Bán Gà con giống (đặc sản) với số lượng lớn, chất lượng đảm bảo*( hà nàm)

  • Thread starter hoangvietquyen
  • Ngày gửi
H

hoangvietquyen

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: tienphongduytienhanam
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ubndxatienphong@vnn.vn
================================

<p>Ch&agrave;o to&agrave;n thể b&agrave; con trong diễn đ&agrave;n n&ocirc;ng nghiệp!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Xin giới thiệu một loại G&agrave; đặc sản thuộc Giống G&agrave; c&oacute; loại Gen qu&yacute; hiếm </strong></p><p>đang được Nh&agrave; nước bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển, nh&acirc;n rộng để giữ giống </p><p><strong>Gen </strong>qu&yacute; sau n&agrave;y! Đ&oacute; l&agrave; <strong>G&agrave; M&oacute;ng Ti&ecirc;n phong</strong> !</p><p>Địa chỉ :<strong> X&atilde; Ti&ecirc;n phong - Duy ti&ecirc;n -&nbsp;H&agrave; nam.</strong></p><p>Thuộc khu vực <strong>ph&iacute;a Bắc</strong>!</p><p>Nếu b&agrave; con c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i kinh doanh hoặc nu&ocirc;i thử nghiệm giống G&agrave; n&agrave;y thi </p><p>h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i: </p><p><strong>SDT 0977762186</strong>.</p><p>B&agrave; con sẽ c&oacute; được những con giống khỏe mạnh, chuẩn giống, năng suất cao.</p><p>Một điều đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; ở giống G&agrave; n&agrave;y l&agrave;: <strong><em>Thịt ăn rất ngon, thơm, &iacute;t mỡ dưới da</em></strong></p><p><strong><em>v&agrave; năng suất cao.</em></strong></p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đầy đủ con giống với <strong>số lượng kh&ocirc;ng hạn chế!</strong></p><p>Gi&aacute; một con G&agrave; mới nở : <strong>12 - 15 ngh&igrave;n đồng / con.</strong></p><p>Gi&aacute; một con G&agrave; sau khi đ&atilde; nu&ocirc;i 20 ng&agrave;y tuổi :<strong> 25-35 ngh&igrave;n đồng / con.</strong></p><p>Xin b&agrave; con lưu &yacute; rằng : <strong>Số lượng Giống kh&ocirc;ng hạn chế!</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<em>Lưu b&uacute;t: <strong>G&agrave; M&oacute;ng Ti&ecirc;n Phong!</strong></em></p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top