Bán dế thịt, dế sữa và dế trứng sản lượng ổn định

  • Thread starter dế thiên nhiên
  • Ngày gửi
D

dế thiên nhiên

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Khải
- Địa chỉ: 137, đường 490, ấp 2, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp. HCM
- Tel, Fax: 08 3794 9820 ::: FaX 08 3794 9820
- email: natural.cricket_enterprise@yahoo.com.vn
================================


TRAÏI DEÁ THIEÂN NHIEÂN - NATURAL CRICKET ENTERPRISE

Ñ/c: soá 137, ñ. 490 vaø soá 112, ñ. 489, xaõ Phaïm Vaên Coäi, Cuû Chi, Tp., HCM – Vieät Nam
Te/fax: 84. 8. 3794 9820; mbl: 0169 996 8150; e-mail: natural.cricket_enterprise@yahoo.com.vn

Add.,: no., 137, str. 490 and no., 112, str. 489, Pham Van Coi ward, Cu Chi dist.,
HoChiMinh City, Vietnam.
Tel/fax: 84. 8. 3794 9820; mbl. 0169 996 8150 e-mail: natural.cricket_enterprise@yahoo.com.vn

________________&*&________________

Xin Chaøo,
Dear Sir and Madam,

Traïi deá Thieân Nhieân chuùng toâi coù khaû naêng cung caáp Deá Thòt, Deá Söõa Vaø Deá Tröùng vôùi soá löôïng lôùn vaø oån ñònh giaù.
We can supply congealed cricket meat with large shipment and stable price. Flexible method of payment.

Ñoùng goùi: 100g/tuùi PE coù daùn mieäng, 05 tuùi/hoäp nhöïa coù naép vaø ñöôïc huùt chaân khoâng roài baûo quaûn ñoâng laïnh. Ñaûm baøo haøng töôi nguyeân.
Packing: 100g/PE bag with heat seal, 05 bags in a plastic box with vacuum then congelation suppled.

Hieän ñaõ coù hai kho haøng luoân saün saøng phaân phoái: 1- ngoõ 162, Ñoäi Caán, Ba Ñình HN vaø phöôøng An Phuù Ñoâng, Q12 Tp. HCM.
We have two allocating palces of goods: 1- lane no., 162, Doi Can str., Ba Dinh dist., Hanoi Capital and An Phu Dong ward, dist., 12 HCM City

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät: haøng ñoâng laïnh huùt chaân khoâng, töôi, ruoät deá saïch phaân.
Specification of goods: vacuum then congelation suppled. No faeces in intestine of cricket. Goods transporting place to place by dry ice.

ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI: ĐÃ SỬ LÝ HẾT MÙI HÔI VÀ KHAI CỦA CÔN TRÙNG, HÀNG LUÔN KHÔ RÁO

Giaù: chaáp nhaän ñöôïc
Unit price: competitive price

Vui loøng lieân heä khi coù nhu caàu. Chuùng toâi saün saøng ñoùng haøng vôùi nhaõn hieäu cuûa baïn theo yeâu caàu.
Pleae do not hesitate to contact us for more information.

Traân troïng!
Looking forwads to hearing from you soon!
Best Regards,
Traàn Khaûi – Thieân Nhieân – Cuû Chi
 
Last edited by a moderator:

Quảng cáoTop