Bán Dúi giống thuần giá rẻ tại Quảng Ninh và miến bắc

  • Thread starter connhanong_f1
  • Ngày gửi
C

connhanong_f1

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>Ở Việt Nam, việc nu&ocirc;i D&uacute;i ( con đặc sản ) đang ph&aacute;t triển rất tốt, nguồn thu nhập đảm bảo cho người chăn nu&ocirc;i do đầu ra của con D&uacute;i đang được thị trường trong nước v&agrave; Trung Quốc thu mua với gi&aacute; rất cao từ 380 ngh&igrave;n đến 450 ngh&igrave;n / 1kg t&ugrave;y từng giai đoạn. D&uacute;i đang khan hiếm dần v&igrave; nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng lớn hơn nguồn cung hi&ecirc;n tại.</div><p>&nbsp; &nbsp;Con D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n chỉ ăn tre, măng, m&iacute;a, ng&ocirc;, khoai, sắn n&ecirc;n khi đưa v&agrave;o nu&ocirc;i trong chuồng trại nguồn thức ắn của ch&uacute;ng vẫn được người chăn nu&ocirc;i &aacute;p dụng, đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do thịt D&uacute;i rất ngon, ko c&oacute; mỡ, da gi&ograve;n, thịt săn chắn, thơm ngon, m&aacute;t v&agrave; dinh dưỡng. Trung b&igrave;nh một con D&uacute;i trưởng th&agrave;nh v&agrave; để c&oacute; thể xẻ thịt trọng lượng v&agrave;o khoảng 1 đến 1.5 kg, những con D&uacute;i c&oacute; trọng lượng lớn hơn thường rất &iacute;t v&agrave; thường l&agrave; D&uacute;i m&aacute; đỏ ( D&uacute;i m&aacute; đỏ trong tự nhi&ecirc;n v&agrave; nu&ocirc;i nh&acirc;n tạo thường rất hiếm v&agrave; kh&oacute; gặp ). Trong c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn hay đơn giản chỉ l&agrave; một bữa li&ecirc;n hoan, bữa tiệc nhỏ một con D&uacute;i khoảng 1.2 kg với gi&aacute; trung b&igrave;nh 4 đến 6 trăm ngh&igrave;n l&agrave; c&oacute; thể chi&ecirc;u đ&atilde;i từ 2 đến 4 thực kh&aacute;ch nhưng với một ch&uacute; Nh&iacute;m th&igrave; phải l&agrave; 10 đến 20 người ăn v&agrave; gi&aacute; th&igrave; kh&aacute; đắt do trọng lượng n&oacute; lớn hơn rất nhiều lần con D&uacute;i, đ&oacute; cũng l&agrave; nhược điểm đầu ra của con Nh&iacute;m hi&ecirc;n nay. </p><p>&nbsp; &nbsp;Trại D&uacute;i Hải Nguy&ecirc;n đang cung cấp cho thị trường đặc biệt l&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n, người chăn nu&ocirc;i D&uacute;i một nguồn con giống dồi d&agrave;o v&agrave; chất lượng. Thời gian qua đ&atilde; c&oacute; rất nhiều b&agrave; con t&igrave;m đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; cũng rất vui khi nh&acirc;n được nhiều sự ủng hộ ch&acirc;n th&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui khi c&oacute; nhiều b&agrave; con đ&atilde; cho ra những sản phẩm đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh, nu&ocirc;i D&uacute;i hay bất kỳ con vật n&agrave;o kh&aacute;c niềm vui lớn nhất đ&oacute; l&agrave; khi con vật nu&ocirc;i đ&oacute; biết sinh sản v&agrave; nu&ocirc;i con tốt. Xin ch&uacute;c mừng c&aacute;c b&aacute;c </p><p>&nbsp; &nbsp;Để tiếp tục duy tr&igrave;, bảo vệ quỷ gen đa dạng sinh học Việt Nam cũng như cung cấp con D&uacute;i giống đến tay b&agrave; con chăn nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn tiếp tục cung cấp con D&uacute;i giống c&aacute;c loại từ mới t&aacute;ch mẹ đến trưởng th&agrave;nh v&agrave; sinh sản B&agrave; con chăn nu&ocirc;i c&oacute; nhu cầu tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; nu&ocirc;i thương phẩm cũng như con giống xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua số điện thoại: 0904 272 508 gặp anh Hải Nguy&ecirc;n </p><p> Địa chỉ: X&oacute;m 8, th&ocirc;n Nội Ho&agrave;ng Đ&ocirc;ng, Đ&ocirc;ng Triều, Quảng Ninh </p><p> email: namnguyen668@gmail.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải Nguyên
- Địa chỉ: Thôn Nội Hoàng Đông, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0904272508 - Fax:
- email: namnguyen668@gmail.com
 

Đối tácTop