng&agrave;y <br />tuổi.Gi&aacute; một khay trứng ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n 40 ng&agrave;n đồng!Đồng thời ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n<br />&nbsp;cung cấp dế thịt ổn định với số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng,qu&aacute;n bia khắp<br />&nbsp;c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n miền Bắc với gi&aacute; cả cạnh tranh nhất!<br /><br />Vậy b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua dế giống về nu&ocirc;i để ph&aacute;t triển kinh tế hay <br />c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng,c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu về dế thịt. <font face=".VnTime">H&middot;y li&ordf;n h&Ouml; v&iacute;i ch&oacute;ng t&laquo;i &reg;i&Ouml;n <br /></font>&nbsp;thoại li&ecirc;n hệ 0912249617<br /><div>Ch&uacute;c b&agrave; con sức khỏe v&agrave; chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng! <br /></div><font face=".VnTime">Trang tr&sup1;i D&Otilde; M&Igrave;n L&yacute; H&iuml;ng: Ng&auml;c T&copy;n &ndash; Ng&auml;c S&not;n- Hi&Ouml;p H&szlig;a &ndash;B&frac34;c Giang. &sect;i&Ouml;n tho&sup1;i<br /></font><font face=".VnTime">Li&ordf;n h&Ouml; 0912249617 (g&AElig;p H&iuml;ng)<br /></font><br /><p><span /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top